Övergripande komponenter

Gröna tråden innehåller fyra övergripande komponenter som beskrivs nedan.

Utmaningsdrivet arbetssätt, kompetent ledarskap och framsyn 

Gröna tråden utgår ifrån att samhällsutmaningarna sätts i centrum och att det finns ett sektorsövergripande perspektiv. Genom att sätta utmaningen i centrum använder vi våra resurser mer effektivt. För att möta de utmaningar som länet står inför måste vi samarbeta över gränserna och tillvarata varandras kompetenser. Alla kan bidra till regional utveckling. Alla har och kan ta olika roller för att lösa utmaningen. Att arbeta sektorsövergripande gör att vi helt enkelt blir fler som kan hjälpas åt.

För att uppnå denna så kallade utmaningsdrivna utveckling krävs ett kompetent ledarskap som blir ett medel för att skapa kreativitet, förnyelse och innovation. En ledare måste skapa förutsättningar för en ökad medvetenhet och förståelse för en hållbar utveckling. Kompetent ledarskap handlar även om att vilja, kunna och ha kompetens att leda samverkan mot gemensamma mål. 

I det ingår att bidra till att organisationens processer är framsynta. Det innebär att skapa beredskap för hur samhället kan se ut på längre sikt och hur det kan påverka verksamheten. Det kan ske exempelvis genom att ta fram scenarier. Digitalisering är ett sådant område som kommer påverka samhället i stor utsträckning framöver.

Mångfalds- och jämställdhetsintegrering

Regionalt utvecklingsarbete ska sätta människan i centrum och komma alla människor i samhället till del, oavsett kön, ålder, bakgrund med mera. Mångfald- och jämställdhetsintegrering ska användas i alla led i arbetsmetoden gröna tråden – från planering till genomförande och uppföljning.

I det regionala utvecklingsarbetet ska även barn och ungdomar ges inflytande och få komma till tals i frågor som berör dem. Vid åtgärder och beslut som berör barnet ska barnets bästa komma i första hand.

Metoder för jämställdhetsintegrering: jamstall.nu

Senast uppdaterad: 2 juli 2019