Hållbarhetssäkring

Hållbarhetssäkring innebär att styra verksamheten mot hållbarhet. Hållbarhetsfrågor ska lyftas, diskuteras och bedömas i en tidig fas. Det handlar om att bredda perspektivet, ställa rätt frågor vid rätt tidpunkt och göra konsekvensbedömningar av olika beslut och investeringar.

Hållbarhetssäkring är ett verktyg som ska;

 • Säkerställa att insatser som genomförs är relevanta utifrån den regionala utvecklingsstrategin Gröna Kronoberg
 • Säkerställa att insatser leder till förbättrade sociala, miljömässiga och ekonomiska förhållanden
 • Minska negativa sociala, miljömässiga och ekonomiska effekter av våra insatser
 • Synliggöra mål- och intressekonflikter

Det är både den förväntade effekten och själva genomförandet av insatsen som ska hållbarhetssäkras.

Säkringen består av fyra delar, som avslutas med en samlad bedömning. Säkringen bygger på en iterativ process, där de olika stegen kan ändras och kompletteras under hela processens gång.

Handbok i hållbarhetssäkring, pdf, öppnas i nytt fönster

Mall för hållbarhetssäkring, pdf, öppnas i nytt fönster

Verktygets delar

Följande frågor ska besvaras i detta steg: 

 1. Hur bidrar insatsen till målbild Gröna Kronoberg 2025?
 2. Hur påverkar insatsen insatsområden i Gröna Kronoberg 2025? (Positiv/negativ/ingen påverkan)
 3. Hur relevant är det att insatsen genomförs? Hur förhåller sig insatsen till andra insatser inom Gröna Kronoberg 2025? (T.ex. mellan eller inom de strategiska områdena och prioriteringarna)
 4. Vilka målkonflikter finns i insatsen? Vilka ställningstaganden behöver göras för att komma vidare? (Utifrån Gröna Kronoberg)

HÅLLPLATS: TÄNKA OM? AVSLUTA?

Har vi säkerställt att insatsen går i linje med den regionala utvecklingsstrategin? Är det rätt fördelning av resurser att satsa på insatsen? Finns för stora målkonflikter som inte kommer att kunna hanteras?

Analysera ovan frågor och ta ställning till om insatsen behöver revideras innan du går vidare till B. Eller avsluta idén?

Använd denna dokumentationsmall för att svara på frågorna, pdf, öppnas i nytt fönster

Handbok för hållbarhetssäkring, pdf, öppnas i nytt fönster

Hållbarhetsanalysen ska besvara hur insatsen kommer att påverka mål för hållbar utveckling, positivt och negativt, direkt och indirekt. Syftet är att styra mot dessa mål genom hela insatsen.   

 1. Vilka mål för hållbar utveckling kommer att påverkas positivt? (Direkt/indirekt)
 2. Vilka mål för hållbar utveckling kommer att påverkas negativt? (Direkt/indirekt) 
 3. Vilka målkonflikter finns i insatsen? Vilka ställningstaganden behöver göras för att komma vidare? (Utifrån hållbarhetsmålen)

Gör så här:

För att kunna besvara ovan frågor behöver ett nuläge synliggöras. Nuläget innefattar även att identifiera kunskapsluckor och definiera vilka grupper som kommer att påverkas av insatsen. 

 1. Gör ett urval av vilka mål för hållbar utveckling som är mest relevanta för insatsen. Vilka mål i Agenda 2030 påverkas av insatsen? Finns nationella eller regionala mål som kopplar till social, miljömässig eller ekonomisk hållbarhet som är relevanta för insatsen (använd avdelningens Agenda 2030 kortlek eller läs mer om hållbarhetsmål i Handbok för hållbarhetssäkring, bilaga 2)?
 2. Gör en intressentanalys för att synliggöra vilka personer/funktioner/organisationer som påverkas eller påverkar insatsen. Synliggör intressenternas möjlighet till makt och inflytande samt vilka intressekonflikter som är viktiga att hantera.
 3. Gå igenom stödfrågorna i dokumentationsmallen. Diskutera vilken relevans frågorna har för insatsen. Finns kunskapsluckor som behöver hanteras? 
 4. När dessa steg har gåtts igenom, gå tillbaka och besvara analysfrågorna ovan.   

Stödfrågorna omfattar perspektiv på olika nivåer. 

Ett individperspektiv

Ett individperspektiv, som beskriver vilka grupper som kan komma att beröras av en insats. Detta är viktigt eftersom en insats kommer att påverka olika grupper på olika sätt, utifrån exempelvis ålder, kön, etnisk tillhörighet, socioekonomi m.m (de lagstadgade diskrimineringsgrunderna är kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning samt ålder).  

Ett geografiskt perspektiv

Ett geografiskt perspektiv, som ringar in vilka geografier som påverkas av en insats. Exempelvis tätort, vilka delar av tätorten, landsbygd, vilken typ av landsbygd. En insats påverkar olika gruppers livskvalitet, beroende på var en person bor, arbetar eller har sin fritid. 

Ett samhällsperspektiv

Ett samhällsperspektiv som fångar upp vilka förändringar på samhällsnivå som insatsen kommer att bidra till, t.ex. hur insatsen påverkar samhällsstrukturer samt miljö och klimat.  

Normer och makt

Normer ger människor olika förutsättningar, villkor och makt. Ingår du i normen har du i regel större makt än om du avviker från normen. Detta påverkar individers möjlighet till inflytande över samhället och över beslut som påverkar dem. Läs mer om diskrimineringsgrunderna, normer och makt i Handbok för hållbarhetssäkring, bilaga 2.

HÅLLPLATS: TÄNKA OM? AVSLUTA?

Hur stor positiv påverkan skapar insatsen utifrån hållbarhetsmålen? Hur stor negativ påverkan skapar insatsen utifrån hållbarhetsmålen? Finns kunskapsluckor som behöver hanteras innan vi går vidare?

Analysera ovan frågor och ta ställning till om insatsen behöver revideras innan du går vidare till B. Eller avsluta idén?

Använd denna dokumentationsmall för att svara på frågorna, pdf, öppnas i nytt fönster

Handbok för hållbarhetssäkring, pdf, öppnas i nytt fönster

Hållbarhetsnycklar är faktorer som är särskilt viktiga för insatsen att beakta ur ett hållbarhetsperspektiv. Utifrån hållbarhetsanalysen (B) ska insatsens hållbarhetsnycklar definieras. Hållbarhetsnycklarna bemöter kritiska frågor kopplade till social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Till exempel frågor som insatsen inte får ducka för, eller faktorer som behöver vara på plats för att skapa en positiv påverkan/minska negativ påverkan på målen för hållbar utveckling.

Hållbarhetsnycklarna ska bemöta såväl positiv som negativ påverkan på målen för hållbar utveckling. Nycklarna ska vara vägledande i insatsens fortsatta planering, genomförande och uppföljning.

Exempel på hållbarhetsnycklar:

 • Öka flickor och pojkars delaktighet och inflytande
 • Förändra den rådande bilden av vård- och omsorgsyrket
 • Förbättra förutsättningarna för integration
 • Minimera den negativa påverkan på biodiversitet
 • Säkerställa en jämställd resursfördelning
 • Öka unga, utlandsfödda kvinnor och mäns tillgång till företagsstöd
 • Säkra insatsens finansiering på lång sikt

Använd denna dokumentationsmall för att svara på frågorna, pdf, öppnas in nytt fönster

Handbok för hållbarhetssäkring, pdf, öppnas i nytt fönster

Utifrån de hållbarhetsnycklar som identifierats och de ställningstaganden kring målkonflikter som gjorts, ta fram en handlingsplan för hur hållbarhetsnycklarna ska hanteras. Det vill säga hur positiv påverkan på relevanta mål för hållbar utveckling kan stärkas, hur negativ påverkan på relevanta mål för hållbar utveckling kan minimeras och hur målkonflikter ska hanteras.

Handlingsplanen behöver vara uppföljningsbar. Detta innebär att indikatorer behöver kopplas till hållbarhetsnycklarna, som fångar upp positiv och negativ förändring.

Använd denna dokumentationsmall för att svara på frågorna, pdf, öppnas i nytt fönster

Handbok för hållbarhetssäkring, pdf, öppnas in nytt fönster

Avslutningsvis görs en samlad bedömning av insatsens konsekvenser för social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Bedömningen ska dokumenteras utifrån om insatsen bidrar/stärker, inte påverkar/eller inte är tillämpbar, alternativt motverkar/hindrar en hållbar utveckling. Den samlade bedömningen görs fördelaktigt av eller tillsammans med någon utanför projektgruppen för att kunna få en mer objektiv bedömning och resonemang av konsekvenserna.

Den samlade bedömningen ska ingå i insatsens beslutsunderlag.

Följande ska framgå: 

 • På vilket sätt insatsen bidrar till målbilden och insatsområden i den regionala utvecklingsstrategin Gröna Kronberg 2025.
 • På vilket sätt insatsen bidrar till förbättrade sociala, ekologiska och ekonomiska situationer (positiv påverkan på mål för hållbar utveckling), samt hur positiva effekter ska maximeras.
 • På vilket sätt insatsen bidrar till försämrade sociala, ekologiska och ekonomiska situationer (negativ påverkan på mål för hållbar utveckling), samt hur negativa effekter ska minimeras.
 • Vilka målkonflikter som finns och hur de ska hanteras.
 • Eventuella kvarstående frågor som kräver att någon annan aktör tar vid. 

Direkta, indirekta och kumulativa effekter

Som stöd för motivering av effekter kan dessa grupperas in i direktaindirekta och kumulativa effekter. Indirekta effekter kan uppstå som en följd av insatsen direkta effekter eller genom de “möjligheter” som insatsen ger. Kumulativa effekter handlar om att den aktuella insatsen sätts i ett större sammanhang. Då bedöms sammanlagda effekterna av både aktuell insats i samverkan med effekter av andra genomförda, pågående eller framtida.

Använd denna dokumentationsmall för att svara på frågorna, pdf, öppnas i  nytt fönster

Handbok för hållbarhetssäkring, pdf, öppnas i nytt fönster

Handbok och mall

Handbok för hållbarhetssäkring, pdf, öppnas i nytt fönster

Mall för dokumentation, pdf, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad: 5 november 2019