Kontakt

Region Kronobergs kulturstab leder och samordnar det regionala kulturuppdraget, vilket omfattar den statliga kultursamverkansmodellen och den regionala kulturplanen. Staben organiseras inom enheten för kultur under den regionala utvecklingsavdelningen.

I kulturenheten ingår även ansvaret för konstnärlig gestaltning i Region Kronobergs lokaler samt de regionala kulturverksamheterna Bild och Form Kronoberg och Litteratur Kronoberg.

Kulturansvarig direktör

Andreas Liljenrud

Tf. regional utvecklingsdirektör

Kulturstab

Anna-Karin Axelsson

Verksamhetschef

Jessica Linde

Regional utvecklingssamordnare kultur

Lotta Nydahl Frånberg

Regional utvecklingssamordnare kultur

Konstnärlig gestaltning inom Region Kronoberg

Sofie Karp

Konsthandläggare (tjänstledig)

Kontakt

Helen Hägglund

Regional utvecklingssamordnare bild och form

Anette Levander

Litteratur Kronoberg

Senast uppdaterad: 22 november 2022