Finansiering

Ekonomiska verktyg för att genomföra kulturplanen

Region Kronoberg har ekonomiska verktyg för att främja en god tillgång till kultur för länets invånare och uppnå målen i kulturplanen. Även andra aktörer på nationell, regional och kommunal nivå erbjuder finansieringsmöjligheter som kan bidra till att uppfylla de regionala kulturpolitiska målen.

Region Kronobergs fullmäktige beslutar årligen om kulturnämndens rambudget. Kulturnämnden fördelar både rambudgeten från fullmäktige och statsbidrag till regional kulturverksamhet.

Ett regionalt driftsanslag är långsiktigt och till för att garantera en stabil kulturell infrastruktur i Kronoberg. Den regionala kulturplanen är styrande för kulturorganisationer som har ett regionalt driftsanslag men arbetet kan också styras av bolagsordningar, ägardirektiv, regionala uppdrag eller överenskommelser. Region Kronoberg följer varje år upp organisationernas arbete. Det sker genom verksamhetsredovisning och verksamhetssamtal.  

Kriterier

 • Verksamheten ska vara till nytta för regionens invånare och kan inte enbart gynna en kommun eller en verksamhet.
 • Det ska finnas styrdokument eller överenskommelser som tydliggör relationen mellan regionen och verksamheten.

Grunder för prioritering

 • Interregional samverkan
 • Det professionella kulturlivet

Ansökan 

Om en verksamhet önskar ett regionalt driftsanslag krävs att en aktiv dialog har förts med Region Kronoberg innan äskande lämnas in.

Äskande

Vid önskemål om utökade eller nya driftsanslag från kulturnämnden ska ett äskande skickas in senast den 31 mars inför kommande år. För verksamheter som redovisar via Kulturdatabasen ska äskandet bifogas där. I annat fall skickas det till kultur@kronoberg.se.

Att tänka på

Äskandet kan formuleras på olika sätt men besvara gärna följande frågor:

 • Hur mycket pengar äskar ni från kulturnämnden?
 • Vad är det ni vill göra?
 • Hur förhåller sig det ni vill göra till kulturpolitiska styrdokument såsom kulturplanen eller eventuella regionala uppdrag?
 • Har ni gjort några insatser själva för att nå dit ni vill? Exempelvis genom andra intäkter, projekt eller dylikt.

Beslut

Beslut om regionalt driftsanslag fattas av kulturnämnden. Det sker i samband med beslut om verksamhetsplan och fördelning av rambudget för kommande år, i kvartal 3.

Grundvillkor

Grundvillkoren beskriver kulturnämndens mål och syfte med fördelningen av regionala driftsanslag och statsbidrag samt krävs för att en verksamhet ska kunna ta del av driftsanslaget. För regionala driftsanslag finns två nivåer; grundvillkor för regional kulturverksamhet som ingår i kultursamverkansmodellen och förenklade grundvillkor för verksamhet som enbart tilldelas regionala driftsanslag. Grundvillkoren följs upp och revideras årligen.

Grundvillkor kultursamverkansmodellen 2023.pdf

Grundvillkor förenklade 2023.pdf

Strategiska utvecklingsmedel används i huvudsak för att medfinansiera större, strukturförändrande och interregionala utvecklingsinsatser som ligger i linje med Kronobergs kulturplan. Det sker till exempel genom interna och externa uppdrag och projekt.

Kriterier:

För att kunna ta del av strategiska utvecklingsmedel gäller att:

 • insatsen bidrar till genomförande av kulturplanen,
 • insatsen inte ersätter ordinarie verksamhet,
 • insatsen inte gynnar enbart enskild aktör eller snedvrider konkurrensen i näringslivet.

Vid prioritering ges företräde åt insatser som:

 • har EU-, nationell eller annan medfinansiering,
 • innebär interregional samverkan, företrädesvis inom Regionsamverkan Sydsverige,
 • är strukturförändrande, det vill säga påverkar ett områdes förutsättningar på sikt och inte enbart innebär kortsiktiga insatser,
 • har potential för fortsättning utan särskilda medel samt en plan för detta.
Tilläggskriterier för externa projekt

För externa projekt behöver en aktiv dialog ha förts med Region Kronoberg innan ansökan lämnas in. Ansökan ska lämnas in på Region Kronobergs alternativt samverkande parts ansökningshandlingar.

Ansökan

Ansökan kan göras löpande under året. Se information om kriterier och grunder för prioritering i texten ovan. 

Beslut 

Datum för beslut i Kulturnämnden Sista ansökningsdatum
   
17 februari 2023 8 januari 2023
28 april 2023 19 mars 2023
16 juni 2023 7 maj 2023
6 oktober 2023 27 augusti 2023
24 november 2023 15 oktober 2023

 

 

Grundvillkor

Grundvillkor för kulturnämndens strategiska utvecklingsmedel beskriver vad som gäller för att en verksamhet ska kunna ta del av medlen. Grundvillkoren revideras årligen.

Grundvillkor strategiska utvecklingsmedel 2023.pdf

 

Redovisning

Slutrapport med slutlig ekonomisk redovisning ska inkomma senast tre månader efter utvecklingsinsatsens avslut. För pågående projekt som ansöker om medel för år två eller tre ska redovisningen för föregående år inkomma innan nytt beslut kan fattas.

Ansöknings- och redovisningsblanketter

Ansökningsblankett strategiska utvecklingsmedel för kultur, pdf, öppnas i nytt fönster

Redovisningsblankett strategiska utvecklingsmedel för kultur, pdf, öppnas i nytt fönster

Pilotutlysningen är avslutad

De medel som kulturnämnden beviljat till regionalt arrangörsstöd är slut och går därmed inte längre att söka. Satsningen på ett regionalt arrangörsstöd kommer nu att utvärderas och sedan är det kulturnämnden som beslutar om det är något som kommer att fortsätta.

Prenumerera gärna på vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad om eventuella kommande utlysningar:
Nyhetsbrevet kultur i Kronoberg

 

Region Kronoberg har en MU-pott för att öka bruket av MU-avtalet. Verksamheter med regionalt driftsanslag och utställningsverksamhet med professionella konstnärer berättigade till MU-ersättning kan ta del av MU-potten.

Kulturnämnden beslutar i samband med fördelning av rambudget om storleken på MU-potten.

Verksamheter berättigade till MU-potten redovisar i samband med ordinarie verksamhetsredovisning hur mycket medel som använts till bruk av MU-avtalet föregående år. MU-potten fördelas sedan procentuellt mellan verksamheterna genom verkställighetsbeslut. Fördelningen sker retroaktivt.

Från och med 2019 krävs bruk av KROs mall för MU-avtalet mellan verksamhet och utställande konstnärer för att säkerställa rättssäkert bruk och likvärdig hantering.

MU-avtalsmall, pdf

Mer information om MU-avtal, KROs webbplats

Kulturpriser och stipendier delas ut varje år och ingår i arbetet med att förbättra professionella kulturskapares möjligheter att verka i länet. Genom utmärkelserna vill Region Kronoberg uppmärksamma personer som genom sin verksamhet gjort en betydelsefull kulturell insats i Kronoberg.

Relaterade länkar

Information om kulturpriser och stipendier

Regionala tillväxtmedel (1:1-medel) - används för utvecklingsinsatser som bidrar till genomförandet av den regionala utvecklingsstrategin Gröna Kronoberg 2025 och beslutas av Region Kronobergs regionala utvecklingsnämnd.

Ansökan 

Gröna Kronoberg, webbsida, öppnas i nytt fönster

Scenkonstsubventioner används för att utöka möjligheterna för barn och unga att uppleva professionell scenkonst.

Scenkonstsubventionerna riktar sig till länets kommuner och samordnas av Regionteatern Blekinge Kronoberg.

Här har vi samlat länkar till finansiärer av olika slag som du kan söka kulturmedel från. Glöm inte heller att kolla vad din kommun kan erbjuda.

Information om extern finansiering på kulturbloggen

Senast uppdaterad: 1 februari 2022