Texten "Gröna Kronoberg, 2025" i en ruta. Runt om syns händer som håller i papper med olika symboler och foton på människor.

Utvecklingsstrategi

Gröna Kronoberg 2025 är Kronobergs läns regionala utvecklingsstrategi. Strategin beskriver hur det ska vara att leva i Kronoberg 2025. Målbilden är Gröna Kronoberg - Öppna och hållbara livsmiljöer med förnyelseförmåga. Region Kronobergs fullmäktige beslutade enhälligt om strategin i juni 2015.

Varför har Kronoberg en regional utvecklingsstrategi?

Syftet med den regionala utvecklingsstrategin, Gröna Kronoberg 2025, är hållbar utveckling i Kronobergs län. Kronobergs utveckling påverkas av vad som händer i omvärlden och av våra egna förutsättningar. Alla regioner har en regional utvecklingsstrategi. Gröna Kronoberg 2025 innehåller en bild av nuläget, målläget och hur vi ska ta oss dit. Med en gemensam strategi kan alla som vill få information om och påverka utvecklingen i Kronobergs län.

En skiss som visar hur Agenda 2030, sammanhållningspolitiken i EU, Gröna Kronoberg och översiktsplanerna i kommunerna hänger ihop.  Agenda 2030 omslutar allt, sedan kommer smmanhållningspolitiken i EU, därefter nationella strategin för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft. På regional nivå finns Gröna Kronober, och sedan kommer kommunernas översiktsplaner samt understrategier och handlingsplaner.

Framtagandet av strategin

Strategin är resultatet av en omfattande dialog med länets kommuner, myndigheter, universitet, företag och ideella organisationer. Arbetet med framtagandet genomfördes på ett hållbart sätt, genom att göras till en del av ordinarie möten, med ordinarie resurser för att inte påverka miljön negativt med fler resor. Strategin har aktualiserats 2019. Även detta har skett i dialog med flertal aktörer. 

Utvecklingsansvar

Region Kronoberg har fått ett särskilt ansvar från regeringen som kallas tillväxtansvar. Länsstyrelsen har ansvar för att statens satsningar på Sverige når Kronoberg. Kommunerna har ansvar för hur den egna kommunen utvecklas. Många myndigheter har ansvar för Kronobergs utveckling. Det kan handla om exempelvis utbildning (Linnéuniversitetet), arbete (Arbetsförmedlingen) och tillgänglighet (Trafikverket).

Privata och idéella organisationer bidrar till hur Kronoberg utvecklas, liksom alla människor som lever i eller besöker Kronoberg. Slutsatsen är att vi är många som har ett intresse i att Kronoberg utvecklas och att vi som intressenter kan påverka och ta ansvar på olika sätt.

Strategins funktion

Strategin ska fungera styrande och vägledande. Den är styrande för Region Kronobergs arbete med regional utveckling. Det betyder att Region Kronoberg använder sina uppdrag och resurser för att uppfylla Gröna Kronoberg 2025.

Kronobergs utveckling bygger på många intressen många olika intressenter behöver arbeta i samma riktning kring samhällets problem och möjligheter som inte en aktör ensam kan rå på. Gröna Kronoberg ska fungera vägledande för övriga aktörer i länet.

Genomförande av strategin

Gröna Kronoberg genomförs i det utvecklingsarbete som görs varje dag. Det finns en vägledning för att genomföra strategin. Vägledningen kallas för Gröna tråden. Den handlar om att skapa förutsättningar för vad utvecklingsaktörerna i länet arbetar med och hur de arbetar. Hållbarhetens tre dimensioner (människor, miljö och ekonomi) ska gå som en "grön tråd" genom alla led i arbetet. Region Kronoberg har ett särskilt ansvar och alla medel kopplade till regional utveckling används för att genomföra Gröna Kronoberg 2025.

Läs mer om vår arbetsmetod Gröna tråden - för hållbart regionalt utvecklingsarbete 

Arbetsmetoden Gröna tråden

Senast uppdaterad: 27 november 2020