Utmaningar

Det finns centrala utmaningar kopplade till de två målområdena.

Vi växer i öppna och hållbara livsmiljöer

Centrala utmaningar på området

 • En gles struktur med svag uppkoppling mellan tillväxtkärnorna i Södra Sverige.
 • Höga utsläpp från transportsektorn coh långa körsträckor.
 • Svag boendeattraktivitet, bostadsbrist och oklara planeringsförutsättningar.
 • Skillnader i makt och delaktighet mellan olika grupper i samhället och minskad tillit till vuxenvärlden bland barn och ungdomar.
 • Olika förutsättningar att kunna ta del av och utöva kultur.

Vi växer av en cirkulär ekonomi med förnyelseförmåga

Centrala utmaningar på området

 • Stora skillnader i hälsa mellan kvinnor och män och mellan olika socioekonomiska grupper i samhället.
 • Välfärdsbehoven kommer att öka vilket ställer höga krav på omställning inom offentlig sektor.
 • Det råder en omfattande matchningsproblematik mellan efterfrågan från arbetsgivare och den arbetskraft som finns tillgänglig. 
 • Stort sysselsättningsgap mellan inrikes- och utrikesfödda.
  För ett län med hög specialisering inom industrisektorn behöver nya arbeten växa fram inom nya näringar.
 • Arbetsmarknaden och utbildningssektorn är könssegregerad.

Senast uppdaterad: 2 juli 2019