Bilden saknar en alternativtext.

Vi växer i öppna och hållbara livsmiljöer

Gröna Kronoberg 2025 bryts ned i två strategiska områden som beskriver utmaningar, mål och prioriteringar. Strategiska områdena är gränsöverskridande och spänner över flera sakområden, vilket skapar förutsättningar för samverkan. Här är en beskrivning av första området som handlar om de livmiljöer vi vill leva och växa i.

Det handlar om platsen Kronoberg. Kronobergs attraktivitet är central för att kvinnor och män oavsett ålder och bakgrund ska välja att bosätta sig här, stanna kvar eller återvända.  

För att få människor att välja Kronoberg behöver vi arbeta med att utveckla livsmiljöer där alla kan hitta sin plats och känna sig delaktiga i samhället. Det kräver att vi aktivt arbetar med samhällsbyggnad- och planering för att utveckla våra livsmiljöer. Det handlar även om möjligheter till en aktiv fritid.

Fysisk planering – hur vi använder våra mark- och vattenområden – behöver knytas tätare till åtgärder för tillväxt. All regional utveckling sker inom en avgränsad geografisk yta med förutsättningar som både kan stimulera och begränsa. Med god och gränsöverskridande planering skapar vi förutsättningar för att tillvarata de möjligheter som finns på olika platser.

Attraktivitet är ett både mångbottnat och subjektivt begrepp som inbegriper många olika områden varav vissa får folk att vilja flytta till en plats och vissa gör att de som redan bor där trivs. Det finns frågor som anses som grundläggande för att människor överhuvudtaget ska överväga att leva på en plats och andra som lockar. Arbetet med att öka vår attraktionskraft kräver därför ett brett anslag som kan rikta sig till människor i olika livsskeden och med olika bakgrund. På ett övergripande plan har vi valt att dela in attraktivitet i två dimensioner, en ”fysisk” och en ”social ”varav prioriteringen utveckla attraktiva miljöer och tillgänglighet främst berör den ”fysiska” dimensionen och prioriteringen en plats att vilja leva och bo på mer berör den ”sociala” dimensionen. Det är viktigt att påpeka att det inte finns några vattentäta skott mellan dimensionerna. Fysiska miljöer kan till exempelvis påverka sociala förhållanden.

Det finns två prioriteringar kopplade till det strategiska området

Senast uppdaterad: 8 augusti 2019