Bilden saknar en alternativtext.

Vi växer av en cirkulär ekonomi med förnyelseförmåga och ett ökat humankapital

Gröna Kronoberg 2025 bryts ned i två strategiska områden som beskriver utmaningar, mål och prioriteringar. Områdena är gränsöverskridande och spänner över flera sakområden, vilket skapar förutsättningar för samverkan. Här är en beskrivning av andra målområdet som handlar om vad vi ska leva och växa av.

Regional tillväxt handlar om en balans mellan tillväxt i produktivitet, sysselsättning och befolkning. Att vi är effektiva och produktiva är en förutsättning i dagens globaliserade värld, där konkurrensen är hård. Men det är ingen självklarhet att effektivitet alltid leder till fler jobb, ibland är det, vid större omställningar, tvärtom. Om befolkningen samtidigt ökar finns risk att arbetslöshet och sociala klyftor uppstår. Därför är det av grundläggande betydelse att ständigt hitta nya vägar för att nya arbeten ska växa fram i regionen.

Förändringstakten blir allt högre. Nya tekniska landvinningar, förändrad efterfrågan och ökad konkurrens bär med sig nya förutsättningar. Som en följd av omvärldsförändringar minskar en del branscher, samtidigt som andra växer. För att nå en hållbar tillväxt behöver vi en hög förnyelseförmåga som gör att vi anpassar oss efter utvecklingen. God samordning mellan akademi, näringsliv, ideell och offentlig sektor är en förutsättning för att skapa ett gott utvecklingsklimat. Det kan på sikt skapa tillväxt i regionen och främja framväxten av nya företag, branscher och nya grupper av företagare som kan bidra till regionens utveckling. Det är även viktigt att främja att alla grupper i samhället har samma möjlighet att bli företagare och göra den könssegregerade arbetsmarknaden mer jämställd.

Förnyelse och tillväxt sker inte ur ett vakuum. Det är flickor och pojkar, kvinnor och män som skapar den. Den snabba teknikförändringen på arbetsmarknaden har inneburit att människans kunskaper blir allt viktigare. Vi behöver vara kreativa, flexibla och påhittiga för att klara de framtida utmaningarna på arbetsmarknaden. Både för samhället och individen är det därför av stor betydelse att vi kan erbjuda ett livslångt lärande, där flickor och pojkar, kvinnor och män får chans att utvecklas och bidra till sin egen och regionens utveckling. Lärande kan även bidra till ökad hälsa i befolkningen. En god hälsa är grundläggande för ett gott liv. Genom att uppmärksamma och arbeta sektorsövergripande med folkhälsoutmaningarna och motverka den ojämlika hälsan i länet stärks länets humankapital.

 

Ekonomi handlar om hur vi hushåller med resurser. Gröna Kronoberg 2025 satsar på möjligheterna med en cirkulär ekonomi, som är ett industriellt produktions- och konsumtionssystem som formas för att ge positiva fotavtryck. Det står i kontrast till linjär ekonomi som har fokus på att optimera endast det ekonomiska systemet. Genom att applicera cirkulära processer på vårt samhälle så möjliggör vi en ekonomisk tillväxt som skapar social nytta.

Det finns två prioriteringar kopplade till området

Senast uppdaterad: 8 augusti 2019