Bassänguthyrning

Bassängerna används av regionens verksamheter som till exempel barn- och ungdomshabiliteringen, primärvården, psykiatrin, rehabiliteringskliniken Sigfrid, sjukhusen Växjö/Ljungby och vuxenhabiliteringen.

Regionen har fyra bassänger med 34 gradigt vatten:

Två bassänger på Sigfridsområdet i Växjö, en bassäng på lasarettet i Växjö och en på lasarettet i Ljungby. Vattnet i alla bassängerna renas med milt klor samt UV-ljus.

Riktlinje för hygien och säkerhet i Region Kronobergs bassänger

Bassänguthyrning och träning i bassäng

Centrallasarettet Växjö
Birgitta Arvidsson, tel. 0470 - 587064  birgitta.arvidsson@kronoberg.se

Lasarettet Ljungby
Margaretha Mysigh, tel 0372-585570, 0720-831897 margaretha.mysigh@kronoberg.se

Rehabbassängen Sigfrid
Peter Strömberg, tel. 0470-58 8813, 0709-844302 peter.stromberg@kronoberg.se

Vid driftsproblem dagtid
Fastigheters kundtjänst: 0470-582020

Vid problem på kvällar/helger 
”Beredskap fastigheter” via Region Kronobergs växel 0470-58 80 00.

Region Kronobergs rehabverksamheter och fastighetsavdelning planerar terminsschema i samråd med utsedda kontaktpersoner från Region Kronobergs verksamhet: Hjördis Dürango och Elisabeth Ferner LL, Birgitta Arvidsson CLV, Peter Strömberg Sigfrid. Rehabverksamhetens planering ska vara klar innan 1/5 och 1/10.

Hela planeringen ska vara klar senast 1/6 för höstterminen och 1/11 för vårterminen.

 1. Sjukvårdande behandling som ges av Region Kronobergs verksamheter
 2. Sjukvårdande behandling som ges av privata vårdcentraler inom Vårdval Kronoberg samt privata fysioterapeuter/sjukgymnaster med etablering/vårdavtal 
 3. Patientföreningar (enligt definition, se nedan)
 4. Anpassad träning i Region Kronobergs regi
 5. Kommunal omsorgsverksamhet
 6. Privata ideella aktörer som i samverkan med Region Kronobergs rehabverksamheter arbetar för målgrupper med behov av ökat stöd
 7. Privata aktörer t ex  babysim, friskvård, personalklubbar i Region Kronoberg 

Vid tveksamheter samråder Region Kronobergs fastighetsavdelning med rehabledningen.

Vid uthyrning används ett kontraktsunderlag som Region Kronobergs fastighetsavdelning ansvarar för.

Kontraktet skickas till kontaktperson för hyresgäst för underskrift, därefter åter till uthyrningsansvarig.

 • Hyran för patientföreningar är 150:-/ timme för vanlig bassäng och 300:-/timme för stor bassäng.
 • Hyra för externa hyresgäster som i samverkan med Region Kronoberg arbetar för målgrupper med behov av ökat stöd. 300:-/timme för vanlig bassäng och 600:-/timme för stor bassäng.
 • Hyran för externa hyresgäster är 600:-/timme. För den stora bassängen på Sigfridsområdet är hyran 1200:-/timme. 

Fakturering sker terminsvis.                    

För säkerhet och badhygien under hyrestiden ansvarar hyresgästen. Information och överenskommelse ingår i kontraktet.

Riktlinje för hygien och säkerhet i Region Kronobergs bassänger

För varje bassäng avgörs vilka tider den kan användas utifrån förutsättningar vad gäller till exempel reningskapacitet.

Patientföreningar kan hyra bassängen kvällar och vissa helger.

En patientförening/organisation är en förening som består av människor med samma sjukdom, eller liknande sjukdomar. Vissa föreningar är öppna för patienternas föräldrar, anhöriga och vänner. Föreningen kan ha endast lokal verksamhet (till exempel i en kommun) eller vara en länsorganisation, regionförening och tillhöra en riksorganisation. En del föreningar får bidrag från region och stat, men även föreningar utan detta stöd kan kallas patientförening.

Föreningen ska ha:

 • stadigvarande verksamhet
 • fastställda stadgar
 • styrelse och revisor
 • eget post- eller bankgiro

Senast uppdaterad: 5 mars 2019