Medicinsk teknik

Det som närmast reglerar hanteringen och användningen av medicintekniska produkter inom Region Kronoberg är "Lagen om medicintekniska produkter" (1993:584, ändrad 1994:860, 1997:1236) samt de föreskrifter som Socialstyrelsen och Läkemedelsverket ger ut i ämnet.

En viktig föreskrift att ha koll på är SOSFS 2008:1 Socialstyrelsens föreskrifter om användning av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården. I den framgår verksamhetschefens och hälso- och sjukvårdspersonalens ansvar.
Det finns även en överenskommelse som det är bra att ha koll på.

Överenskommelse om samverkansformer mellan medicintekniska företag och offentlig hälso- och sjukvård, pdf, öppnas i nytt fönster

Medusa kundwebb

I inventariesystemet Medusa finns många av de medicintekniska produkter som vi tar hand om registrerade. All viktig information som t.ex. garantitid, inköpsdatum, utförda reparationer, planerad tid för årlig kontroll m.m. är registrerat i Medusa.

I kundwebben kan varje avdelning själva se vilka inventarier som tillhör avdelningen och information om dessa. Felanmälan ska utföras i kundwebben om utrustningen behöver lämnas in på service till medicinsk teknik. I kundwebben finns två behörighetsnivåer, en enklare som har en gemensam inloggning för hela avdelningen och en mer avancerad nivå som Medusa-ansvariga på avdelningen har tillgång till.

Medicinsk teknik är ett tekniskt stöd till klinikerna i arbetet med upphandlingar bland annat då det gäller framtagande av kravspecifikation. Vi deltar även i investeringsplaneringen samt medverkar till att utrustningsparken hålls så enhetlig som möjligt inom regionen.

När en utrustning används inom vården på prov ska ett provuppställningsavtal alltid skrivas mellan leverantören och kliniken eller medicinsk teknik. Avtalet innebär i korthet att leverantören tar allt ansvar för utrustningen om vi bara använder den på rätt sätt. Då detta avtal upprättas för att skydda Region Kronoberg vid en eventuell avvikelse är det olyckligt om provuppställningar görs utan skriftligt avtal.

Provuppställningsavtal för medicinteknisk produktutrustning, pdf, öppnas i nytt fönster

All nyköpt medicinteknisk utrustning ska hanteras via medicinsk teknik. Vi kontrollerar leveransen och att utrustningen fungerar som den ska innan den inventariemärks och tas i klinisk drift. Vi önskar en kopia på beställningsunderlaget, för inskrivning i Medusa. Är det inköpt via upphandlingsavdelningen, får vi en kopia av dem.

Planerad kontroll utförs för att hitta och förebygga eventuella problem. Schema för detta underhåll och när det är dags för respektive utrustning framgår i Medusa kundwebb.

Reparation av utrustning som gått sönder och kontroll att utrustningen fungerar korrekt.

Vi avregistrerar och tar eventuellt vara på reservdelar och sorterar resterande delar miljömässigt.

Det är inte tillåtet att slänga inventariemärkt medicintekniska utrustningar i vanlig sophantering utan den ska hanteras via MFT för att kunna avregistreras i Medusa.

Vi utgör en teknisk stödfunktion till klinikerna i frågor om medicinteknisk säkerhet och medicinteknisk utrustning.

Vi kan hjälpa till att ta fram förbättringar på befintlig utrustning, anpassning till lokaler eller speciella arbetssätt. Vi kan arbetsgången vid egentillverkning av medicinteknisk utrustning och kan hjälpa till så att regelverket följs.

Vi deltar gärna i risk- och händelseanalyser då en medicinteknisk utrustning varit inblandad i en avvikelse. Då vi har en annan infallsvinkel kan vi komplettera vårdpersonalen i detta arbete.

Den medicintekniska chefen har rapporteringsuppdrag till Läkemedelsverket vid en avvikelse med en medicinteknisk produkt.
Vi rapporterar även till den nationella databasen Reidar. I den kan vem som helst gå in och titta på olika avidentifierade avvikelser som skett med en viss produkt. Inför ett nyinköp kan det vara av intresse att se om en viss leverantörs produkt har varit inblandad i många avvikelser. Det kan man få information om i Reidar.

Rapportera avvikelse i Reidar, öppnas i nytt fönster

Vi har ett litet lager över vissa förbrukningsartiklar till självkostnadspris, t. ex. lampor, batterier, kablar, prober m.m.

Senast uppdaterad: 25 februari 2022