Kemikalier

I de flesta av Region Kronobergs verksamheter hanteras kemiska produkter och vissa kan medföra risker för miljön och hälsan. Det är därför viktigt att fundera över vilka kemikalier som behövs i en verksamhet och om det finns sådant man kan ersätta eller fasa ut.

Substitution

Region Kronoberg deltar i en nationell substitutionsgrupp (NSG) som arbetar för att minska miljö- och hälsopåverkan från kemiska produkter och varor. I gruppen ingår flera regioner och universiteten i Sverige samt Upphandlingsmyndigheten. Se gemensam utbyteslista längre ner på sidan.

Region Kronoberg har även tagit fram en utfasnings- och riskminskningslista för kemiska produkter se länk till höger.

Rutin för utfasning och substitution av farliga kemikalier, pdf, öppnas i nytt fönster

Inköp av kemikalier

För inköp utanför upphandlat sortiment är det viktigt att verksamheten kräver in säkerhetsdatablad från leverantör, granskar och riskbedömer produkten innan inköp samt skickar in uppgifter för registrering i KLARA. Om du är osäker på produktens miljöpåverkan kontakta miljöenheten.

Rutin för inköp av kemikalier, pdf, öppnas i nytt fönster

Registrering i KLARA

Region Kronoberg använder kemikaliehanteringssystemet KLARA för att ha kontroll på vilka kemikalier som används och hur mycket kemikalier som förbrukas. Varje avdelning/enhet som har ett kemikalieförråd ska utföra kemikalieinventering i början av året.

Starta KLARA, öppnas i nytt fönster

Användarstöd KLARA, öppnas i nytt fönster (intern länk)

Kemikalier och arbetsmiljö

Alla medarbetare inom Region Kronoberg som hanterar kemiska produkter på sin arbetsplats ska ha kännedom om vilka lagar, regler och rutiner som gäller på området samt ansvarar för att följa dessa.

Innan en arbetsplats börjar hantera en farlig kemisk produkt som kan innebära risker är det chefens ansvar att se till att undersöka och bedöma riskerna, dokumentera riskbedömningen och informera medarbetarna om resultatet.

Läs mer om kemikalier kopplat till arbetsmiljö och hälsa här, intranät, öppnas i nytt fönster

Säkerhetsdatablad

Säkerhetsdatablad ska lämnas för kemiska produkter klassificerade som farliga (med märkning) och som är till för yrkesmässigt bruk. Här finns information om produktens farliga egenskaper, vilka risker som finns med produkterna och hur de ska hanteras.

Samtliga medarbetare kan söka information i KLARA om kemikalier som används i verksamheten, ingen inloggning krävs. Kontakta miljöenheten om ni saknar säkerhetsdatablad.

Rutin hantering av säkerhetsdatablad, pdf, öppnas i nytt fönster

Kassation av kemiska produkter

Rutin hantering av kemikalieavfall, pdf, öppnas i nytt fönster

Förvaring och hantering vid utsläpp

Rutin för förvaring av kemikalier och hantering vid utsläpp

Cancerframkallande, mutagena och reproduktionstoxiska (CMR) produkter

Enligt arbetsmiljöverket får produkter som är klassificerade som cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska med faroangivelser H340, H350, H360 endast användas om det finns en dokumenterad utredning som visar att det är tekniskt omöjligt att byta ut produkten. Inom Region Kronoberg används ett fåtal CMR-produkter inom laboratorieverksamheten. Till höger finns en blankett som kan användas vid substitutionsutredning.

Senast uppdaterad: 16 februari 2022