Sjukresor

Från 1 januari 2019 gäller ett nytt regelverk för sjukresor i Region Kronoberg.

Det är patientens ansvar att själv ta sig till och från sjukvården och tandvården i Kronoberg. För sjukresor ska alltid det billigaste färdsättet användas. Till billigaste färdsätt räknad buss, tåg eller privat bil. Servicebil används bara när det finns medicinska skäl.

Nytt i det nya regelverket är att patienter som har behov av sjukresa på grund av medicinska skäl först ska ringa till den vårdmottagning hen ska besöka för att få tillstånd till det. Vårdmottagningen skickar sedan en remiss om beviljad sjukresa med servicebil till Serviceresor, i journalsystemet Cosmic. Först efter det kan patienten ringa till Serviceresor för att boka sin resa.

Vad gäller för sjukresor?

 • Billigaste färdsättet, buss/tåg eller privatbil gäller alltid för sjukresor. Patienten avgör själv om hen vill resa med buss, tåg eller privatbil.
 • Servicebil gäller vid medicinska skäl när sjukdom kräver det. Patienten behöver tillstånd av den vårdmottagning hen ska besöka för att kunna boka sjukresa med servicebil. Det gäller både dit och hemresa.
 • Patient som har giltigt färdtjänsttillstånd, eller som är 85 år eller äldre, bedöms alltid ha rätt att åka servicebil till och från vården i Kronobergs län utan tillstånd.
 • För ersättning gällande privat bil ska besökskvittot i original alltid vara ikryssat och stämplat av vårdpersonal.
 • Bokning av hemresa sker alltid efter avslutat vårdbesök.
 • Frivillig permission betalas inte av sjukresor, utan patienten får själv står för resan. 
 • Sjukresor gäller inte vid fritt vårdsökande. 
 • Beställning av sjukresa med servicebil ska göras senast klockan 16.00 vardag före resdag.
 • Till akut vård som akutmottagning, jourläkarmottagning bokar patienten alltid sin resa in utan tillstånd

Att tänka på vid bokning

När du som arbetar i vården ska fatta beslut i samtalet om patienten behöver en servicebil är det viktigt att fundera på följande:

 • Finns medicinskt skäl till en servicebil?
 • Kan patienten ta kollektivtrafiken?
 • Är behovet en anslutningsbil till kollektivtrafiken

Regelverk för sjukresor gäller vid följande tillfällen

 • In- och utskrivning vid slutenvård
 • Mottagningsbesök
 • Provtagningar och undersökningar
 • Dagsjukvård

Åker alltid gratis med buss

Genom att visa kallelsen till vården för bussföraren åker patienten gratis till sjukvård och tandvård med alla bussar i länet. Vid resa från sjukvården kan patienten visa besökskvitto för att åka gratis hem.

Från och med 1 april 2019 går det att åka gratis buss på SMS-kallelse till tandvården. 

Vården avgör

Vården avgör patientens behov av resa, bokar resan och står för patientens resekostnad vid följande tillfällen: 

 • Överflyttningsresa av vårdtagare mellan sjukhus.
 • Av sjukhuset ordinerad permission.
 • Personalens hembesök/konsultationsresa av inneliggande patient för besök vid annat sjukhus.
 • Transport av blod/röntgenplåtar och dylikt till och från annat sjukhus.

Utomlänsvård

 • Remiss/betalningsförbindelse krävs för vård utanför länet.
 • Servicebil vid medicinska skäl från slutenvård och vårdcentraler när sjukdom så kräver, annars gäller billigaste färdsätt, det vill säga Linnéan, tåg eller privatbil.
 • För resa med Linnéan/tåg/buss är anslutningen gratis.
 • Vid behov av ledsagare krävs intyg från vården för patient mellan 20 och 74 år.
 • Alla sjukresor från vården med servicebil ska elektronisk remiss skrivas därefter bokas resan via Serviceresors beställningscentral, tfn 0775-77 77 00.

Senast uppdaterad: 2 september 2022