Avfall och farligt avfall

Region Kronoberg strävar efter att hushålla med resurser och förebygga att avfall uppstår. Vi arbetar för att öka återanvändningen och materialåtervinningen. Därför är det viktigt att avfall sorteras på rätt sätt.

Nedan hittar du information och riktlinjer om sortering av avfall inom Region Kronobergs verksamheter.

Sortera rätt!

Fyll behållare för stickande-, skärande-, och smittförande avfall till 2/3 innan de lämnas in. Halvtomma behållare kostar lika mycket att lämna in som en full.

Textilier (personal- och patientkläder och bäddtextilier) ska alltid skickas tillbaka till vår textilleverantör oavsett skick.

Vid kassation av kemikalier ska säkerhetsdatablad alltid följa med.

Läkemedelsavfall: sortera bort alla pappers- och plastförpackningar innan du lägger läkemedelsavfall i de gröna kärlen.

Sorteringsguide för avfall

Nedan finner du instruktioner för hur avfall ska sorteras inom Region Kronoberg.

Sorteringsguide för läkemedelsavfall på arbetsplatsen, pdf, öppnas i nytt fönster

Kvittensblankett läkemedelsavfall, pdf, öppnas i nytt fönster

 Läkemedelshantering, pdf, öppnas i nytt fönster

Läkemedelsavfall och kasserade läkemedel ska samlas upp i gröna kärl av plast och finns i storlekarna 10 och 50 liter. Tänk på att sortera bort pappers- och plastförpackningar innan läkemedlet läggs i det gröna kärlet. Antibiotika- och cytostatikaavfall hanteras separat och ska samlas upp i gula kärl. Läs sorteringsguiden ovan för instruktioner kring hur olika läkemedel och förbrukningsmaterial som varit i direktkontakt med läkemedel ska sorteras.

Kärl, beställning och transport

Beställning av nya kärl samt hämtning av fyllda kärl görs via Intern kundservice 2020, knappval 5.

Kvittens

Blanketten består av två identiska delar som kan delas och användas vid två olika tillfällen.

Kvittensblanketten fylls i av avdelning/enhet och kvitteras av transportör. Ifylld kvittensblankett följer med transporten till uppsamlingsplats. Blanketten sparas hos transportenhet tills den hämtas av upphandlad avfallsentreprenör.

Rutin för hantering av skärande/stickande/smittförande avfall, pdf, öppnas i nytt fönster

Tänk på att engångsinstrument sorteras som skärande, stickande och smittförande avfall och att flergångsinstrument ska skickas till steriltekniska enheten.

För mer information om hantering och kassation av kemikalier se:

Kemikalier

Rutin hantering av kemikalieavfall, pdf, öppnas i nytt fönster

Tänk på att säkerhetsdatablad måste medfölja vid kassation av kemikalier. Säkerhetsdatablad finns att hämta i vårt kemikaliehanteringssystem Klara.

Kemikaliehanteringssystem, Klara (intern länk), öppnas i nytt fönster

Exempel på miljöavvikelser kan vara kemikalieläckage, felaktig avfallssortering, en trasig doseringspump till formaldehyd eller att etiketter och skyltar för farligt avfall saknas eller är felaktiga.

Olycka som kan innebära risk för människors hälsa eller miljön ska alltid anmälas omgående till miljö- och hälsoskyddsnämnden i berörd kommun. Exempel på sådana olyckor är kemikalieutsläpp till vatten eller avlopp, gas- och rökutveckling, brand och onormalt buller.

Fyll i nedanstående blankett och e-posta till berörd kommun. Telefonnummer och e-postadresser till varje kommun finns på respektive kommuns hemsida.

Fyll i blankett om driftstörning till Miljö- och hälsoskyddskontoret, word

Gör även en anmälan i Synergi, öppnas i nytt fönster

Minskningslista för förbrukningsvaror och handskpyramiden

Syftet med minskningslistan är att ge stöd till verksamheter för att minska klimatpåverkan och onödig användning av förbrukningsmaterial. Nedan finner du minskningslista för förbrukningsvaror.

Skriv gärna ut affischen Handskpyramiden och diskutera vid vilka arbetsmoment man ska använda handskar.

Kontakt

Alma Ibrahimovic

Miljösamordnare

Sara Berglund-Åhm

Miljösamordnare

Senast uppdaterad: 5 april 2022