Bilden saknar en alternativtext.

1. Utveckla attraktiva livsmiljöer med god tillgänglighet

Den första prioriteringen handlar om att främja hållbar utveckling i hela regionen, något som kan ske genom att platser, orter, städer och regioner arbetar mer kompletterande och drar nytta av varandras kvalitéer. Vi behöver planera vårt samhälle utifrån en helhetssyn som ser till att optimera och åstadkomma hållbara lösningar för kommunikation, infrastruktur och samhällsbyggnad. 

Att utveckla attraktiva livsmiljöer med god tillgänglighet handlar om att skapa goda förutsättningar för tillväxt och ett bra och fungerande vardagsliv för alla invånare i regionen. Det behöver också finnas och utvecklas boende- och livsmiljöer där människor mår bra och känner sig trygga.

Insatsområde: hållbara resor och transporter

  • Klimatsmart transportsystem.
  • Ökad transportkapacitet för effektiva och klimatsmarta transporter för näringslivet.
  • Stärkt tillgänglighet i Kronoberg, och i Sydsverige i stort.
  • Utveckla kollektivtrafik- och trafiklösningar i länets glesa miljöer och landsbygder.

Insatsområde: hållbart samhällsbyggande

  • Fortsätta stödja utvecklingen av bredband och digitala servicelösningar.
  • Definiera en fungerande servicestruktur.
  • Fler bostäder - utveckla boendemiljöer och öka mervärdet av infrastruktursatsningar.

Kontaktperson för prioritering 1

Senast uppdaterad: 3 juli 2019