VFU för sjuksköterskestudenter

ULVE står för Utvecklande Lärande VårdEnhet – en lärande miljö med patientperspektivet som grund.

ULVE är ett pedagogiskt vårdutvecklingsarbete i samverkan mellan Region Kronoberg och Linnéuniversitetet, Institutionen för Hälso- och vårdvetenskap (HV).

En ULVE är en avgränsad del av en befintlig vårdavdelning, vilket kan se olika ut beroende på lokala förutsättningar. Patienterna som vårdas på en ULVE kommer företrädesvis att bli vårdade av studenter under handledning av sjuksköterskor och undersköterskor. Vården på en ULVE skiljer sig inte från vården på avdelningen för övrigt, mer än att större uppmärksamhet kan riktas åt patienten.

Syfte

ULVE ska skapa en lärande miljö som:

  • underlättar sammanvävningen av teoretiska och praktiska kunskaper
  • stärker utvecklingen av en reflekterande hållning i vårdandet för att bättre förstå patientens situation
  • stödjer lärandet av erfarenheter och utvecklad förtrogenhetskunskap i vården
  • utvecklar vården  med patienternas behov och delaktighet i fokus
  • stödjer utvecklingen av handledarkompetens

Mål

Målet är att höja kvaliteten på verksamhetsförlagda studierna (VFU) inom sjuksköterske- och specialistutbildningar. Detta för att kunna garantera en fortsatt god kvalitet inom vården.

Handledning

  • Under praktikperioden erbjuds studenten handledning av:
  • bashandledare som utgör studenternas stöd i de konkreta inlärningssituationerna (bashandledare är främst sjuksköterskor, men även undersköterskor)
  • huvudhandledare som har det övergripande ansvaret för studierna under praktikperioden
  • lärare som är ett stöd för handledaren och fungerar som bryggan mellan teori och praktik

Forskning om ULVESenast uppdaterad: 30 september 2021