Avfall och farligt avfall

Region Kronoberg strävar efter att hushålla med resurser och förebygga att avfall uppstår. Vi arbetar för att öka återanvändningen och materialåtervinningen. Därför är det viktigt att avfall sorteras på rätt sätt.

Nedan hittar du information och riktlinjer om sortering av avfall inom Region Kronobergs verksamheter.

Sortera rätt!

Fyll behållare för stickande-, skärande-, och smittförande avfall till 2/3 innan de lämnas in. Halvtomma behållare kostar lika mycket att lämna in som en full.

Läkemedelsavfall: sortera bort alla pappers- och plastförpackningar innan du lägger läkemedelsavfall i de gröna kärlen. 

Sorteringsguide av läkemedelsavfall på arbetsplatsen, pdf, öppnas i nytt fönster

Kvittensblankett läkemedelsavfall, pdf, öppnas i nytt fönster

Läkemedelsavfall och kasserande läkemedel ska samlas upp i gröna kärl av plast och finns i storlekarna 10 och 50 liter. Tänk på att sortera bort pappers- och plastförpackningar innan läkemedlet läggs i det gröna kärlet. Antibiotika- och cytostatikaavfall hanteras separat.

Kärl, beställning och transport

Beställning av nya kärl samt hämtning av fyllda kärl görs via Intern kundservice 2020, knappval 5.

Kvittens

Blanketten består av två identiska delar som kan delas och användas vid två olika tillfällen.

Kvittensblanketten fylls i av avdelning/enhet och kvitteras av transportör. Ifylld kvittensblankett följer med transporten till uppsamlingsplats. Blanketten sparas hos transportenhet tills den hämtas av upphandlad avfallsentreprenör.

Exempel på miljöavvikelser kan vara kemikalieläckage, felaktig avfallssortering, en trasig doseringspump till formaldehyd eller att etiketter och skyltar för farligt avfall saknas eller är felaktiga.

Olycka som kan innebära risk för människors hälsa eller miljön ska alltid anmälas omgående till miljö- och hälsoskyddsnämnden i berörd kommun. Exempel på sådana olyckor är kemikalieutsläpp till vatten eller avlopp, gas- och rökutveckling, brand och onormalt buller.

Fyll i nedanstående blankett och e-posta till berörd kommun. Telefonnummer och e-postadresser till varje kommun finns på respektive kommuns hemsida.

Fyll i blankett om driftstörning till Miljö- och hälsoskyddskontoret, word

Gör även en anmälan i Synergi, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad: 28 maj 2020