Sammanträden

Om du inte kan delta på ett sammanträde anmäler du detta i förväg till nämndsekreterare som kallar ersättare enligt fastställd inkallelseordning.

Under sammanträdet har du som ledamot eller tjänstgörande ersättare möjlighet att lämna yrkanden, reservationer och protokollsanteckningar. Dessa ska anmälas både muntligen vid sammanträdet samt skickas skriftligen till ordförande och nämndsekreterare.

Reservationer ska anmälas innan sammanträdet avslutats. Protokollsanteckning meddelas innan sammanträdets slut och lämnas in till sekreterare innan protokollet justeras.

På ett sammanträde har du som ledamot eller tjänstgörande ersättare möjlighet att lämna yrkanden (förslag):

  • Bifall: när du föreslår att instansen ska säga ja till förslaget.
  • Avslag: när du föreslår att instansen ska säga nej till förslaget.
  • Ändringsyrkande: när du vill ändra en del av eller hela förslaget.
  • Tilläggsyrkande: när du vill lägga till något utöver vad som föreslås.
  • Bordläggning: när du vill att ärendet skjuts till nästkommande sammanträde utan ytterligare beredning.
  • Återremiss: när du vill att ärendet ska beredas ytterligare, t.ex. kompletteras med ytterligare beslutsunderlag. En återremiss ska motiveras och det ska framgå vart ärendet återremitteras.
  • Ajournering: om du vill att sammanträdet pausas.

Vill du att ärendet ska avgöras under omröstning kan du som ledamot eller tjänstgörande ersättare begära omröstning genom att säga votering innan dess att ordförande har hunnit bekräfta ett beslut med klubbslag. 

Om omröstning begärs, ska den ske öppet utom i ärenden som avser val eller anställning av personal. En ledamot eller tjänstgörande ersättare har rätt att avstå från att delta i en omröstning eller i ett beslut. Ordföranden är dock alltid skyldig att rösta, när det behövs för att ärendet ska kunna avgöras.

Om ett ärende personligen rör dig som ledamot själv eller din make, sambo, förälder, barn, syskon eller någon annan närstående får du som ledamot inte delta i handläggningen (beredning och beslut) av ärendet. Du ansvarar själv för att anmäla jäv till ordförande och nämndsekreterare. När det aktuella ärendet handläggs kallas ersättare in och du får lämna sammanträdet och åter tjänstgöra först efter beslut fattats i ärendet. 

Handlingar till sammanträden finns tillgängliga i appen Netpublicator. Därtill publiceras de här:

Kallelse och protokoll, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad: 16 september 2022