Intressenter med regionala uppdrag

Region Kronobergs viktigaste strategi för att nå målen i kulturplanen är att garantera en stabil regional infrastruktur för kultur. Därför investerar kulturnämnden regionala driftsanslag och statsbidrag i de konst- och kulturområden som kulturplanen och kultursamverkansmodellens förordning (2010:2012) omfattar.

De regionala uppdragen utförs till stor del av bolag som Region Kronoberg äger tillsammans med andra regioner och kommuner. Regionala uppdrag kan också utföras av intressenter inom det civila samhället eller andra regionala och kommunala förvaltningar.

Vad är ett regionalt uppdrag?

Regionala kulturpolitiska uppdrag är långsiktiga, omfattar hela länets geografi och kommer Kronobergs invånare och besökare till del. Samverkan på olika nivåer ingår ofta; interregionalt, nationellt och internationellt.

Ett regionalt uppdrag kan innebära:

  • konstnärlig produktion och publik verksamhet,
  • att bevara, vårda och levandegöra länets kulturarv och verka för att det brukas av en bred allmänhet,
  • främjande eller utvecklande insatser, det vill säga att utgöra en resurs för andra, till exempel det fria kulturlivet, professionella kulturskapare eller det civila samhället.

Intressenter med regionala uppdrag

AB Regionteatern Blekinge Kronoberg

Regional scenkonstinstitution för två län med uppdrag att producera och främja teater och dans. Organisationsformen är ett aktiebolag bildat 2003 som ägs av Region Kronoberg (49 %), Region Blekinge (29 %) och Växjö kommun (22 %).

Regionteatern Blekinge Kronoberg, webbplats, öppnas i nytt fönster

Musik i Syd AB

Regional musikinstitution i Skåne och Kronoberg med uppdrag att ge människor musikupplevelser även utanför de större städerna. Organisationsformen är ett aktiebolag bildat 2003 som ägs av Region Kronoberg via stiftelsen Musik i Kronoberg (50 %) och Region Skåne via stiftelsen Musik i Skåne (50 %).

Musik i Syd, webbplats, öppnas i nytt fönster

Riksteatern Kronoberg

Fristående ideell förening med uppdrag att stötta och stärka de lokala riksteaterföreningarna i länet. Den regionala riksteaterföreningen är en del av den turnerande nationalscenen och folkrörelsen Riksteatern.

Riksteatern Kronoberg, webbplats, öppnas i nytt fönster

Scensommar Kronoberg

Region Kronoberg och Kronobergs samtliga kommuner ingår i en kulturpolitisk överenskommelse för att genomföra och utveckla Scensommar Kronoberg, som är en regionalisering av Växjö kommuns koncept Scensommar. Syftet är att skapa samarbetsstrukturer och utveckla arrangörskapet i länet för att säkerställa kultur i hela Kronoberg samt höja kvaliteten i utbudet. Målet är att fler invånare ska möta kultur på okonventionella platser i sin vardag.

Kulturparken Småland AB

Regionalt museum med uppdrag att bevara, vårda och levandegöra hela länets kulturarv och verka för att det brukas av en bred allmänhet. Organisationsformen är ett aktiebolag bildat 2009 som ägs av Region Kronoberg (59 %) och Växjö kommun (41 %).

Kulturparken Småland, webbplats, öppnas i nytt fönster

Kronobergs läns hembygdsförbund

Fristående ideell förening och samlande organ för länets hembygdsrörelse som verkar för kultur- och miljövård samt att öka kunskapen om bygdens historia.

Kronobergs läns hembygdsförbund, webbplats, öppnas i nytt fönster

Kronobergs bygdegårdsdistrikt

Fristående ideell förening och resurs för länets bygdegårdsföreningar.

Kronobergs Bygdegårdsdistrikt, webbplats, öppnas i nytt fönster

Psykiatrihistoriskt museum

Museet är organiserat inom Region Kronobergs förvaltning och verksamheten omfattar mentalvårdens samt tandvårdens historia.

Psykiatrihistoriskt museum

Berättarnätet Kronoberg

Fristående ideell förening som verkar för att lyfta fram muntlig berättartradition som en del av det immateriella kulturarvet.

Berättarnätet Kronoberg, webbplats, öppnas i nytt fönster

Det fria ordets hus

Regionalt resurscentrum med uppdrag att främja yttrandefrihet och det litterära arvet i Kronoberg. Organiserad inom kommunal förvaltning (Växjö kommun).

Det fria ordets hus, webbplats, öppnas i nytt fönster

Litteratur i Kronoberg

Regionalt resurscentrum med uppdrag att samordna och driva strategiskt processarbete för att utveckla den samtida litteraturen som konstform, stärka förutsättningar för professionella kulturskapare att verka och utvecklas i Kronoberg och att tillgängliggöra litteraturen för fler i länet. Organiserad inom regional förvaltning (Region Kronoberg).

Litteratur i Kronoberg, webbplats, öppnas i nytt fönster

Bild och form Kronoberg

Regionalt resurscentrum med uppdrag att utveckla förutsättningarna att ta del av och skapa konst och konsthantverk i Kronobergs län. Organiserad inom regional förvaltning (Region Kronoberg).

Bild och form Kronoberg, webbplats, öppnas i nytt fönster

Ljungbergmuseet

Fristående stiftelse och Kronobergs läns bildkonstmuseum med uppdrag att stärka strukturerna för bildkonst och konstpedagogik för barn och unga.

Ljungbergmuseet, webbplats, öppnas i nytt fönster

Smålands konstarkiv

Stiftelse med uppdrag att främja intresset för konst samt förvalta och tillgängliggöra stiftelsens samling av konst med anknytning till Småland. Organisationsformen är en stiftelse instiftad 1986 av Värnamo kommun, Region Jönköping län, Region Kronoberg och Smålands Konstnärsförbund.

Smålands Konstarkiv, webbplats, öppnas i nytt fönster

Konstnärlig gestaltning i Region Kronoberg

Region Kronoberg arbetar i enlighet med enprocentregeln, en rekommendation som innebär att en procent av byggkostnaderna vid offentligt uppförda byggnader ska avsättas för konstnärlig gestaltning. Konsthandläggningsfunktionen organiseras inom regional förvaltning (Region Kronoberg).

Hemslöjden i Kronoberg

Fristående ideell förening med uppdrag att främja intresse, skapa förutsättningar för barn och unga samt främja konstnärlig förnyelse och kvalitet inom slöjd och konsthantverk.

Hemslöjden i Kronoberg, webbplats, öppnas i nytt fönster

Filmregion Sydost

Ett av nitton regionala resurscentrum för film i Sverige. Organisationsformen är en ideell förening bildad 2008 i samverkan mellan Region Blekinge, Region Kalmar län och Region Kronoberg. I det filmkulturella interregionala uppdraget ingår att främja film och rörlig bild för barn och unga, stödja filmskapare samt möjliggöra visning av film och rörlig bild för publik.

Filmregion Sydost, webbplats, öppnas i nytt fönster

Southern Sweden Film Commission

En del av Film i Skåne med interregionalt uppdrag inom Regionsamverkan Sydsverige att skapa strukturer för ökad produktion av film och rörlig bild i hela Sydsverige.

Southern Sweden film commission, webbplats, öppnas i nytt fönster

Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg

Den regionala biblioteksverksamheten i Blekinge och Kronobergs län, med uppdrag att samordna och främja bibliotek och läsfrämjande. Verksamheten styrs av bibliotekslagen och de båda regionernas kultur- och biblioteksplaner. Region Blekinge är administrativ huvudman.

Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg, webbplats, öppnas i nytt fönster

Studieförbund

Nio fristående ideella föreningar och en stiftelse med uppdrag att bedriva regional folkbildningsverksamhet: ABF, Folkuniversitetet, Ibn Rushd, Kulturens Bildningsverksamhet, NBV, Medborgarskolan, Sensus, Studiefrämjandet, Studieförbundet Vuxenskolan samt Studieförbundet Bilda.

Kronobergs läns bildningsförbund är folkbildningens regionala samverkansorganisation och samlar länets studieförbund och folkhögskolor tillsammans med den regionala biblioteksverksamheten.

 

ABF, webbplats, öppnas i nytt fönster

Folkuniversitetet, webbplats, öppnas i nytt fönster

Ibn Rushd, webbplats, öppnas i nytt fönster

Kulturens webbplats, öppnas i nytt fönster

NBV, webbplats, öppnas i nytt fönster

Medborgarskolan, webbplats, öppnas i nytt fönster

Sensus, webbplats, öppnas i nytt fönster

Studiefrämjandet, webbplats, öppnas i nytt fönster

Studieförbundet vuxenskolan, webbplats, öppnas i nytt fönster

Bilda, webbplats, öppnas i nytt fönster

Styrdokument

Bidragssystem för regionalt verksamma studieförbund, pdf, öppnas i nytt fönster 

RF-SISU Småland

Fristående ideell förening med uppdrag att stödja, företräda, utveckla och leda den regionala idrottsrörelsen. I uppdraget ingår även bildning och utbildning.

RF Sisu Smålands, webbplats, öppnas i nytt fönster

Styrdokument

Idrottsöverenskommelse Kronoberg, pdf, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad: 22 december 2021