Kulturutveckling

Region Kronoberg ansvarar för att leda den regionala utvecklingen på kulturområdet, genom att stötta den konstnärliga utvecklingen och arbeta för att kulturen ska nå länets medborgare.

Kronobergs förslag på ny kulturplan för 2022-2024

Förslag till ny kulturplan antogs under kulturnämndens sammanträde torsdagen den 29 april 2021 och gick sedan ut på remiss. 

Remissutgåva Kulturplan Kronoberg 2022-2024

Nulägesanalys: Remissutgåva Kulturplan Kronoberg 2022-2024

Under remisstiden fram till den 25 juni skickades 33 yttranden in. Alla remissyttranden har publicerats på Region Kronobergs kulturblogg:

http://blogg.regionkronoberg.se/kultur/

Kultursamverkansmodellen

Sedan år 2012 fördelar Region Kronoberg statsbidrag till regional kulturverksamhet genom den så kallade kultursamverkansmodellen. Modellen innebär att regioner och kommuner får ett större inflytande över hur statsbidrag till kultur fördelas. Fler kan på så vis påverka kulturutvecklingen i Kronobergs län.

Syftet med kultursamverkansmodellen är att:

 • främja den kulturella infrastrukturen och regionala mångfalden genom att öka utrymmet för regionala prioriteringar och variationer,
 • ge befolkningen i landet möjlighet att ta del av ett varierat kulturutbud präglat av förnyelse och kvalitet,
 • möjliggöra för kulturskapare i hela landet att kunna utveckla sitt konstnärskap,
 • utveckla dialog och samverkan mellan stat, region, kommuner, det professionella kulturlivet och det civila samhället,
 • bidra till att genomföra de nationella kulturpolitiska målen.

Regional kulturplan för Kronobergs län

Den regionala kulturplanen är Region Kronobergs styrdokument för det kulturpolitiska området. Den inkluderar den regionala kulturverksamhet som får statsbidrag i enlighet med kultursamverkansmodellen. En flerårig regional kulturplan krävs för att en region ska få fördela statsbidrag till regional kulturverksamhet. Kulturplanen tas fram och genomförs tillsammans med kommuner, det professionella kulturlivet och det civila samhället. Den är styrande för vissa aktörer och stödjande för andra.

Region Kronoberg har prioriterat fem utvecklingsområden för 2018-2020:

 • Ett enat Sydsverige skapar ett starkt kultursverige
 • Kultur i hela Kronoberg
 • En internationell arena för muntligt berättande
 • Det fria ordet i Kronoberg
 • En starkare infrastruktur för bild och form

Regional kulturplan för Kronobergs län, öppnas i nytt fönster

Följ och påverka kulturutvecklingen

Arbetet med den regionala kulturplanen präglas av öppenhet, dialog och möjligheter för olika aktörer att delta. Processen går att följa och delta i via bloggen Kulturplan Kronoberg.

Bloggen Kulturplan Kronoberg, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Jessica Linde

Regional utvecklingssamordnare kultur

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 30 56

Emelie Johansson

Regional utvecklingssamordnare kultur

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 30 58, 0708-69 49 39
Lotta Nydahl Frånberg

Lotta Nydahl Frånberg

Regional utvecklingssamordnare kultur

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 30 02

Senast uppdaterad: 27 juli 2021