Kulturplan Kronoberg

Kronoberg ska erbjuda ett hållbart och inkluderande kulturliv med både bredd och spets. Under kulturplaneperioden 2022–2024 står en hållbar återstart för kulturen i centrum. Region Kronoberg vill också stärka kronobergarnas rätt till kulturell välfärd, med särskilt fokus på barn och unga.

Vad är en regional kulturplan?

En regional kulturplan är en flerårig kulturpolitisk strategi, beslutad av regionfullmäktige. Den utgör styrdokument för det kulturpolitiska området på regional nivå.

Kulturplan Kronoberg 2022–2024 beskriver Region Kronobergs kulturpolitiska utgångspunkter och regionala ambitioner – vad vi vill uppnå och hur det ska genomföras. Kulturplanen ger också en fördjupad bild av nuläge och utmaningar för Kronobergs kulturliv och kultursektorn i stort.

Kulturplan Kronoberg 2022-2024, pdf, öppnas i nytt fönster

Det här vill Region Kronoberg utveckla!

Under 2022–2024 prioriterar Region Kronoberg tre breda utvecklingsområden med nio insatsområden. Genom dem vill vi, i samverkan med kulturplanens intressenter, fortsätta utveckla den regionala kulturen och samtidigt möta de utmaningar som kulturlivet i Kronoberg står inför.

Grafisk översikt över vision, mål och prioriteringar

 Klicka på bilden för att öppna den i större format

Kultursamverkansmodellen

Kultursamverkansmodellen är en nationell kulturpolitisk reform som infördes 2011 för att skapa ökat utrymme för regionala prioriteringar och variationer. Samtliga regioner, utom Stockholm, är sedan 2013 med i kultursamverkansmodellen. Kronobergs län ingår sedan 2012. Åtagandet innebär bland annat ett regionalt mandat att fördela statsbidrag till regional kulturverksamhet samt en skyldighet att ta fram, genomföra och följa upp en flerårig regional kulturplan enligt särskilda kriterier som regleras i en statlig förordning.

Region Kronoberg samverkar med Kulturrådet och de myndigheter och organisationer som ingår i kultursamverkansmodellens samverkansråd: Konstnärsnämnden, Konstrådet, Kungliga biblioteket, länsstyrelserna (genom Länsstyrelsen i Hallands län), Nämnden för hemslöjdsfrågor, Riksteatern, Riksantikvarieämbetet, Riksarkivet och Svenska filminstitutet.

Vilka är kulturplanens intressenter?

En regional kulturplan har en bred målgrupp. Den utgör regionens ansökan till Kulturrådet om statsbidrag och bereds av flera sektorsmyndigheter och organisationer inför beslut. En kulturplan utgör också en kulturpolitisk grund för dialog och samverkan med många olika intressenter: det professionella kulturlivet, det civila samhället, länets åtta kommuner: Växjö, Ljungby, Alvesta, Älmhult, Tingsryd, Markaryd, Uppvidinge och Lessebo samt våra grannregioner inom samverkansorganet Regionsamverkan Sydsverige.

Ett enat Sydsverige skapar ett starkt kultursverige

Regionsamverkan Sydsverige är ett samarbetsorgan för de sex sydligaste regionerna i Sverige; Blekinge, Halland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg och Skåne. Regionerna samarbetar inom kultur, regional utveckling samt infrastruktur och kollektivtrafik. Målet är att skapa en hållbar utveckling i Sydsverige, till förmån för hela landet och med utgångspunkt i invånarnas bästa.

Regionsamverkan Sydsverige, öppnas i nytt fönster

Så genomfördes revideringen

När en ny kulturplan tas fram uppdateras nulägesanalysen i dialog med många intressenter. Det ligger sedan till grund för nya kulturpolitiska målsättningar och prioriteringar. I kulturplanens bilaga (s. 78–79) finns mer information om hur revideringen genomfördes.

Senast uppdaterad: 1 mars 2022