Remissvägar rehabilitering

På den här sidan finns information om remittering för rehabilitering – var remisser ska ställas och vad de ska innehålla. Syftet är att remisserna ska bli rätt från början, så att rätt patient remitteras till rätt vårdnivå i rätt tid.

Den här sidan är under utveckling. Saknar du något på sidan, har frågor eller förslag på förbättringar, kontakta: 

Vicki Malmberg, kvalitetsutvecklare

vicki.malmberg@kronoberg.se

Tel 0470-59 22 33

Relaterade länkar

Andningsorgan och allergi

Tillstånd: Behov av syrgasförstärkning samt kol steg 3 och 4

Beskrivning/behov

Specialiserad rehabilitering inom sluten- och öppenvård. Bedömning och behandling.

Åtgärder

Provar ut och följer upp Bilevelapparat/ hostmaskin samt utbildar hemtjänstpersonal/personliga assistenter. Hembesök görs i specifika fall.

Remiss/kontakt-vägar

Legitimerad personal
Egenremiss
Remissen ställs till Fysioterapin 1.

 Vårdande enhet  Lasarettsrehab

Cancer

Tillstånd: Fysisk och/eller psykisk funktionsnedsättning eller nedsatt aktivitetsförmåga med behov av anpassade åtgärder.

Åtgärder

Individanpassade insatser hos fysioterapeut, arbetsterapeut eller andra i rehabresurser som psykosocial resurs samt rehabkoordinator.

Remiss/
kontakt-
vägar

Legitimerad vårdpersonal eller egenremiss. Remissen ställs till berörd enhet i primärvårdsrehab eller aktuell vårdcentral.

Vårdande enhet

Vårdcentral eller primärvårdsrehab.

 

Tillstånd: Svår till måttlig fysisk och/eller kognitiv påverkan, psykologisk och psykosocial påverkan.

Åtgärder

Specialiserad rehabiliteringen inom sluten- och öppenvård. Uppföljning enligt vårdplan för gyn- och ÖNH-patienter.
Akupunkturbehandling vid cancerbehandlingsutlösta svettningar/vallningar, muskelsmärta och strålningsutlöst muntorrhet.
Cancerrehabteamet för samordning och fördjupade bedömningar och insatser till övriga rehabiliteringsresurser på sjukhusen.

 

Remiss/
kontakt-
vägar

Legitimerad vårdpersonal eller egenremiss.

Remissen ställs till Fysioterapin 1 (pappersremiss), Fysioterapin Ljungby, Arbetsterapin 1 Växjö, Arbetsterapin Ljungby, Kuratorsmottagningen Växjö, Kuratorsmottagningen Ljungby, Dietistmottagningen Växjö, Dietistmottagningen Ljungby, Logopedmottagningen Växjö, Logopedmottagningen Ljungby eller Cancerrehabteamet.

Om behov av sexolog, psykolog eller flera professioner ställs remissen till cancerrehabteamet.

Vårdande enhet

Lasarettsrehab.

 

Patient i eget boende

Tillstånd: Relativt stabilt tillstånd med svårigheter att utföra boende-och fritidsaktiviteter eller arbete p.g.a. kognitiv påverkan.

Åtgärder

Teamrehabilitering. Kognitivt träning/mentala strategier inom sluten eller öppenvård.

Remiss/
kontakt-
vägar

Legitimerad vårdpersonal eller egenremiss.
Remissen ställs till rehabiliteringskliniken. Möjligheten att utföra rehabilitering inom primärvårdsrehab eller kommunal rehabilitering ska först ha uteslutits. Patienten ska bedömas ha ork att genomföra minst 2 träningspass a 30 min/dag

Vårdande enhet

Neuroenheten, rehabiliteringskliniken.

 

Tillstånd: Relativt stabilt tillstånd med svårigheter att utföra vardagsaktiviteter på av ryggmärgspåverkan.
 Åtgärder Specialiserad teamrehabilitering inom sluten eller öppenvård. Bedömning och träning av funktionsförmåga. Sekundärprevention utifrån ryggmärgspåverkan.
Remiss/ kontaktvägar

Legitimerad vårdpersonal eller egenremiss.
Remissen ställs till rehabiliteringskliniken.

Vårdande enhet

Neuroenheten, rehabiliteringskliniken

Covid-19

Covid-19

Tillstånd: Under pågående slutenvård på sjukhus.

Åtgärder

Bedömning och multimodal rehabilitering.

Remiss/
kontakt-
vägar

 

Vårdande enhet

Lasarettsrehab.

 

Post covid-19

Tillstånd: Fysisk och/eller psykisk funktionsnedsättning eller nedsatt aktivitetsförmåga med behov av anpassade åtgärder.

Åtgärder

Individanpassade insatser hos fysioterapeut, arbetsterapeut eller andra i rehabresurser som psykosocial resurs samt rehabkoordinator.

Remiss/
kontakt-
vägar

Legitimerad vårdpersonal eller egenremiss. Remissen ställs till berörd enhet i primärvårdsrehab eller aktuell vårdcentral.

Vårdande enhet

Vårdcentral eller primärvårdsrehab.

 

Tillstånd: Röstproblematik

Åtgärder

Bedömning och behandling av logoped

Remiss/
kontakt-
vägar

ÖNH-läkare ska ha gjort en bedömning av stämveckens funktion och dokumenterat en stämbandsstatus innan remiss. Remiss ställs till Logopedmottagningen Växjö eller Logopedmottagningen Ljungby.  

Vårdande enhet

Lasarettsrehab.

 

Tillstånd: Nedsatt aktivitetsförmåga och/eller fysisk och/eller psykisk funktionsnedsättning med behov av anpassade åtgärder.
 Åtgärder Individanpassade insatser hos fysioterapeut, arbetsterapeut eller andra i rehabresurser som psykosocial resurs eller rehabkoordinator på vårdcentralen.
Remiss/ kontaktvägar Legitimerad vårdpersonal eller egenremiss. Remissen ställs till primärvårdsrehab på aktuell vårdcentral.
Vårdande enhet Primärvård/primärvårdsrehab.

 

Tillstånd: Medelsvår till svår kognitiv påverkan med påtagliga svårigheter att klara vardagsaktiviteter.
Åtgärder

Specialiserad rehabilitering av team inom sluten- eller öppenvård

Copingstrategier. Initiera mentala strategier vid aktivitetsutförande. 
Remiss/ kontaktvägar Legitimerad vårdpersonal eller egenremiss. Remiss ställs till rehabiliteringskliniken. Möjligheter till åtgärder inom primärvårdsrehab eller kommunal rehabilitering ska först ha uteslutits. Bedömning ska ha gjorts av fysioterapeut och/eller arbetsterapeut. Patienten ska bedömas ha ork att genomföra minst 2 träningspass à 30 min/dag.
Vårdande enhet Rehabiliteringskliniken, neuroenheten.

 

Tillstånd: Medelsvår till svår kognitiv påverkan 
Åtgärder Funktionsbedömning av kognitiva funktioner av neuropsykolog.
Remiss/ kontaktvägar Legitimerad vårdpersonal eller egenremiss. Remiss ställs till rehabiliteringskliniken. Möjligheter till åtgärder inom primärvårdsrehab eller kommunal rehabilitering ska bedömas vara betydligt påverkade utan genomförd funktionsbedömning. Patienten ska bedömas ha ork att genomföra minst 2 pass à 30 min/dag.
Vårdande enhet Rehabiliteringskliniken, neuroenheten.

 

Tillstånd: Medelsvår till svår kognitiv påverkan med svårigheter att återuppta arbete
Åtgärder Specialiserad rehabilitering av team inom öppenvård i samband med arbetsåtergång. Copingstrategier. Initiering av mentala strategier vid arbete.
Remiss/ kontaktvägar Legitimerad vårdpersonal eller egenremiss. Remiss ställs till rehabiliteringskliniken. Möjligheter till åtgärder inom primärvårdsrehab eller kommunal rehabilitering ska först ha uteslutits.
Vårdande enhet Rehabiliteringskliniken, neuroenheten.

Gynekologi, graviditet och förlossning

Tillstånd: Fysisk och/eller psykisk funktionsnedsättning eller nedsatt aktivitetsförmåga med behov av anpassade åtgärder.

Åtgärder

Individanpassade insatser hos fysioterapeut, arbetsterapeut eller andra i rehabresurser som psykosocial resurs samt rehabkoordinator.

Remiss/
kontakt-
vägar

Legitimerad vårdpersonal eller egenremiss. Remissen ställs till berörd enhet i primärvårdsrehab eller aktuell vårdcentral.

Vårdande enhet

Vårdcentral eller primärvårdsrehab.

 

Tillstånd: Svår till måttlig fysisk eller psykosocial påverkan.

Endometrios, vulvasmärta, samlagssmärtor, spänningstillstånd i bäckenbotten, inkontinensbesvär, muskelskador i samband med förlossning eller andra funktionella svårigheter relaterat till underlivet/bäckenbottenmuskulaturen till exempel tömningssvårigheter, tyngdkänsla.

Åtgärder

Bedömning, behandling och träning.
Abortrådgivning.
Psykosocial utredning inför ev IVF.
SESAM.

Remiss/
kontakt-
vägar

Legitimerad personal eller egenremiss. Remissen ställs till Fysioterapin 2, Kuratorsmottagningen Växjö eller Kuratorsmottagningen Ljungby.

Vårdande enhet

Lasarettsrehab.

Hjärta och kärl

Tillstånd: Hjärtinfarkt. Svår till måttlig fysisk och/eller kognitiv och psykosocial påverkan.

Åtgärder

Specialiserad rehabilitering inom sluten- och öppenvård. Bedömning och uppföljning av fysiskt status. Råd om fysisk träning och levnadsvanor. Enkla råd om kost och rökstopp i sekundärpreventivt syfte.  Hjärtskola.

Remiss/
kontakt-
vägar

Legitimerad personal eller egenremiss. Remissen ställs till Fysioterapin 1 Växjö (pappersremiss), Arbetsterapin 1 Växjö, Kuratorsmottagningen Växjö, Kuratorsmottagningen Ljungby, Dietistmottagningen Växjö eller Dietistmottagningen Ljungby.

Vårdande enhet

Lasarettsrehab.

 

Beskrivning/ behov: Nydiagnostiserad hjärtsvikt - Svår till måttlig fysisk och/eller kognitiv och psykosocial påverkan.
 Åtgärder Specialiserad rehabilitering inom sluten- och öppenvård. Bedömning och uppföljning av fysiskt status. Råd om fysisk träning och levnadsvanor. Enkla råd om kost och rökstopp i sekundärpreventivt syfte.  Hjärtskola. 
Remiss/ kontaktvägar Legitimerad personal eller egenremiss. Remissen ställs till Fysioterapin 1 Växjö (pappersremiss), Arbetsterapin 1, Kuratorsmottagningen Växjö, Kuratorsmottagningen Ljungby, Dietistmottagningen Växjö eller Dietistmottagningen Ljungby.
Vårdande enhet Lasarettsrehab.

 

Tillstånd: Post hjärtoperation - Svår till måttlig fysisk och/eller kognitiv och psykosocial påverkan.
Åtgärder Specialiserad rehabilitering inom sluten- och öppenvård. Bedömning och uppföljning av fysiskt status. Råd om fysisk träning och levnadsvanor. Enkla råd om kost och rökstopp i sekundärpreventivt syfte.  Hjärtskola.
Remiss/ kontaktvägar Legitimerad personal eller egenremiss. Remissen ställs till Fysioterapin 1 Växjö (pappersremiss), Arbetsterapin 1, Kuratorsmottagningen Växjö, Kuratorsmottagningen Ljungby, Dietistmottagningen Växjö eller Dietistmottagningen Ljungby.
Vårdande enhet Lasarettsrehab

 

Tillstånd: Fysisk och/eller psykisk funktionsnedsättning eller nedsatt aktivitetsförmåga med behov av anpassade åtgärder.

Åtgärder

Individanpassade insatser hos fysioterapeut, arbetsterapeut eller andra i rehabresurser som psykosocial resurs samt rehabkoordinator.

Remiss/
kontakt-
vägar

Legitimerad vårdpersonal eller egenremiss. Remissen ställs till berörd enhet i primärvårdsrehab eller aktuell vårdcentral.

Vårdande enhet

Vårdcentral eller primärvårdsrehab.

 

 

Tillstånd: Måttlig till svår kognitiv påverkan med påtagliga svårigheter att klara vardagsaktiviteter.
Åtgärder

Specialiserad rehabilitering inom slutenvård eller öppenvård av team eller enskild profession i anslutning till akutvård eller i senare skede. Rehabilitering inom personlig vård, boendeaktiviteter, fritid, arbete/skola.

Psykisk funktionsbedömning av neuropsykolog om detta bedöms betydligt påverka möjligheterna för rehabilitering.

Remiss/ kontaktvägar Legitimerad vårdpersonal eller egenremiss. Remiss ställs till rehabiliteringskliniken. Möjligheter till åtgärder inom primärvårdsrehab eller kommunal rehabilitering ska först ha uteslutits.
Vårdande enhet Rehabiliteringskliniken, neuroenheten

 

Tillstånd: Måttlig till svår kognitiv påverkan med svårigheter att återuppta arbete.
Åtgärder Specialiserad teamrehabilitering i kognitivt öppenvårdsprogram, inför arbetsåtergång. Psykisk funktionsbedömning av neuropsykolog om detta bedöms betydligt påverka möjligheterna för rehabilitering.
Remiss/ kontaktvägar Legitimerad vårdpersonal eller egenremiss. Remiss ställs till rehabiliteringskliniken. Möjligheter till åtgärder inom primärvårdsrehab eller kommunal rehabilitering ska först ha uteslutits.
Vårdande enhet Rehabiliteringskliniken, neuroenheten. 

Infektioner

CSN post akut

Tillstånd: Fysisk och/eller psykisk funktionsnedsättning eller nedsatt aktivitetsförmåga med behov av anpassade åtgärder.

Åtgärder

Individanpassade insatser hos fysioterapeut, arbetsterapeut eller andra i rehabresurser som psykosocial resurs samt rehabkoordinator.

Remiss/
kontakt-
vägar

Legitimerad vårdpersonal eller egenremiss. Remissen ställs till berörd enhet i primärvårdsrehab eller aktuell vårdcentral.

Vårdande enhet

Vårdcentral eller primärvårdsrehab.

 

Tillstånd: Medelsvår till svår fysisk och/eller kognitiv påverkan med påtagligt nedsatt förmåga att utföra vardagsaktiviteter. Respiratoriskt stabil.

Åtgärder

Specialiserad rehabilitering inom sluten- eller öppenvård i anslutning till akutvård eller senare. Specialiserad rehabilitering av team eller enskild profession. 

Remiss/ kontaktvägar

Legitimerad vårdpersonal eller egenremiss. Remiss ställs till rehabiliteringskliniken. Möjligheten att utföra rehabilitering inom primärvårdsrehab eller kommunal rehabilitering ska först ha uteslutits.

Vårdande enhet

Rehabiliteringskliniken, neuroenheten.

 

Tillstånd: Medelsvår kognitiv påverkan. Nedsatt förmåga att återuppta arbete.
Åtgärder Specialiserad teamrehabilitering i kognitivt öppenvårdsprogram, i samband med arbetsåtergång. 
Remiss/ kontaktvägar Legitimerad vårdpersonal eller egenremiss. Remiss ställs till rehabiliteringskliniken. Möjligheten att utföra rehabilitering inom primärvårdsrehab eller kommunal rehabilitering ska först ha uteslutits.
Vårdande enhet  Rehabiliteringskliniken, neuroenheten.

 

Nervsystemet

Hjärntumör, post akut

Tillstånd: Fysisk och/eller psykisk funktionsnedsättning eller nedsatt aktivitetsförmåga med behov av anpassade åtgärder.

Åtgärder

Individanpassade insatser hos fysioterapeut, arbetsterapeut eller andra i rehabresurser som psykosocial resurs samt rehabkoordinator.

Remiss/
kontakt-
vägar

Legitimerad vårdpersonal eller egenremiss. Remissen ställs till berörd enhet i primärvårdsrehab eller aktuell vårdcentral.

Vårdande enhet

Vårdcentral eller primärvårdsrehab.

 

Tillstånd: Medelsvår kognitiv påverkan av förmåga att utföra arbete.

Åtgärder

Specialiserad teamrehabilitering i kognitivt öppenvårdsprogram, inför arbetsåtergång. 

Remiss/
kontakt-vägar

Legitimerad vårdpersonal eller egenremiss. Remiss ställs till rehabiliteringskliniken. Möjligheten att utföra rehabilitering inom primärvårdsrehab eller kommunal rehabilitering ska först ha uteslutits. 

Vårdande enhet

Rehabiliteringskliniken, neuroenheten.

 

Tillstånd: Medelsvår till stor påverkan av förmåga att utföra aktiviteter inom personlig vård, boende, fritid. Respiratoriskt stabil. 

Åtgärder

Specialiserad rehabilitering inom slutenvård eller öppenvård Behandling av team eller enskild profession i anslutning till akutvård eller i senare skede. 

Remiss/
kontakt-
vägar

Legitimerad vårdpersonal eller egenremiss. Remiss ställs till rehabiliteringskliniken. Möjligheten att utföra rehabilitering inom primärvårdsrehab eller kommunal rehabilitering ska först ha uteslutits. Patienten ska bedömas ha inlärningsförmåga samt ork att genomföra minst 2 träningspass à 30 min/dag

Vårdande enhet

Rehabiliteringskliniken, neuroenheten.

Tillstånd: Fysisk och/eller psykisk funktionsnedsättning eller nedsatt aktivitetsförmåga med behov av anpassade åtgärder.

Åtgärder

Individanpassade insatser hos fysioterapeut, arbetsterapeut eller andra i rehabresurser som psykosocial resurs samt rehabkoordinator.

Remiss/
kontakt-
vägar

Legitimerad vårdpersonal eller egenremiss. Remissen ställs till berörd enhet i primärvårdsrehab eller aktuell vårdcentral.

Vårdande enhet

Vårdcentral eller primärvårdsrehab.

 

Tillstånd: Medelsvår till svår påverkan av förmåga att utföra aktiviteter vardagssysslor. 

Åtgärder

Specialiserad rehabilitering inom sluten- eller öppenvård. Behandling av team eller enskild profession. 

Remiss/
kontaktvägar

Legitimerad vårdpersonal eller egenremiss. Remiss ställs till rehabiliteringskliniken. Behov av specialiserad rehabilitering ska bedömas finnas för att bibehålla eller förbättra funktionsförmåga. Möjlighet till rehabilitering inom primärvårdsrehab eller kommunal rehabilitering ska först ha uteslutits. Patienten ska bedömas orka genomföra minst 2 träningspass à 30 minuter per dag.

Vårdande enhet.

Rehabiliteringskliniken, neuroenheten.

 

Tillstånd: Medelsvår till svår kognitiv påverkan av förmåga att återgå i arbete/minska sjukskrivning . 

Åtgärder

Specialiserad teamrehabilitering inom öppenvård i samband med återgång i arbete/minskad sjukskrivning. 

Remiss/
kontaktvägar

Legitimerad vårdpersonal eller egenremiss. Remiss ställs till rehabiliteringskliniken. Möjlighet till rehabilitering inom primärvårdsrehab eller kommunal rehabilitering ska först ha uteslutits. 

Vårdande enhet.

Rehabiliteringskliniken, neuroenheten.

Akut fas

Post akut fas 

Post akut fas - Mycket stor fysisk och/eller kognitiv påverkan

Akut fas

Tillstånd: Alla på akutsjukhus i anslutning till insjuknandet.

Åtgärder

Specialiserad rehabilitering inom slutenvård upp till tre veckor efter insjuknandet. Bedömning av funktionsförmåga och utredning av rehabiliteringsbehov i anslutning till insjuknandet.

Remiss/
kontakt-
vägar

Information till rehabpersonal vid teamkonferens på vårdavdelning LL/CLV.

Vårdande enhet

Lasarettsrehab.

 

Tillstånd: Handödem

Åtgärder

Bedömning och behandling av handödem Under vårdtiden på akutsjukhus i anslutning till insjuknandetFörebyggande åtgärder och behandling. Utprovning av kompressionshandske, individuellt tillverkad handortos, handledsbandage samt information om egenvård.

Remiss/
kontakt-vägar

Information till rehabpersonal vid teamkonferens på vårdavdelning LL/CLV.

Vårdande enhet

Lasarettsrehab

 

Tillstånd: Lätt till medelsvår påverkan av förmåga att utföra personlig vård och boendeaktiviteter.
Åtgärder Tidig understödd utskrivning (ESD): specialiserad rehabiliteringen i hemmiljö av multimodalt team, i samband med utskrivning från akutvården. Bedömningsteam för ALS, MS, Parkinson. 3-månaders stroke-uppföljning. 
Remiss/
kontakt-vägar
ESD: vilande.
Vårdande enhet Lasarettsrehab.

 

Post akut fas

Tillstånd: Fysisk och/eller psykisk funktionsnedsättning eller nedsatt aktivitetsförmåga med behov av anpassade åtgärder.

Åtgärder

Individanpassade insatser hos fysioterapeut, arbetsterapeut eller andra i rehabresurser som psykosocial resurs samt rehabkoordinator.

Remiss/
kontakt-
vägar

Legitimerad vårdpersonal eller egenremiss. Remissen ställs till berörd enhet i primärvårdsrehab eller aktuell vårdcentral.

Vårdande enhet

Vårdcentral eller primärvårdsrehab.

 

Tillstånd: Handödem

Åtgärder

Ödembehandling 

Remiss/
kontakt-
vägar

Legitimerad vårdpersonal eller egenremiss. Remissen ställs till berörd enhet i primärvårdsrehab eller aktuell vårdcentral.

Vårdande enhet

Vårdcentral eller primärvårdsrehab.

(Utprovning av ödemhandske handledsbandage, prefabricerad viloskena görs på rehabiliteringskliniken enbart under pågående rehabilitering.)

 

Tillstånd: Medelsvår till svår påverkan av förmåga att utföra personlig vård och boende- och fritidsaktiviteter.

Åtgärder

Specialiserad rehabilitering inom sluten- eller öppenvård i anslutning till akutvård eller senare. Rehabilitering av team eller enskild profession. 

Remiss/
kontakt-vägar

Legitimerad vårdpersonal eller egenremiss. Remiss ställs till rehabiliteringskliniken. Möjligheten att genomföra rehabilitering inom primärvårdsrehab eller kommunal rehabilitering ska först ha uteslutits. Patienten ska bedömas kunna genomföra minst 2 träningspass à 30 minuter per dag samt ha förmåga till inlärning.

Vårdande enhet

Rehabiliteringskliniken, neuroenheten.

 

Tillstånd: Medelsvår kognitiv påverkan av förmåga att utföra arbete.
Åtgärder: Specialiserad teamrehabilitering i kognitivt öppenvårdsprogram, i samband med att det är aktuellt med arbetsåtergång/minskning av sjukskrivning. 
Remiss/
kontakt-vägar
Legitimerad vårdpersonal eller egenremiss. Remiss ställs till rehabiliteringskliniken. Möjligheten att genomföra rehabilitering inom primärvårdsrehab eller kommunal rehabilitering ska först ha uteslutits.
Vårdande enhet Rehabiliteringskliniken, neuroenheten.

 

Tillstånd: Ät- och sväljningssvårigheter och/eller språk och talstörningar. Patient som ej kan ta sig till rehabiliteringskliniken.
Åtgärder

Åtgärder av logoped, i eget eller särskilt boende.

Utredning och åtgärder av ät- och sväljningssvårigheter samt språk- och talstörningar. Information och rekommendationer ges till vårdpersonal/ närstående. Bedömning av kommunikationssätt inkl. utprovning av kommunikationshjälpmedel.
Remiss/
kontaktvägar
Legitimerad vårdpersonal eller egenremiss. Remiss ställs till rehabiliteringskliniken.
Vårdande enhet Rehabiliteringskliniken, neuroenheten.

 

Tillstånd: Spasticitet - Tillstånd som ger smärta, begränsar aktivitetsförmåga, försämrar möjlighet till omvårdnad eller riskerar att ge ytterligare komplikationer.
Åtgärder Utredning och botulinumtoxin-behandling med behandlingsplan av team.
Remiss/
kontaktvägar
Legitimerad vårdpersonal eller egenremiss. Remiss ställs till rehabiliteringskliniken.
Vårdande enhet Rehabiliteringskliniken, neuroenheten, spasticitetsmottagning.

 

 

Post akut fas - Mycket stor fysisk och/eller kognitiv påverkan

Tillstånd: Mycket stora eller ingen möjlighet till aktivitet eller delaktighet.

Åtgärder

Bedömning av förmåga till delaktighet och kommunikation Bedömning görs av team eller enskild profession i anslutning till akutvård eller i senare skede, företrädesvis i patientens boendemiljö. Förutom bedömning kan, vid behov, medverkan ske vid planering av stöd och hjälp i boendemiljön.

Remiss/
kontakt-
vägar

Legitimerad vårdpersonal eller egenremiss. Remiss ställs till rehabiliteringskliniken.

Vårdande enhet

Rehabiliteringskliniken, neuroenheten.

Tillstånd: Fysisk och/eller psykisk funktionsnedsättning eller nedsatt aktivitetsförmåga med behov av anpassade åtgärder.

Åtgärder

Individanpassade insatser hos fysioterapeut, arbetsterapeut eller andra i rehabresurser som psykosocial resurs samt rehabkoordinator.

Remiss/
kontakt-
vägar

Legitimerad vårdpersonal eller egenremiss. Remissen ställs till berörd enhet i primärvårdsrehab eller aktuell vårdcentral.

Vårdande enhet

Vårdcentral eller primärvårdsrehab.

 

Tillstånd: Medelstor till stor påverkan av förmåga att utföra vardagsaktiviteter.
Åtgärder: Specialiserad teamrehabilitering. Copingstrategier.
Remiss/
kontakt-vägar
Legitimerad vårdpersonal eller egenremiss. Remiss ställs till rehabiliteringskliniken. Möjligheten att genomföra rehabilitering inom primärvårdsrehab eller kommunal rehabilitering ska först ha uteslutits. Patienten ska bedömas kunna genomföra minst två behandlingspass à 30 minuter per dag. 
Vårdande enhet Rehabiliteringskliniken, neuroenheten.

Njurar och urinvägar

Tillstånd: Svår till måttlig fysisk och/eller kognitiv och psykosocial påverkan.

Åtgärder

Råd kring träning och fysisk aktivitet. Funktionell bedömning vid transplantationsutredning Psykosociala donationsutredningar.

Remiss/ kontaktvägar

Legitimerad vårdpersonal eller egenremiss. Remissen ställs till Fysioterapin 1 Växjö (pappersremiss), Fysioterapin Ljungby, Kuratorsmottagningen Växjö eller Kuratorsmottagningen Ljungby. 

Vårdande enhet

Lasarettsrehab

 

Tillstånd: Fysisk och/eller psykisk funktionsnedsättning eller nedsatt aktivitetsförmåga med behov av anpassade åtgärder.

Åtgärder

Individanpassade insatser hos fysioterapeut, arbetsterapeut eller andra i rehabresurser som psykosocial resurs samt rehabkoordinator.

Remiss/
kontakt-
vägar

Legitimerad vårdpersonal eller egenremiss. Remissen ställs till berörd enhet i primärvårdsrehab eller aktuell vårdcentral.

Vårdande enhet

Vårdcentral eller primärvårdsrehab.

Nutrition

Tillstånd: I samband med sjukdom som behandlas av läkare på lasarettet.

Åtgärder

Kostbehandling.

Remiss/ kontaktvägar

Legitimerad vårdpersonal eller egenremiss. Remissen ställs till Dietistmottagningen Växjö eller Dietistmottagningen Ljungby.

Vårdande enhet

Lasarettsrehab

 

Tillstånd: Malnutrition hos patienter i eget boende med eller utan hemsjukvård. Där övrig vård eller omsorg inte finns på särskilt boende eller med behandlande läkare i slutenvård.

Åtgärder

Kostbehandling.

Remiss/
kontakt-
vägar

Remiss som ställs till primärvårdens hälsoenhet Växjö/Ljungby.
För kommunal legitimerad sjukvårdspersonal används funktionsbrevlåda i messenger.  

Vårdande enhet

Primärvårdens hälsoenhet.

Rörelseorgan och reumatologi

Tillstånd: Fysisk och/eller psykisk funktionsnedsättning eller nedsatt aktivitetsförmåga med behov av anpassade åtgärder.

Åtgärder

Individanpassade insatser hos fysioterapeut, arbetsterapeut eller andra i rehabresurser som psykosocial resurs samt rehabkoordinator.

Remiss/
kontakt-
vägar

Legitimerad vårdpersonal eller egenremiss. Remissen ställs till berörd enhet i primärvårdsrehab eller aktuell vårdcentral.

Vårdande enhet

Vårdcentral eller primärvårdsrehab.

 

Tillstånd: Flera allvarliga skador som uppkommit samtidigt i olika delar av kroppen. Påtagliga svårigheter att utföra vardagssysslor.

Åtgärder

Specialiserad teamrehabilitering inom sluten- eller öppenvård i anslutning till akutvård eller senare. 

Remiss/
kontakt-vägar

Legitimerad vårdpersonal eller egenremiss. Remiss ställs till rehabiliteringskliniken. Möjligheten att genomföra rehabilitering inom primärvårdsrehab eller kommunal rehabilitering ska först ha uteslutits. Patienten ska bedömas kunna genomföra minst 2 träningspass à 30 minuter per dag. Om patienter inte får belasta efter en fraktur, ska andra specialiserade insatser behövas.

Vårdande enhet

Rehabiliteringskliniken, neuroenheten.

 

Tillstånd: Svår till måttlig fysisk och/eller kognitiv och psykosocial påverkan

Åtgärder

Specialiserad tvärprofessionell rehabilitering. Bedömning och behandling. Reumarehab-perioder. 

Remiss/
kontakt-
vägar

Fysioterapin 1 Växjö (pappersremiss), arbetsterapin 1 Växjö.
Kuratorsmottagningen Växjö, Kuratorsmottagningen Ljungby.

Vårdande enhet

Lasarettsrehab.

Smärta

Tillstånd: Fysisk och/eller psykisk funktionsnedsättning eller nedsatt aktivitetsförmåga med behov av anpassade åtgärder.

Åtgärder

Individanpassade insatser hos fysioterapeut, arbetsterapeut eller andra i rehabresurser som psykosocial resurs samt rehabkoordinator.

Remiss/
kontakt-
vägar

Legitimerad vårdpersonal eller egenremiss. Remissen ställs till berörd enhet i primärvårdsrehab eller aktuell vårdcentral.

Vårdande enhet

Vårdcentral eller primärvårdsrehab.

 

Tillstånd: Långvarig icke-malign smärta under minst 3 månader.

Åtgärder

Specialiserad teamrehabilitering inom öppenvård. Rehabiliteringen erbjuds i kursform eller som individuellt program. Konsultation. 

Remiss/
kontakt-vägar

Legitimerad vårdpersonal eller egenremiss. Remiss ställs till rehabiliteringskliniken. Remissmall alternativt konsultationsremiss till smärtenheten används. 

Smärta under minst 3 månader. Multimodal bedömning, behandling och rehabilitering ska först ha  genomförts inom primärvården och bedömts vara otillräcklig. 

Vårdande enhet

Rehabiliteringskliniken, smärtenheten.

Öron, näsa, hals

Tillstånd: Röst-, tal- eller språksvårigheter

Åtgärder

Bedömning, ev utredning och behandling av logoped.

Remiss/
kontakt-
vägar

Legitimerad vårdpersonal eller egenremiss. Remiss ställs till Logopedmottagningen Växjö eller Logopedmottagningen Ljungby.

Vårdande enhet

Lasarettsrehab.

 

Tillstånd: Sväljningssvårigheter

Åtgärder

Bedömning och behandling av logoped

Remiss/
kontakt-
vägar

Legitimerad vårdpersonal eller egenremiss. Remiss ställs till Logopedmottagningen Växjö eller Logopedmottagningen Ljungby. 

Vårdande enhet

Lasarettsrehab.

 

Tillstånd: Yrsel
Patienten ska ha en aktiv kontakt med specialistmottagning ÖNH inom SHV.

Åtgärder

Bedömning, behandling, uppföljning av fysioterapeut.

Remiss/
kontakt-
vägar

Legitimerad vårdpersonal eller egenremiss. Remiss ställs till Fysioterapin 2 Växjö (pappersremiss). 

Vårdande enhet

Lasarettsrehab.

Senast uppdaterad: 14 september 2022