Privata vårdgivare

Denna sida riktar sig till Region Kronobergs samverkanspartners verksamma enligt LOF (Lag om ersättning för fysioterapi), LOL (Lag om läkarvårdsersättning och LOU (Lag om offentlig upphandling).

Privera är Region Kronobergs ersättningsystem för privata vårdgivare. Du som vårdgivare rapporterar in underlag och godkänner sedan din ersättning via Priveraportalen. Inrapporteringen sker enligt aktuella filspecifikationer.

Privata vårdgivare kan få sitt företags logotyp i kallelsen som skickas via journalsystemet. Det finns några krav på logotypen för att det ska vara möjligt att få in den i kallelsen.

 • Logotypen måste vara i formatet .bmp. Andra format såsom .jpeg, .png fungerar inte
 • Storleken på logotypen ska vara 280x70.
 • Under logotypen ska texten ”På uppdrag av Region Kronoberg” framgå.
 • För att digitala kallelse ska kunna returneras till enheten måste även en returadress framgå i bilden.

Privata vårdgivare ansvarar själva för framtagandet och redigeringen av sin logotyp, Region Kronoberg har ingen möjlighet att hjälpa till med detta.

Om kraven uppfylls så ska den privata vårdgivaren lägga ett ärende till VIS-support via IT-Portalen och bifoga logotypen. Om VIS-supporten anser att logotypen inte uppfyller kraven så kommer ärendet stängas med information om varför den inte uppfyller kravet.

LOL

Läkare som verkar enligt Lagen om läkarvårdsersättning, LOL, (1993:1651), har möjlighet att överlåta sin verksamhet genom att sälja sin rätt till ersättning till annan läkare. Förutsättningen är att verksamheten vid överlåtelsen inte kan ingå i ett vårdvals- eller valfrihetssystem.

Anmälan om försäljning gör du i blanketten nedan och skickar till handläggare på kundvalsenheten.

Anmälan om ersättningsetablering enligt lagen 1993:1651 om läkarvårdsersättning, pdf, öppnas i nytt fönster

Laboratorie- och röntgenundersökningar regleras enligt lag (1993:1651) och förordning (1994:1121) om läkarvårdsersättning.

Vårdgivaren skall, vad gäller undersökningar som finansieras av Region Kronoberg, använda de leverantörer av medicinsk service som Region Kronoberg anvisar.

Om en läkare verksam enligt lagen om läkarvårdsersättning (10 § LOL) är tillfälligt förhindrad att själv arbeta finns möjlighet att anlita en vikarie. Detta gäller om du på grund av sjukdom, semester, ledighet för vård av barn, förestående ålderspensionering, vidareutbildning eller forskning inom yrkesområdet, politiskt eller fackligt uppdrag eller av annat liknande skäl är helt eller delvis förhindrad att bedriva din verksamhet.

Du ska även anmäla frånvaro som påverkar din möjlighet att ta emot patienter och därmed försvårar för dig att uppnå heltidskravet. Även om du inte avser att anlita vikarie, ska du anmäla frånvaro till Region Kronoberg.

Ansökan om vikarie gör du i blanketten nedan och skickas till handläggare på kundvalsenheten:
Ansökan om tillfälligt vikariat - läkare/fysioterapeuter, pdf, öppnas i nytt fönster

Region Kronoberg utfärdar elektroniska frikort, vilket innebär att besöken registreras i ett elektroniskt system för att hålla reda på när gränsen för fri vård är uppnådd. Om du som vårdgivare vill ingå i det elektroniska systemet krävs ett SITHS-kort för att kunna legitimera sig. 

Privat vårdgivare som vill koppla sig till e-frikortssystemet behöver uppge sitt HSA-ID till kundtjänst så att de, via CGI, kan tilldela er en systemroll till E-frikortssystemet så ni kan börja använda tjänsten.
Ni behöver välja en leverantör av e-identitet som också försörjer er med allt det ni behöver såsom; HSA-ID, medarbetaruppdrag, SITHS-kort, kortläsare m.m.

Avtal behöver tecknas via e-frikortsportalen som ni signerar med ert SITHS-kort via:

E-frikortsportalen, öppnas i nytt fönster

Vårdgivare som inte väljer att skaffa SITHS-kort (ni behöver ändå alltid uppge HSA-ID) behöver då kunna legitimera sig på annat sätt och kan inte använda sig av portalen. Ni får då ett manuellt avtal av oss att skriva på. Ni behöver också kontakta er leverantör för ert journalsystem så att de kan nå e-frikortssystemet via legitimering på annat sätt såsom användning av t.ex. elektroniska nycklar.

För ytterligare information kan ni vända er till Kundtjänst: 0470-58 96 50.

LOF

Fysioterapeut/sjukgymnast som verkar enligt Lagen om ersättning för fysioterapi, LOF, (1993:1652), har möjlighet att överlåta sin verksamhet genom att sälja sin rätt till ersättning till annan fysioterapeut/sjukgymnast. Förutsättningen är att verksamheten vid överlåtelsen inte kan ingå i ett vårdvals- eller valfrihetssystem.
Anmälan om försäljning gör du i blanketten nedan och skickar till handläggare på kundvalsenheten.

Anmälan om ersättningsetablering enligt lagen 1993:1652 om ersättning för sjukgymnastik, pdf, öppnas i nytt fönster

Normalarvode lämnas enligt arvodeskategori A eller arvodeskategori B. Arvodeskategori B avser ensampraktiserande eller samverkande fysioterapeuter med assisterande personal, flera behandlingsrum och kvalificerad utrustning. Arvodeskategori A avser övriga fysioterapeuter.

Fysioterapeut med arvodeskategori B har större omkostnader för lokaler, utrustning och anställd personal, men kan i gengäld ha en större patientgenomströmning då den assisterande personalen gjort nödvändiga patientförberedelser. På grund av högre omkostnader för verksamheten har fysioterapeut med arvodeskategori B ett högre ersättningstak och ett mindre tidskrav avseende behandlingarna i snitt/ kalendermånad och patient än vad en fysioterapeut med arvodeskategori A har.

Du som fysioterapeut med samverkansavtal kan ansöka om arvodeskategori B. Enligt Förordning (1994:1120) om ersättning för fysioterapi framgår av 3 § vilka krav som ställs på dig som fysioterapeut för att ersättning ska kunna utgå enligt arvodeskategori B.

Assisterande personal

Med assisterande personal avses personal med arbetsuppgifter kopplade till behandlingsarbetet, samt patientanknuten administration och som utgör minst 25 procent av en heltidstjänst på helårsbasis, det vill säga minst tio timmar per vecka, samt att denna resurs i sin helhet förfogas av din egen verksamhet.

Ändring av arvodeskategori

Fysioterapeut har ett ansvar och en skyldighet att i de fall det blir aktuellt, via blanketten "Anmälan om arvodeskategori", meddela förändring i verksamheten som innebär antingen en övergång från B- till A- eller från A- till B-mottagning. Ändring ska anmälas minst sex månader innan den börjar gälla.

Anmälningsblankett arvodeskategori, pdf, öppnas i nytt fönster

Vårdgivare med ett eget samverkansavtal kan ansöka om särskilt arvode. Särskilt arvode är en debiteringsgrund för särskilt tids- och kostnadskrävande åtgärder kopplat till fysioterapeutens kompetens.

Särskilt arvode lämnas för specifika insatser till

 1. patienter med psykisk ohälsa eller psykosomatiska  problem,
 2. patienter med sjukdomar eller skador i andningsorganen  eller i cirkulationssystemet,
 3. patienter med sjukdomar eller skador i nervsystemet,
 4. patienter med smärttillstånd eller funktionshinder på  grund av reumatisk sjukdom,
 5. patienter med skador eller sjukdomar i rörelsesystemet,
 6. barn och ungdomar med funktionshinder eller sjukdom, och
 7. äldre med åldersrelaterade fysiska eller psykiska  funktionshinder.

Region Kronoberg följer ”Vägledning vid bedömning av behörighet för särskilt arvode enligt §§ 7 och 8 i Förordning (1994:1120) om ersättning för fysioterapi”. Vägledningen är framtagen av Sveriges kommuner och regioner(SKR), Fysioterapeuterna och regionerna i samarbete. 

Vid beviljande sätts datum för när särskilt arvode ska börja gälla med start första dagen i ny kalendermånad.

Vägledningsdokument

Vägledning vid bedömning av behörighet för särskilt arvode, pdf, öppnas i nytt fönster

Blankett ansökan om särskilt arvode

Ansökan om särskilt arvode, pdf, öppnas i nytt fönster

Om en fysioterapeut/sjukgymnast verksam enligt Lagen om ersättning för fysioterapi (10 § LOF) är tillfälligt förhindrad att själv arbeta finns möjlighet att anlita en vikarie. Detta gäller om du på grund av sjukdom, semester, ledighet för vård av barn, förestående ålderspensionering, vidareutbildning eller forskning inom yrkesområdet, politiskt eller fackligt uppdrag eller av annat liknande skäl är helt eller delvis förhindrad att bedriva din verksamhet.

Du ska även anmäla frånvaro som påverkar din möjlighet att ta emot patienter och därmed försvårar för dig att uppnå heltidskravet. Även om du inte avser att anlita vikarie, ska du anmäla frånvaro till Region Kronoberg.

Ansökan om vikarie gör du i blanketten nedan:

Ansökan om tillfälligt vikariat - läkare/fysioterapeuter, pdf, öppnas i nytt fönster

Region Kronoberg utfärdar elektroniska frikort, vilket innebär att besöken registreras i ett elektroniskt system för att hålla reda på när gränsen för fri vård är uppnådd. Om du som vårdgivare vill ingå i det elektroniska systemet krävs ett  SITHS-kort för att kunna legitimera sig. 

Privat vårdgivare som vill koppla sig till e-frikortssystemet behöver uppge sitt HSA-ID till kundtjänst så att de, via CGI, kan tilldela er en systemroll till E-frikortssystemet så ni kan börja använda tjänsten.
Ni behöver välja en leverantör av e-identitet som också försörjer er med allt det ni behöver såsom; HSA-ID, medarbetaruppdrag, SITHS-kort, kortläsare m.m.

Avtal behöver tecknas via e-frikortsportalen som ni signerar med ert SITHS-kort, via:

E-frikortsportalen, öppnas i nytt fönster

Vårdgivare som inte väljer att skaffa SITHS-kort (ni behöver ändå alltid uppge HSA-ID) behöver då kunna legitimera sig på annat sätt och kan inte använda sig av portalen. Ni får då ett manuellt avtal av oss att skriva på. Ni behöver också kontakta er leverantör för ert journalsystem så att de kan nå e-frikortssystemet via legitimering på annat sätt såsom användning av t.ex. elektroniska nycklar.

För ytterligare information kan ni vända er till Kundtjänst: 0470-58 96 50.

LOU

Region Kronoberg utfärdar elektroniska frikort, vilket innebär att besöken registreras i ett elektroniskt system för att hålla reda på när gränsen för fri vård är uppnådd. Om du som vårdgivare vill ingå i det elektroniska systemet krävs ett  SITHS-kort för att kunna legitimera sig. 

Privat vårdgivare som vill koppla sig till e-frikortssystemet behöver uppge sitt HSA-ID till kundtjänst så att de, via CGI, kan tilldela er en systemroll till E-frikortssystemet så ni kan börja använda tjänsten.
Ni behöver välja en leverantör av e-identitet som också försörjer er med allt det ni behöver såsom; HSA-ID, medarbetaruppdrag, SITHS-kort, kortläsare m.m.

Avtal behöver tecknas via e-frikortsportalen som ni signerar med ert SITHS-kort, via:

E-frikortsportalen, öppnas i nytt fönster

Vårdgivare som inte väljer att skaffa SITHS-kort (ni behöver ändå alltid uppge HSA-ID) behöver då kunna legitimera sig på annat sätt och kan inte använda sig av portalen. Ni får då ett manuellt avtal av oss att skriva på. Ni behöver också kontakta er leverantör för ert journalsystem så att de kan nå e-frikortssystemet via legitimering på annat sätt såsom användning av t.ex. elektroniska nycklar.

För ytterligare information kan ni vända er till Kundtjänst: 0470-58 96 50.

Senast uppdaterad: 4 augusti 2022