Vårddokumentation

Region Kronoberg definierar vårddokumentation i huvudsak som lagstadgad journalföring som utförs i samband med vård och behandling.

Vårddokumentation handlar om att samla in och tillgängliggöra patient-och vårdrelaterade uppgifter, som behövs för en god och säker hälso-och sjukvård.

Informationen ska vara strukturerad, begriplig och sökbar, det vill säga

  • lätt att hitta
  • enkel att dokumentera
  • möjlig att använda i uppföljning av kvalitet och säkerhet.

Senast uppdaterad: 25 november 2022