Strama Kronoberg

Samverkan mot antibiotikaresistens.

Logotyp för StramaHuvudbudskap:

  • Rätt antibiotika i rätt tid till rätt patient

  • Minska onödig antibiotikaförbrukning

Nationella Stramas webbplats

"Tänk sepsis - Tid är liv!" är ett koncept för strukturerat omhändertagande av sepsispatienter genom hela vårdkedjan. Medvetenhet kring tillståndet ökar förutsättningarna att i rätt tid komma till insikt om nödvändig handlingsplan och därmed göra rätt saker så ofta som möjligt.

Riktlinjer och utbildningsmaterial

Sepsis - akut handläggning (medicinsk riktlinje), pdf

Kontakt

Pär Lindgren

Regional chefläkare

Christian Granberg

Verksamhetschef, infektionskliniken

Till alla AT-läkare i Region Kronoberg

I Kronoberg har vi ett utbildningspaket inom området infektionssjukdomar, mikrobiologi, smittskydd, vårdhygien och Strama för både öppen och sluten vård som vi vill förmedla till er under den tid som ni gör AT hos oss.

Vi har planerat följande för er. Om inte har möjlighet att delta i något blocken A - C föreslår vi att ni i första hand försöker delta när nästa kurstillfälle ges alternativt läser in området själva på egen hand. Se tips på länkar och riktlinjer inom respektive område nedan.

Introduktionsveckan

På introduktionsveckan är det inplanerat en dag på klinisk mikrobiologi, vårdhygien och smittskydd. Denna dag innehåller visning av mikrobiologen, genomgång av remiss, provtagning och provtagningskatalog, genomgång av smittskyddslagen och av hur vi arbetar med vårdhygieniska rutiner.

Akutveckan

Initial handläggning av akuta allvarliga infektioner.

A. Vanliga infektioner på akuten (ges varje höst i både Växjö och Ljungby)

Denna eftermiddag är tänkt att belysa områdena pneumoni, pyelonefrit, erysipelas, oklar bakteriell infektion samt tillfällen då man ska tänka på speciella infektionsmedicinska utredningar såsom TB, hepatiter och HIV.

B. Sepsis och CNS-infektioner (ges varje vår i både Växjö och Ljungby)

Denna eftermiddag är tänkt att belysa områdena sepsis, meningit, herpesencephalit, nekrotiserande fasciit.

C. Vanliga infektioner i öppen vård (ges vid ett tillfälle per termin för samtliga AT-läkare i primärvården i Kronoberg)


Denna eftermiddag belyser vi de vanligaste infektionerna som du möter på vårdcentralen som exempelvis akut mediaotit, rinosinuit, tonsillit, akut bronkit och pneumoni, urinvägsinfektioner, impetigo, bensår, infekterade djurbett.

Kliniska placeringar på infektionskliniken och/eller klinisk mikrobiologi

För de AT-läkare som har valt detta som tillval kompletteras utbildningen med klinisk placering på infektionskliniken och/eller klinisk mikrobiologi.

Strama står ursprungligen för Strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens. Idag används ofta samverkan mot antibiotikaresistens istället. 

Stramas uppgift är att samordna frågor som rör förutsättningar att bevara möjligheten till effektiv antibiotikaanvändning vid bakteriella infektioner hos människor och djur. Arbetet på regionnivå drivs av lokala grupper. På nationell nivå ingår Strama-arbetet i den nationella kunskapsstyrningen och bedrivs i nära samarbete med Folkhälsomyndigheten. 

Stramas mål är bland annat att öka allmänhetens och hälso- och sjukvårdens kunskaper rörande behandling av infektionssjukdomar, utveckling av antibiotikaresistens hos bakterier samt stödja forskning inom antibiotikaresistensområdet.

Resistenta bakterier ökar med oroväckande hastighet och sambandet mellan antibiotikaförbrukning och resistensutveckling är väl belagt. Antibiotika med nya verkningsmekanismer ser inte ut att nå vården på många år. Kraftfulla insatser måste därför göras för att bevara effekten av existerande läkemedel. Strama och Svenska Infektionsläkarföreningen har formulerat ett 10-punktsprogram för att minska antibiotikaresistensen inom sjukvården. Strama Kronobergs arbete utgår ifrån 10-punktsprogrammet.

Nationell hemsida - Strama.se

10-punktsprogrammet, pdf, öppnas i  nytt fönster

Årsrapport Strama och antibiotikautvecklingen 2021, pdf, öppnas i nytt fönster

Uppdrag Strama Kronoberg, pdf, öppnas i nytt fönster

 

Stramaloggan

Kontakt

Cecilia Nordquist
Apotekare, ordf. Strama Kronoberg
Martin Andersson
Distriktsläkare

Senast uppdaterad: 8 december 2022