HBTQI-diplomering

Regioner i samverkan, som består av Blekinge, Halland, Kronoberg, Jönköping, Sörmland, Örebro och Östergötland, erbjuder hbtqi-diplomering för grundläggande hbtqi-kompetens i syfte att förbättra bemötandet av, och arbetsmiljön för hbtqi-personer.

Hbtqi personer löper större risk att drabbas av olika typer av ohälsa än den övriga befolkningen.

Målet med utbildningen är att:

  • ingen ska uppleva sig kränkt eller missförstådd på grund av sexuell läggning eller könsidentitet/könsuttryck i mötet med vården eller andra verksamheter.
  • alla ska känna sig välkomna att arbeta i verksamheten oavsett sexuell läggning eller könsidentitet/könsuttryck.

Konceptet är utvecklat av Västra Götalandsregionen.

HBTQ-diplomering för din verksamhet inom vården på YouTube, öppnas i nytt fönster

Målgrupp

Vi utbildar och diplomerar verksamheter inom sjukvården, elevhälsa/studenthälsa och motsvarande i de regioner som ingår i Regioner i samverkan. 

Upplägg

Process för hbtqi-diplomering

För godkänd diplomering av verksamheten krävs 90 % närvaro vid samtliga utbildningstillfällen. Antal deltagare per grupp: 5–25 personer.

Koncept A (diplomering): Processen består av två fysiska utbildningstillfällen. Efter det andra tillfället genomför verksamheten en utvecklingsuppgift där de planerar sitt fortsatta arbete.

Utbildningskoncept A

Koncept B (diplomering): Processen består av en digital utbildning på 30–40 minuter, sedan ett fysiskt utbildningstillfälle. Efter det andra tillfället genomför verksamheten en utvecklingsuppgift där de planerar sitt fortsatta arbete.

Utbildningskoncept B 

Diplomeringen gäller i fyra år. För att säkerställa kompetensen i verksamheten och för att fortsatt vara diplomerad, erbjuds en omdiplomering. Denna består ett fysiskt tillfälle, som följs av framtagande av en handlingsplan.

Omdiplomering

För att säkerställa att verksamheten upprätthåller hbtqi kompetensen bland medarbetarna erbjuds catch-up utbildning för nya medarbetare. Denna kan vara fysisk eller digital.

Kostnad 

För de verksamheter som ingår i Regioner i samverkan, där regionen har egna utbildare, är kostnaden 5 900 kr för en diplomeringsprocess eller en omdiplomering.
Flera mindre enheter kan gå samman och bilda en grupp (exempelvis elevhälsovård), kostnaden ökar då med 1 200 kr per enhet.

Kostnad för diplomering med extern utbildare uppgår till 28 200 kr (koncept A), och 18 890 kr (koncept B).

Kostnad för omdiplomering med extern utbildare uppgår till 18 890 kr.

Information och anmälan

För frågor kring diplomering och anmälan kontakta:
Linda Windahl, 0470-58 30 80

hbtqi@kronoberg.se

För information gällande generella HBTQI-frågor, kontakta din lokala STI-samordnare via din region.

Senast uppdaterad: 30 januari 2023