BT, bastjänstgöring

Region Kronoberg erbjuder sex BT förordnanden med start v. 3. Fyra tjänster i Växjö och två tjänster i Ljungby. Tjänstgöringen startar med fyra veckors introduktion varav ca två veckor med huvudhandledare inom primärvården. Därefter följer placering inom akut sjukvård, psykiatri och primärvård.

Ordningsföljden på placeringarna varierar, men valbara placeringar erbjuds inte. I nuläget är alla BT- förordnande som erbjuds i Kronoberg centralt tillsatta tidsbegränsade 12 månaders anställningar fördelad på fyra tjänstgöringsställen. Tidigare tjänstgöringstid kommer inte att få tillgodoräknas inom BT förordnandet i Kronoberg.

Bastjänstgöring (BT) ingår från 1 juli 2021 som obligatorisk första del för de som omfattas av Socialstyrelsens föreskrift HSLF-FS 2021:8 om läkares specialiseringstjänstgöring (ST).

Undantagna från att göra ST enligt HSLF-FS 2021:8 och fortsatt kan göra ST enligt den äldre föreskriften om läkares specialiseringstjänstgöring SOSFS 2015:8, utan krav på inledande BT, är endast de som omfattas av övergångsbestämmelserna.

Övergångsbestämmelserna gäller de som gjort svensk AT eller som har påbörjat men inte slutfört ST före den 1/7 2021.

För ytterligare information gällande regelverket för BT hänvisar vi till Socialstyrelsens webbplats:

https://legitimation.socialstyrelsen.se/bastjanstgoring-bt/


BT görs endast en gång och har du redan intyg om BT-kompetens så kommer du inte att behöva göra BT som inledande del under din ST i Region Kronoberg.

Formella krav för att få söka bastjänstgöring: Du som söker är läkare som omfattas av Socialstyrelsens krav på BT som obligatorisk inledande del av ST. Du kan uppvisa svensk läkarlegitimation från Socialstyrelsen och har språkkunskaper i svenska språket motsvarande C1-nivå.

Region Kronoberg tillämpar kompetensbaserad rekrytering. För anställning krävs därför utöver de formella kraven även goda referenser, genomförd personlig intervju och kliniskt test.

Det är meriterande med yrkeserfarenhet som underläkare både före och efter examen främst i Sverige och gärna i Region Kronoberg. Meriterande är också annan relevant högskoleutbildning, forskningsmeriter och disputation. Övriga former av tidigare anställningar och utbildningar i Region Kronoberg är också meriterande.

BT är en utbildningstjänst där många kunskaper och färdigheter ska förvärvas eller styrkas under begränsad tid och därför är det viktigt att du har mycket goda kunskaper i svenska språket, så att vi kan göra en rättvis bedömning av din medicinska kompetens.

Ansökan skall skickas in via Offentliga jobb senast v. 44 och rekryteringsintervjuer kommer ske under vecka 46. Anställningen löper mellan 2023-01-16 och 2024-01-14.

Namn och e-postadresser till dina referenser är viktiga för att vi ska kunna behandla din ansökan på rätt sätt. Gällande arbetslivserfarenhet som vikarierande underläkare vill vi ha referenser från läkare som arbetat tillsammans med dig. Verksamhetschefer får gärna anges, men inte utan tidigare nämnd läkarreferens. Det är av stor vikt att dina referenser är förberedda på att svara på våra frågor.

Alla ansökningar med tillhörande dokument skall skickas in via offentliga jobb för att vi skall kunna handlägga ansökningarna på ett korrekt sätt: 

www.offentligajobb.se

Alla förordnanden är totalt 12 månader uppdelade på fyra tjänstgöringställen med den ungefärliga fördelningen:

Introduktion 1 månad
Internmedicin 2 månader (akut sjukvård)
Kirurgi 2 månader (akut sjukvård)
Semester 1 månad
Psykiatri 2 månader
Primärvård 4 månader

 

En del placeringar kommer att ligga utanför de båda tätorterna där man har sin huvudplacering.

I ansökan ber vi dig ange var du vill göra din huvudplacering och vid erbjudande om BT får du veta om du erbjuds BT med Växjö eller Ljungby som huvudplacering.

För BT med huvudplacering i Växjö görs samtliga slutenvårdsplaceringar i Växjö och primärvårdsplaceringen i östra delen av regionen.

För BT med huvudplacering i Ljungby görs kirurgplacering i Ljungby samt primärvårdsplacering i västra delen av regionen. Psykiatri – och internmedicinplaceringarna genomförs i Växjö.

Hur placeringsschemat inom de respektive klinikerna läggs upp beslutas av varje klinik.

Efter accepterad BT kan du lämna önskemål om primärvårdsplaceringen som beaktas i möjligast mån. Det är endast ett fåtal vårdcentraler som kommer att vara aktuella för BT initialt.

Som BT hos oss får du 4 veckors sammanhållen semester under semesterperioden, önskemål går att lämna men den förläggs av arbetsgivaren.

Jour 

Under samtliga placeringar får du räkna med att ingå i primärjourslinjen och får då möjlighet att arbeta mer självständigt, men med närhet till kompetent stöd.

BT är en utbildningstjänst!

Utbildningen sker genom vårt interna utbildningsprogram som i stora delar är synkroniserade med AT-läkarnas, men också genom BT-specifika utbildningsmoment.

Utbildningen sker också genom egen inläsning, men framför allt sker den via det dagliga kliniska arbetet under handledning ute på de olika klinikerna.

Du förväntas vara en del i den kliniska vardagen och utföra läkararbete på ett sådant sätt att målbeskrivningen kan uppfyllas.

Utbildningens innehåll:

  • Introduktionsutbildning på 4 veckor, som delvis är gemensam med AT-läkarnas.
  • Personliga handledarutbildade handledare på varje placering samt en personlig huvudhandledare i primärvården som följer dig under hela BT.
  • Två BT-studierektorer i regionen med ansvar för utbildningsfrågor under BT.
  • Schemalagda obligatoriska undervisningstillfällen om ca 4 timmar per vecka.

BT-läkarna deltar under terminerna i de gemensamma föreläsningarna för AT och BT läkare i regionen. Föreläsningarna är obligatoriska under respektive placering. Några föreläsningarna är nödvändiga för att nå måluppfyllelse för BT och närvaro vid dessa skall noteras i den individuella BT-utbildningsplanen.

Länk till föresläsningsscheman

Tjänstgöringen kommer vara målstyrd med fokus på ökad grad av självständighet i yrket. Kunskaper inom psykiatri ska särskilt beaktas i bastjänstgöringen.

BT-läkaren får en individuell utbildningsplan som följer målbeskrivningen med de obligatoriska utbildningsmoment, bedömningar och handledarsamtal som förväntas genomföras för att uppnå nivå för intyg om godkänd BT. BT-läkaren dokumenterar fortlöpande i sin plan. Nedan finns en mall för hur en BT-plan är uppbyggd.

Mall för BT-utbildningsplan

BT är en utbildningstjänst där många kunskaper och färdigheter ska förvärvas eller styrkas under begränsad tid.

Tjänstgöringen kommer vara målstyrd med fokus på ökad grad av självständighet i yrket. Under placeringarna kommer flera utvärderingar för att bedöma kompetensnivå och progression att genomföras.

Bedömningsinstrument och BT-läkarkollegium

Efter ungefär halva BT genomförs ett BT-läkarkollegium där klinikhandledare, huvudhandledare samt studierektorer och chefer medverkar för att göra en gemensam bedömning av varje BT läkares progression. Huvudhandledaren återkopplar bedömningen till BT-läkaren.

I slutet av BT kommer en extern bedömare tillsammans med huvudhandledaren att vara de som gör en sammantagen bedömning om du uppfyller kompetenskraven i målbeskrivningen inför intyg om uppnådd baskompetens.

Bedömningsinstrumenten som vi rekommenderar för BT är i stora delar de samma som används för ST och därför hänvisar vi nedan till Kronobergs interna ST-sida med de olika bedömningsinstrumenten CBD, Mini Cex och DOPS.

Nedan finns länkar till:

  • Bedömningsinstrumenten.
  • Vilka bedömningar som är obligatoriska under BT.
  • Viktiga moment att genomföra under BT på respektive placering.

Bedömningsinstrument

Obligatoriska bedömningar under BT

Viktiga moment under kirurgiplaceringen

Viktiga moment under medicinplaceringen

Viktiga moment under psykiatriplaceringen

Viktiga moment under primärvårdsplaceringen

 

Samlad bedömning efter varje tjänstgöringsavsnitt

Efter varje tjänstgöringsavsnitt genomför handledaren en samlad bedömning av din kompetens. Alla bedömningar dokumenteras via nedan enkät och du sparar sedan svarsformuläret i dina delade mappar med bedömningar.

Länk till bedömningsmall:

https://esmaker.net/nx2/s.aspx?id=b98b0dbdbf60

Kod för att komma in i enkäten erhålls via mail till BT-läkare och handledare. Fås på förfrågan från BT studierektor eller AT/BT-chef.

 

Senast uppdaterad: 17 januari 2022