Palliativt centrum

Palliativt centrum bedriver klinisk utveckling, folkbildning, forskning och utbildning inom palliativ vård med utgångspunkt i Kronobergs län. Vårt mål är att utforma en hållbar palliativ vård som är samskapad av patienter, närstående, personal och forskare.

Mer information finns på Palliativt centrums webbplats:
Palliativt centrum, öppnas i nytt fönster

Följande gör palliativt centrum:

Klinisk utveckling

För att bidra till klinisk utveckling erbjuds palliativa tematräffar till vård- och omsorgspersonal. Palliativt forum är en arbetsgrupp med representanter från kommun och region som träffas och pratar om utmaningar och förbättringar inom palliativ vård. 

Utbildningen Samtal vid allvarlig sjukdom handlar om att personer med allvarlig sjukdom ska erbjudas ett strukturerat samtal om sina mål och prioriteringar inför sin sista tid i livet. Alla kliniskt verksamma specialistläkare på sjukhusen i Kronoberg har erbjudits samtalskurs.

Läs mer om Samtal vid allvarlig sjukdom - Kronobergsmodellen

Folkbildning

Föreläsningar och träffar för allmänheten, med syfte att nyansera bilden av palliativ vård. 

Forskning

Centrumet fokuserar på kliniknära forskning i samverkan mellan akademi och den kliniska verksamheten. 

Mer om forskning på lnu.se, öppnas i nytt fönster

Utbildning

Utbildning är en viktig del i uppdraget och centrumet har:

  • tillsammans med företrädare för onkologkliniken i Växjö tagit fram en kontaktsjuksköterskeutbildning inom cancervård på 7,5 poäng. Det är en distansutbildning där palliativ vård är en del av utbildningen som drivs av sjuksköterskor som är kopplade till centrat.
  • varit drivande i att ta fram en valbar kurs i palliativ vård 7,5 poäng, som är öppen för studenter på Linnéuniversitetets sjuksköterskeprogram termin 5 samt för redan färdiga sjuksköterskor från hela landet.
  • anordnat informationsträffar om palliativ vård för undersköterskeelever på omsorgsprogrammen, i samarbete med vård- och omsorgscollege. Samarbetet har pågått sedan 2016 och 700 elever har gått utbildningen och till hösten arrangeras del två. 
  • i samverkan med Linnéuniversitetet utformat kurser med fokus på palliativ vård inom alla utbildningsnivåer: sjuksköterskeprogrammet på grund- och specialist nivå samt forskarutbildning inom vårdvetenskap.

Palliativt centrum bildades 1 januari 2013 och finansieras av Familjen Kamprads stiftelse, Linnéuniversitetet, Region Kronoberg samt länets åtta kommuner.

För vårdpersonal

Tematräffar i palliativ vård är en studiecirkel för dig som arbetar inom vård och omsorg. Medarbetare träffas i grupper om 8-12 personer vid 5 tillfällen, utspritt under 6-8 månader. Varje tillfälle är cirka 2-3 timmar.

Tematräffarna leds av en tematräffsledare vars främsta uppgift är att initiera och fördjupa deltagarnas reflektioner över vad palliativ vård är och hur verksamheterna driver palliativ vård.

Teman

  • Palliativt förhållningssätt
  • Närstående
  • Existensen och döendet
  • Symtomlindring
  • Samskapad och värdig vård

Anmälan och mer information om tematräffar i Ljungby och Växjö du kan läsa på hemsidan

Tematräffar, Palliativt centrum, öppnas i nytt fönster

Träffen vänder sig till dig som själv har genomgått tematräffarna och nu ska vara tematräffsledare för första gången. Syftet med träffen är att du ska få stöd och hjälp för att kunna genomföra träffarna så bra som möjligt. Om du har frågor och funderingar angående tematräffarna så ta med dig dessa till träffen så att vi tillsammans kan bearbeta dem.

Uppstartsträffen arrangeras 1 gång per termin.

Temaledarträff för befintliga tematräffsledare kommer återupptas med träffar 1-2 ggr/år.

Palliativt forum är en arbetsgrupp som träffas och pratar om utmaningar och förbättringar inom palliativ vård samt hur vi kan skapa en sömlös vård för de som vårdas av både kommun och region. 

Syftet är att skapa ett gemensamt synsätt kring palliativ vård i både kommunerna och regionen.

Information om träffar, Palliativt centrum, öppnas i nytt fönster

 

Välkommen till inspirationsföreläsningar med Palliativt centrum, Centrumet arrangerar öppen föreläsningsserie med syftet att inspirera utifrån engagerade teman kring palliativ vård.

Representanter från centrumet kommer gärna och föreläser/samtalar kring områden som rör palliativ vård.   

Mer information och anmälan, öppnas i nytt fönster

Läs intervjun med Jenny-Ann Johansson, sjuksköterska, där hon berättar om föreläsningsserien om Palliativ vård, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Helene Reimertz
Överläkare Palliativa teamet, utvecklingsledare Palliativt centrum för samskapad vård

Centrumledningen består av Anna Sandgren, vetenskaplig ledare och Helene Reimertz, utvecklingsledare.

Senast uppdaterad: 20 januari 2023