Palliativt centrum för samskapad vård

Palliativt centrum för samskapad vård bedriver klinisk utveckling, folkbildning, forskning och utbildning inom palliativ vård med utgångspunkt i Kronobergs län. Vårt mål är att utforma en hållbar palliativ vård som är samskapad av patienter, närstående, personal och forskare.

Följande gör palliativt centrum för samskapad vård:

Klinisk utveckling

För att bidra till klinisk utveckling erbjuds palliativa tematräffar till vård- och omsorgspersonal. Palliativt forum är en arbetsgrupp med representanter från kommun och region som träffas och pratar om utmaningar och förbättringar inom palliativ vård. 

Utbildningen Samtal vid allvarlig sjukdom handlar om att personer med allvarlig sjukdom ska erbjudas ett strukturerat samtal om sina mål och prioriteringar inför sin sista tid i livet. Alla kliniskt verksamma specialistläkare på sjukhusen i Kronoberg har erbjudits samtalskurs.

Läs mer om Samtal vid allvarlig sjukdom - Kronobergsmodellen

Folkbildning

Föreläsningar och träffar för allmänheten, med syfte att nyansera bilden av palliativ vård. 

Forskning

Centrumet fokuserar på kliniknära forskning i samverkan mellan akademi och den kliniska verksamheten. 

Mer om forskning på lnu.se, öppnas i nytt fönster

Utbildning

Utbildning är en viktig del i uppdraget och centrumet har:

 • tillsammans med företrädare för onkologkliniken i Växjö tagit fram en kontaktsjuksköterskeutbildning inom cancervård på 7,5 poäng. Det är en distansutbildning där palliativ vård är en del av utbildningen som drivs av sjuksköterskor som är kopplade till centrat.
 • varit drivande i att ta fram en valbar kurs i palliativ vård 7,5 poäng, som är öppen för studenter på Linnéuniversitetets sjuksköterskeprogram termin 5 samt för redan färdiga sjuksköterskor från hela landet.
 • anordnat informationsträffar om palliativ vård för undersköterskeelever på omsorgsprogrammen, i samarbete med vård- och omsorgscollege. Samarbetet har pågått sedan 2016 och 700 elever har gått utbildningen och till hösten arrangeras del två. 
 • i samverkan med Linnéuniversitetet utformat kurser med fokus på palliativ vård inom alla utbildningsnivåer: sjuksköterskeprogrammet på grund- och specialist nivå samt forskarutbildning inom vårdvetenskap.

Palliativt centrum för samskapad vård bildades 1 januari 2013 och finansieras av Familjen Kamprads stiftelse, Linnéuniversitetet, Region Kronoberg samt länets åtta kommuner.

För vårdpersonal

Tematräffar i palliativ vård är en studiecirkel för dig som arbetar inom vård och omsorg. Medarbetare träffas i grupper om 8-12 personer vid 5 tillfällen, utspritt under 6-8 månader. Varje tillfälle är cirka 2-3 timmar.

Tematräffarna leds av en tematräffsledare vars främsta uppgift är att initiera och fördjupa deltagarnas reflektioner över vad palliativ vård är och hur verksamheterna driver palliativ vård. 

Teman

 • Palliativt förhållningssätt
 • Närstående
 • Existensen och döendet
 • Symtomlindring
 • Samskapad och värdig vård

Anmälan

Tematräffar på Ljungby lasarett
Inställt tills vidare

Anmälan till sara.christoffersson@kronoberg.se 

Tematräffar på Centrallasarettet Växjö 
Inställt tills vidare

Anmälan till jenny-ann.johansson@kronoberg.se

Materialet för träffarna utgår från

Tematräffar i palliativ vård har funnits i fem år. Cirka 2 000 personer i länet har genomgått tematräffarna.

Träffen vänder sig till dig som själv har genomgått tematräffarna och nu ska vara tematräffsledare för första gången. Syftet med träffen är att du ska få stöd och hjälp för att kunna genomföra träffarna så bra som möjligt. Om du har frågor och funderingar angående tematräffarna så ta med dig dessa till träffen så att vi tillsammans kan bearbeta dem.

Uppstartsträffen arrangeras 1 gång per termin.

Temaledarträff för befintliga tematräffsledare kommer återupptas med träffar 1-2 ggr/år.

Palliativt forum är en arbetsgrupp som träffas och pratar om utmaningar och förbättringar inom palliativ vård samt hur vi kan skapa en sömlös vård för de som vårdas av både kommun och region. 

Syftet är att skapa ett gemensamt synsätt kring palliativ vård i både kommunerna och regionen.

Information om träffar (extern länk öppnas i nytt fönster)

 

Välkommen till inspirationsföreläsningar med Palliativt centrum, Centrumet arrangerar öppen föreläsningserie med syftet att inspirera utfirån engagerade teman kring palliativ vård.

Representanter från centrumet kommer gärna och föreläser/samtalar kring områden som rör palliativ vård.   

Mer information och anmälan, öppnas i nytt fönster

Läs intervjun med Jenny-Ann Johansson, sjuksköterska, där hon berättar om föreläsningsserien om Palliativ vård, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Helene Reimertz

Överläkare Palliativa teamet, utvecklingsledare Palliativt centrum för samskapad vård

Centrumledningen består av Anna Sandgren, vetenskaplig ledare och Helene Reimertz, utvecklingsledare.

 • Anna Sandgren, Leg. sjuksköterska, Docent i Vårdvetenskap, Linnéuniversitetet. Jag är vetenskaplig ledare för Palliativt centrum för samskapad vård och ansvarar för centrumets verksamhet. Mitt huvudsakliga forskningsområde är palliativ vård, främst inom akutsjukvård och hemsjukvård. Jag är även involverad inom flertal andra forskningsprojekt inom palliativ vård och inom andra forskningsområden. 
  anna.sandgren@lnu.se
 • Helen Reimertz, läkare
  helene.reimertz@kronoberg.se
 • Sara-Maria Christoffersson, specialistundersköterska, arbetar också med vård- och omsorgscollege
  sara.christoffersson@kronoberg.se
 • Carina Persson, leg. sjukgymnast, Med. Dr., Lektor
  carina.persson@lnu.se
 • Carina Werkander Harstäde, Leg. Sjuksköterska med specialist utbildning i onkologi och smärta. Fil.Dr i vårdvetenskap. Lektor med inriktning mot palliativ vård, Linnéuniversitetet med undervisningsuppdrag på grund-, specialist- och doktorandnivå. Forskning omfattar bland annat värdighetsbevarande vårdbehandlingar i palliativ vård, närståendes upplevelser i palliativ vård inkl. skuld- och skamaspekter, patienters upplevelser av värdighet i palliativ vård.
  carina.harstade@lnu.se
 • Petronella Hesslind Mowday, Leg. sjuksköterska med specialistutbildning inom vård av äldre, fil.mag. Växjö Kommun. Mina huvudsakliga uppgifter i centrumet handlar om vårdplanering och samskapad vård. Mitt engagemang ligger främst i att utveckla den palliativa vården för äldre genom personcentrering samt utbildningsinsatser för vårdpersonal.
  petronella.hesslindmowday@vaxjo.se
 • Annica Olsson, fakultetssamordnare/kommunikatör Lnu
 • Jenny-Ann Johansson, specialistsjuksköterska onkologi/palliativ vård, klinisk adjunkt
  jenny-ann.johansson@kronoberg.se
 • Carina Modéus, läkare onkologi och psykiatri. Palliativa teamet och Cancerrehabteamet.
  Carina.modeus@kronoberg.se
 • Sofia Andersson, Post doc, PhD, distriktssköterska

Senast uppdaterad: 1 februari 2021