AT, allmäntjänstgöring

Region Kronoberg har två sjukhus som erbjuder AT. Ljungby lasarett (LL) och Centrallasarettet i Växjö (CLV). Det bor cirka 195 000 invånare i länet, varav cirka 90 000 i Växjö kommun och 30 000 i Ljungby kommun.

Du kan välja att göra AT i 18 eller 21 månader. 

Vi ser gärna att du stannar i Kronoberg och specialistutbildar dig efter AT! Det är ju det som är meningen – vi anställer AT-läkare med långsiktighet i åtanke, varenda gång! 

Region Kronoberg rekryterar AT-läkare två gånger per år: en gång på hösten i september/oktober och en gång under våren i februari/mars. Växjö och Ljungby har sina egna AT-block och därmed separata rekryteringsprocesser. Totalt tillsätts 38 block i regionen per år varav cirka 2/3 i Växjö och 1/3 i Ljungby.

Annonsering och urval

Från det datum när annonsen publiceras i Läkartidningen har du cirka två veckor på dig att skicka in din AT-ansökan. Ansökan måste göras via Offentliga jobb:

AT-läkare till Ljungby och Växjö, offentliga jobb.se, öppnas i nytt fönster

När sista ansökningsdatumet gått ut gör AT-chef(er), studierektorer och HR-specialist/AT-samordnare tillsammans ett urval och kallar till intervju. Vanligtvis hålls intervjuer veckan efter ansökningsdatumet gått ut.

Besked

Efter intervjun får du besked inom 2 vardagar. Vi ringer upp alla som varit på intervju.

AT i Växjö och Ljungby inleds med två veckors introduktion. Vecka 5 och 6 eller vecka 36 och 37 . Första dagen sker introduktionen på respektive sjukhus med klinik- och sjukhusspecifik information. De följande dagarna är gemensamma för alla som börjar AT i Region Kronoberg och genomförs antingen i Ljungby eller Växjö. Transport mellan sjukhusen i form av lånebil står regionen för.

Första veckan innehåller information från biblioteket, akutverksamheten, mentorn, SYLF, löneavdelningen, HR, vårdhygien, smittskydd med flera. Introduktionen innehåller också utbildning i brandskydd, journalsystemen, Pascal, försäkringsmedicin, patientsäkerhet och strålskydd. Information från kliniker som mikrobiologen, bild- och funktionsmedicin, klinisk kemi och patologen ingår också.

Andra introduktionsveckan är en gemensam akutmedicinvecka för Ljungby och Växjö. Denna genomförs till största delen i Växjö på det nybyggda kliniska träningscentret (KTC).

Inför varje tjänstgöringsavsnitt på respektive klinik eller vårdcentral får du givetvis också en särskild introduktion.

Schema AT och BT introduktion vecka 5 VT 2023 

Schema akutmedicinvecka vecka 6 VT 2023

Schema AT intro-dag 1, vecka 5 Ljungby VT 2023 

Schema BT-intro dag 1, vecka 5  Ljungby VT 2023  

 

Introduktionsbroschyr till klinikplaceringarna i Växjö

Introduktionsbroschyr till klinikplaceringarna i Ljungby

Introduktion - powerpointpresentation - VT 2023

Du söker AT-tjänst på respektive sjukhus och där gör du hela slutenvårdsavsnittet (psykiatrin undantaget). På båda lasaretten finns möjligheter till fortsättning med ST i flera olika specialiteter.

Lasarettet i Ljungby är länsdelssjukhus med en bred verksamhet. Här får du snabbt växa in i läkarrollen med lättillgänglig och trygg backup från erfarna kollegor.

Centrallasarettet i Växjö är ett länssjukhus med fler och större kliniker. Här finns även verksamheter som är regionövergripande. Sjukhuset är stort nog att erbjuda ett brett spektrum av patienter men är samtidigt så litet att du blir sedd och bekräftas som läkare på ett helt annat sätt än under din studietid.

Din AT kan inledas på internmedicin, opererande specialiteter, psykiatrin eller på en valbar placering. 

En del av din AT-tjänstgöring är förlagd inom psykiatrin och primärvården. Under din psykiatriplacering kommer du att få inblick både i öppen- och slutenvården.

Psykiatrin

För de som gör sin AT i Ljungby genomförs placeringen inom öppenvårdspsykiatrin (1 månad) på Ljungby lasarett och slutenvårdpsykiatrin (2 månader) i Växjö. Reseersättning motsvarande busskort erhålles för tiden man som Ljungby AT är placerad i Växjö.

I Växjö ligger de psykiatriska klinikerna på Sigfridsområdet inom cykelavstånd från centrallasarettet och där genomför de som har AT i Växjö hela sin psykiatriplacering.

Man kan önska om att få förlägga 4 veckor av sin psykiatriplacering inom Barn- och ungdomspsykiatrin eller rättspsykiatrin. Det är viktigt att vara ute i god tid (minst 3 månader) med dessa önskemål till psykiatrins schemaläggare.

Primärvården

Vårdcentralsplaceringen gör du i eller utanför tätorterna i västra respektive östra länsdelen. Din placering på vårdcentral fastställs när AT-blocket läggs och beslutas av studierektorerna för primärvård i regionen efter de tagit del av dina eventuella önskemål. Du placeras där utbildningsklimatet och bemanningen är god och där du får bra handledning.

Räkna med att du lär dig massor när du får arbeta med erfarna distriktsläkarkollegor!

Målsättning med AT-tjänstgöring i primärvården, pdf, öppnas i nytt fönster

Reseersättning

Om du placeras utanför de större tätorterna (utanför stadstrafikens bussnät) under psykiatri eller primärvårdsplaceringarna får du ersättning motsvarande busskort på Regiontrafiken eller ersättning för resa med egen bil motsvarande kostnaden för ett busskort.

Under psykiatrin finns möjlighet att låna busskort. Lånar man busskort kan ej annan reseersättning erhållas. Lånebusskort administreras via psykiatrin. Ersättning för eget busskort eller reseersättning administreras av HR enligt nedan.

Reseersättning för busskort enligt ovan regler ansöks på blankett "Reseräkning - endagsförrättning" under fältet "Egna utlägg". Blanketten med bifogade kvitton skickas till AT-ansvarig HR för godkännande (Tina eller Sofie).

Reseräkning - endagsförrättning, worddokument, öppnas i nytt fönster

Du väljer själv om du vill ha 18 eller 21 månaders AT efter att du erbjudits AT-tjänst. 

Om du väljer 21 månaders AT finns det utrymme för 8 veckors valbara placeringar. Antingen 8 veckor på en klinik eller 4 veckor på två olika kliniker. Kvarvarande 4 veckor jämfört med 18-månadersblocket fördelas jämt mellan internmedicin och opererande specialiteter. 

Fråga oss gärna varför vi rekommenderar 21 månaders AT!

Nedan kan ni läsa mer om olika valbara placeringar. De flesta kliniker som är fast läkarbemannade är valbara (inklusive vårdcentraler), även om de inte är omnämnda i nedan information.

Information om valbara placeringar, pdf, öppnas i separat fönster

Handledning

Du skall under varje tjänstgöringsavsnitt får en personlig handledare (anestesi undantaget). Inom psykiatrin kompletteras det med grupphandledning.

Det ska sättas av tid för handledning. Hur mycket tid beror på placeringens längd. Minst 3 formaliserade handledningssamtal per placering under slutenvården (anestesi undantaget) är en uttalad målsättning. Under primärvården skall formaliserad handledning ske en gång per vecka. AT-läkaren och handledaren har ett delat ansvar i att dessa genomförs under placeringens gång.

Den dagliga kliniska handledningen eller instruktionen ska alla kollegor och övrig personal naturligtvis vara behjälpliga med.

Riktlinjer för handledning finner ni via nedan länk.

Riktlinjer för handledning av AT-läkare, pdf, öppnas i nytt fönster

Det är upp till handledare och AT-läkare att avgöra innehållet i handledningen. En bra utgångspunkt är målbeskrivningen för AT.

En punkt som man bör ta upp under handledning under någon av sina tidiga placeringar är hur man formulerar sig i skrift på ett begripligt sätt. Regionen tillhandahåller en kortare webbaserad utbildning i mottagaranpassad skriftlig information som rekommenderas.

Mottagaranpassad skriftlig kommunikation - att skriva så att patienten förstår

Mentorskap

Vi erbjuder även en mentor som du har kontakt med under hela AT-tiden och som fungerar som huvudhandledare. Mentorn är en erfaren specialistläkare i allmänmedicin som kopplas till den AT-grupp som börjar samtidigt och oftast sker mentorsträffarna i grupp. Tid för mentorsträffar ska avsättas från klinikerna men kom ihåg att meddela schemaläggarna i god tid inför mötena. Mentorsträffarna kan handla om etiska frågor, om rollen som arbetsledare, om goda böcker att hämta kraft ur och mycket annat.

Vi är övertygade om att denna uppbackning ger dig goda förutsättningar att arbeta självständigt och under eget ansvar. Därmed blir du också väl rustad att anta de utmaningar du möter i framtiden.

Vänd dig till någon av kontaktpersonerna för AT- och ST-läkare om du vill veta mer om handledning och mentorskap.

Under de kliniska placeringarna är det alla kollegors uppgift att ge AT-läkaren feedback i den kliniska vardagen. Handledaren samlar in denna feedback och ger den strukturerat till AT-läkaren i samband med handledarsamtalen. Detta är grunden för underlaget att kunna godkänna AT-läkaren på placeringen.

Efter 12 månader samlas de olika klinikhandledarnas feedback och kommentarer in via en webbaserad enkät. Svaren sammanställs och ligger till grund för det medarbetarsamtal som AT-chef/biträdande AT-chef har efter 12-14 månaders tjänstgöring.

Enkäten används med fördel redan under de kliniska handledarsamtalen.

Mall för Utvärderingsenkät efter 12 månaders AT, pdf, öppnas i nytt fönster

AT-boken lämnas ut i samband med att du påbörjar din AT. I denna skall alla obligatoriska placeringar fyllas i och signeras av verksamhetschefen som bevis på godkänd placering.

 

OBS ! I de fall verksamhetschefen inte är läkare signeras boken av en av verksamhetschefen utsedd legitimerad läkare (ofta MLA ) med namnförtydligande och yrkestillhörighet. 

Signaturen får vara daterad tidigast på placeringens sista dag även om man inte är i aktiv tjänst då (semester, flexledighet, jourkomp eller helgledighet).  Observera att alla placeringar slutar på en söndag.

Boken skall också signeras av en representant för arbetsgivaren (AT-chef/bitr. AT-chef). Detta sker i samband med avslutningssamtalet, som man själv bokar tid för, först efter att alla placeringar är godkända och signerade i AT-boken.

 

Senast uppdaterad: 12 december 2022