Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Inom Region Kronoberg ser vi VFU och som en naturlig och långsiktig del av den strategiska kompetensförsörjningen. Vi tar emot universitets-/högskole-, YH- och gymnasiestuderande från hälso- och sjukvårdsutbildningar.

Vad är VFU (verksamhetsförlagd utbildning)?

VFU är praktik som görs som en del av en utbildning som leder till ett arbete inom vårdsektorn. Praktiken ska bedömas av utbildade handledare tillsammans med lärare för den aktuella utbildningen.

Varför tar vi emot studerande?

Att ta emot – och ta väl hand om – studerande är vår viktigaste strategiska insats för att lyckas attrahera framtida medarbetare! (Både tillsvidareanställda och semestervikarier.) Det handlar om att väcka intresse för att jobba inom hälso- och sjukvården, och hos oss i Region Kronoberg. 

Vilka olika typer av studerande tar vi emot?

 • Gymnasiestuderande på vård- och omsorgsprogrammet (blivande undersköterskor och skötare) – APL (arbetsplatslärande)
 • Studerande på YH-utbildningar/eftergymnasiala utbildningar, till exempel blivande medicinska sekreterare, barnundersköterskor – LIA (lärande i arbete)
 • Högskole- och universitetsstuderande, till exempel blivande sjuksköterskor, läkare, arbetsterapeuter – VFU (verksamhetsförlagd utbildning)

 

Vem ansvarar för vad?

Som chef ansvarar du för att det finns en god lärmiljö för studenterna på arbetsplatsen. Du:

 • Utser studerandeansvariga för respektive yrkesgrupp, och gör den möjligt för dem att avsätta tid för sina uppdrag.
 • Ser till att det finns utbildade handledare.
 • Informerar, tillsammans med de studerandeansvariga, övriga medarbetare om det som rör VFU, och går igenom resultatet av de utvärderingar som görs med hela arbetsgruppen.
 • Ser till att det finns arbetsplatser och datorer i de fall detta behövs. 

När det gäller sjuksköterskor och undersköterskor finns det utsedda huvudhandledare, som har tid avsatt för uppdraget.  

När det gäller läkare och psykologer finns det istället studierektorer.

För övriga högskoleutbildningar finns utsedda samordnare.

Huvudhandledarna/studierektorerna/samordnarna har det övergripande ansvaret för utveckling, uppföljning och utvärdering och att stötta de studerandeansvariga. 

Som handledare har du ansvar för att:

 • Stödja och handleda den studerande i sitt lärande, utifrån utbildningens kursmål

Som studerandeansvarig har du ansvar för att:

 • Stödja handledarna på arbetsplatsen
 • Stödja och finnas till hands för de studerande på avdelningen
 • Medverka regelbundet vid de mötesforum som huvudhandledaren ansvarar för
 • Regelbundet uppdatera dig i Klipp
 • De studerande har behörighet till Cambio Cosmic

Alla medarbetare på arbetsplatsen har ett ansvar att stödja den studerande i sitt lärande. Detta regleras i Allmänna bestämmelser (AB).

 •  Utveckling och förbättring av VFU
 • Regelbunden kontakt med lärosäten och utbildningssamordnare
 • Inventering av VFU-platser
 • Att studerande har användar-id, presentationskort och e-kort när de kommer till arbetsplatsen

Vi som arbetar med frågorna centralt är:

 • Paul Johannesson, huvudansvarig för VFU i Region Kronoberg
 • Inger Jonsson, VFU-planerare
 • Anna Gunnarsson, utbildningsadministratör
 • Petra Berg, utbildningsadministratör

 VFU-regionkronoberg@kronoberg.se 

Senast uppdaterad: 31 maj 2022