Dokumentera rätt i vården - DRIV

En god vårddokumentation bidrar till en hög patientsäkerhet. Vi dokumenterar för patientens trygghet och säkerhet. Inga vårdskador eller risk för vårdskador ska ha sin grund i bristande vårddokumentation. Region Kronoberg utgår från en strategisk inriktning, DRIV, Dokumentera rätt i vården, vid utvecklingen av vårddokumentation. DRIV bidrar till en god och säker vård och en effektiv journalföring. De olika utvecklingsarbetena inom vårdokumentationen kommer efterhand att samlas på denna sida.

Det här är DRIV

Princip 1 – Gemensamt
Dokumentationen utgår från gemensamma processer, riktlinjer och rutiner.

Princip 2 – Följsamt
Dokumentationen beskriver vård och behandling som gör att det går att följa status, bedömning, åtgärder, patientens delaktighet och önskemål, resultat, uppföljning, planering. Dokumentationen görs tillgängliga via digitala verktyg.

Princip 3 – Tydligt
Dokumentationen är enkel och otvetydig så att både patienter och medarbetare i vården förstår utan djupare förförståelse eller särskild profession.

Syftet med DRIV 

Syftet är att utveckla vårddokumentationen för en ökad personcentrerad vård, patientsäkerhet och effektiv journalföring. 

Journalen är patientens vårdberättelse. Dokumentationen skapar sammanhang och förståelse för vad som har hänt och vad som är planerat att ske. Den innehåller patientens behov och önskemål om vård och behandling som mynnar ut i en överenskommelse mellan patient och vården.

En ökad effektivitet skapar mer tid för patientnära arbete, ger smidigare administrativa processer samt minskar risken för dubbeldokumentation. 

Mer om DRIV

Vad är vårddokumentation?

Region Kronoberg definierar vårddokumentation i huvudsak som lagstadgad journalföring som utförs i samband med vård och behandling. Journalföring inkluderar även övrigt beslutsunderlag och information som registreras/dokumenteras i patientens journal så som provresultat, remisser, tidbokningar etc.

Vårddokumentation är i sig teknikneutral. Vårddokumentation är inte lika med, eller begränsad till det som dokumenteras med hjälp av ett specifikt IT-stöd för journalföring.

Vad ska egentligen dokumenteras?

Det som är väsentligt för vård och behandling.

Får man dokumentera om andra personer i en journal?

Nej, patientjournalen får endast innehålla information om den aktuella patienten.

Vad innebär digital transformering när det handlar om vårddokumentation?

Det innebär:
1) Att verksamhetens mål och behov styr utveckling av it-stöd som används för vårddokumentation.
2) Det innebär också att verksamheten utvecklar arbetssätt som möjliggör ett optimalt användande av samma it-stöd.
När dessa två kriterier uppfylls uppstår digital transformering.

 

Kontakt

Johanna Nilsson

Verksamhetsutvecklare

Delar sin tjänstgöring inom Uppföljning och kvalitet mellan arbete som LINK- sjuksköterska och som förändringsledare patientsäkerhet inom området Vårddokumentation.

Senast uppdaterad: 25 november 2022