Utveckling Lasarettet Ljungby

För att möta kraven på framtidens vårdlokaler behöver investeringar göras vid Lasarettet Ljungby. Region Kronoberg har tagit ett beslut om en utvecklingsplan för sjukhusområdet fram till år 2032, där den största investeringen är en ny vårdbyggnad för högintensiv vård.

Satsning på ny vårdbyggnad för högintensiv vård

Då många av fastigheterna på Lasarettet Ljungby är åldrande krävs rivningar och förstärkningar av nuvarande byggnader. Beslutet om en ny vårdbyggnad är en betydande satsning för att även fortsättningsvis kunna bedriva en god och patientsäker vård med en förbättrad arbetsmiljö.

Ny vårdbyggnad från klockaregårdsgatan_liljewalls

Ny vårdbyggnad på Lasarettet Ljungby. Illustration: Liljewall Arkitekter

Den nya vårdbyggnaden ska innehålla akutmottagning, bild- och funktionsmedicin (röntgen), operationsavdelning, sterilcentral samt vårdavdelningar. När verksamheten flyttar in i nya vårdbyggnaden töms ytor som sedan etappvis renoveras. Två byggnader rivs.

Programkontor Nya vårdbyggnader

För att förstärka fokus på vården i nya sjukhusbyggnader bildas under våren 2023 ett programkontor. Programkontoret har uppdraget att förstärka arbetet med vårdinnehållet i regionens stora byggprojekt, det vill säga både om -och tillbyggnationer för Lasarettet Ljungby samt Nytt akutsjukhus Växjö.

För att kunna möta framtidens behov genomgår hälso- och sjukvården en omställning som förändrar arbetssätt och kommer innebära nya sätt att erbjuda vård. Det kräver ett extra stort fokus på vårdens innehåll när framtidens vårdlokaler utformas.

Etappindelningar

Planen spänner över åren 2022–2030 och är indelad i etapper för planering och genomförande. I underlaget presenteras tre etapper där detaljprojektering inför varje etapp kommer att göras med de verksamheter som berörs. Etapp 1 är inledd.

  • Etapp 1: Rivningar, ersättningslokaler, förberedelsearbeten. Ett stort fokus ligger på programkontorets arbete med vårdens innehåll - se ovan.
  • Etapp 2: Ny vårdbyggnad med försörjningslokaler samt angöringsbyggnad
  • Etapp 3: renovering tomställda ytor

Vårdbyggnad

Bilden ovan visar på nya vårdbyggnadens placering 1 N, samt angöringsbyggnad 2 F.

Den nya vårdbyggnaden, 1 N, omfattar 17 650 kvadratmeter högintensiv vård med försörjning och teknik. Byggnaden planeras i 7 våningar, varav 6 över mark. En mindre angöringsbyggnad, 2 F, placeras vid gavel.

I den nya vårdbyggnaden läggs stor vikt vid att länka samman verksamheterna på ett sätt som underlättar hanteringen av sterilt gods. Flödet och logistiken in och ut ur sterilcentralen är centralt för inplaceringen av verksamheterna i byggnaden.

Verksamheters placeringar i vårdbyggnaden

Bilden ovan visar på nya vårdbyggnadens olika verksamheters placering.

Vårdavdelningar

Överst i den nya vårdbyggnaden förläggs två vårdavdelningar med enpatientrum, 24 vårdplatser vardera med eget hygienutrymme.
Placeringen av vårdavdelningarna överst i byggnaden ger en lugn miljö med vackra utblickar. I anslutning till en av vårdavdelningarna föreslås även en terrass till utevistelse.

Operationsavdelning

Dagens operationsavdelning är i stort behov av nya lokaler för att möta framtidens krav på exempelvis våningshöjder och teknik.

I den nya byggnaden planeras det för en ny modern operationsavdelning. Huset utformas så att sex operationssalar (en mer än idag) får förutsättningar för effektiva flöden och samband samt bidrar med en god arbetsmiljö. Salarna utformas flexibelt för att möta framtida arbetssätt, för att stödja högt kapacitetsutnyttjande och ökad produktion.

Bild och funktionsmedicin (röntgen)

Utvecklingen inom bild- och funktionsmedicin har blivit ett viktigt redskap och en central del i diagnos- och behandlingsmetoder.

Utvecklingen kräver ett nära samarbete mellan akutvården och anestesi/operation. Den nya vårdbyggnaden är utformad för att stödja dessa viktiga samband.

Sterilcentral

Stora förändringar har skett i hanteringen av sterilgods de senaste 10–15 åren. Ny teknik har bidragit till att kraven på sterilcentraler har förändrats.

I den nya vårdbyggnaden placeras sterilcentralen i samband med operation så att kraven på hygienzoner och effektivare hantering av gods möjliggörs.

Akutmottagning med ambulansintag

En ny akutmottagning och nytt ambulansintag planeras i den nya vårdbyggnaden. Akuten blir strategisk placerad för att hålla samman flödet med övriga verksamheter, underlätta och stärka patientens väg genom sjukvården samt skapa bättre tillgänglighet för akuta transporter.

En ambulansstation planeras utanför sjukhusområdet.

Övriga projekt

För att möjliggöra den nya vårdbyggnaden och sjukhusets logistik och robusthet kommer en ny kulvert, 3 meter bred, att byggas då en av de befintliga kulvertarna rivs. På detta sätt möjliggörs en väg för samtliga transporter mellan godsmottagning och sjukhuset.

Regionfullmäktige har fattat ett investeringsbeslut för att bygga ett parkeringsdäck vid Lasarettet Ljungby. Investeringen är på 70 miljoner kronor för att bygga ett parkeringsdäck med 277 platser. Det nya parkeringsdäcket kommer att påbörjas i mitten av oktober 2022 och beräknas stå klart runt årsskiftet 2023/2024.

Ansträngd parkeringssituation under byggtiden

På grund av förberedande arbeten med den nya vårdbyggnaden och byggnation av parkeringsdäck kommer parkeringsplatserna dessvärre att vara begränsade under en tid. Vi ber därför patienter och besökare att komma i god tid inför sitt vårdbesök. På sikt får vi en bättre parkeringssituation tack vare parkeringsdäcket.

Rehabiliteringens verksamhet ligger till stor del idag inom området där den nya vårdbyggnaden ska uppföras. Därför kommer verksamhetens lokalbehov detaljstuderas och planeras vidare.

Rehabiliteringsverksamheten använder idag bassängen som är placerad i en byggnad som planeras att rivas. Det pågår dialog med Ljungby kommun om samlokalisering av bassängverksamheten. Detta behöver utredas vidare efter beslut.

Bakgrund och ekonomi

Regionstyrelsen gav i november 2020 regiondirektören i uppdrag att bereda beslutsunderlag för investering. Underlaget skulle inkludera ett lokal- och fastighetsförslag för en nybyggnation som ersätter byggnad 1 A och 1 M vid Lasarettet Ljungby samt att den fortsatta lokal- och fastighetsplaneringen inom Lasarettet Ljungby skulle utgå från utvecklingen av den nära vården i Kronobergs län.

Regionfullmäktige tog under våren 2019 ett inriktningsbeslut om ett nytt sjukhus i Växjö där en av de 13 beslutspunkterna beskrev att Lasarettet Ljungby ska fortsatt utvecklas.

Regionfullmäktige fattade den 2 mars 2022 ett investeringsbeslut om en ny vårdbyggnad vid Lasarettet Ljungby.

Ekonomisk kalkyl

I den ekonomiska kalkylen beräknas en ny vårdbyggnad som omfattar totalt 17 650 m2, medicinsk teknik och övriga inventarier, konst, IT/media, rivningar, renoveringar, angöringsbyggnad, provisorier och övriga driftkostnader.

Den sammanställda kostnaden över perioden 2022 – 2030 för drift- och investeringskostnader beräknas till cirka 1.3 miljarder kronor.

Ekonomiska prognoser görs kontinuerligt

Det ekonomiska läget följs kontinuerligt. När prognoser avviker, görs nya beräkningar för att säkerställa att investeringarna görs på ett ansvarsfullt sätt som inte långsiktigt påverkar verksamheten.

Kriget i Ukraina, energikrisen, räntehöjningar och den kraftiga inflationen får stor påverkan på Region Kronoberg totalt sett, förutsättningarna har helt enkelt förändrats ganska drastiskt. Under våren 2023 ses därför regionens investeringar i byggprojektet över och förslag på åtgärder tas fram som kan minska effekterna av kostnadsökningarna. Men politikernas intentioner ligger fast: vi behöver bygga nytt och investera för att möta kronobergarnas framtida vårdbehov med smarta flöden och god arbetsmiljö.

Kontakt

Jessika Andersen

Planeringschef

Senast uppdaterad: 3 februari 2023