Lasarettet Ljungby

Lasarettet Ljungby ska byggas ut i syfte att skapa ett effektivt och modernt verksamhets- och patientflöde för ambulans/akut-, steril-, operations- och röntgenverksamhet. Fastighetsstrukturen kommer att förändras och en ny byggnad planeras.

En ny byggnad planeras som ska ersätta hus 1A (ska rivas) och hus 1M (planerad tillbyggnad). Regionstyrelsen har tagit ett inriktningsbeslut som skapar möjligheter för fastighetsutveckling inom lasarettområdet.

ljungby lasarett nuläge framtid

Illustrationen ovan visar nuvarande fastighetsstruktur på Ljungby lasarett samt beslutat förslag till förändring. Illustration: Arkitema AB

Förutsättningar

Regionstyrelsens beslut innebär en nybyggnation som ska ersätta hus 1A som ska rivas och den redan planerade tillbyggnaden, hus 1M.

Regiondirektören har fått i uppdrag att ta fram ett underlag för investeringsbeslut, det ska bland annat inkludera vilka verksamheter som ska vara var, vilka ytor som behövs och därmed också hur stor tillbyggnaden ska vara.

Ombyggnationen av hus 1 D och tillbyggnaden på hus 1 M, har starka samband med helheten av funktioner och logistik inom sjukhusområdet.

Planeringen av lokaler och fastigheter inkluderar utvecklingen av den nära vården och verksamheternas lokalbehov.

Området har ett åldrade fastighetsbestånd där takhöjder, bärighet och tekniska krav är omoderna och inte möter framtida vårdverksamheters krav på funktioner i rummen.

Bakgrund

Regionstyrelsen beslutade 2018 ombyggnation av hus 1 D och en tillbyggnad, hus 1M. Projektet syftade till att möta verksamhetens framtida krav på moderna och flexibla lokaler för akutmottagning och ambulans, röntgen, operation och sterilcentrals-verksamhet.

Under planeringsarbetet visade utredningar att hus 1 A:s bärighet är underdimensionerat pga. byggkonstruktion och håltagningar gjorda genom åren. Huset är från 1955 och byggteknik och lagkrav har förändrats sedan dess.

Regionstyrelsen fattade den 22 september 2020 ett inriktningsbeslut om rivning av delar av hus 1A samt gav regiondirektören i uppdrag att ta fram en plan för hela Ljungby lasarett. Förstärkning av den del av hus 1A som ska vara kvar påbörjas.

Framåt

 

En utredning kommer att genomföras som ska se över hur sjukhusvården kommer att se ut 2030 för Ljungbys del. 

Kontakt

Jessika Andersen

Planeringschef

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0709-84 45 83

Senast uppdaterad: 7 oktober 2021