Utveckling Lasarettet Ljungby

För att möta kraven på framtidens vårdlokaler behöver investeringar göras vid Lasarettet Ljungby. Därför har Region Kronoberg tagit beslut om en utvecklingsplan för sjukhusområdet fram till år 2032, där den största investeringen är den nya vårdbyggnaden för högintensiv vård.

Ny vårdbyggnad från klockaregårdsgatan_liljewalls

Ny vårdbyggnad Lasarettet Ljungby. Illustration: Liljewall Arkitekter

Många av fastigheterna på Lasarettet Ljungby är åldrande så rivningar, förstärkningar och byggnation av en ny vårdbyggnad för högintensiv vård är nödvändigt.

En ny vårdbyggnad vid Lasarettet Ljungby för akutmottagning, bild- och funktionsmedicin (röntgen), operationsavdelning, sterilcentral samt vårdavdelningar ska byggas. När verksamheten flyttar in i nya vårdbyggnaden tomställs ytor som renoveras i etapper och två byggnader rivs.

Etappindelningar

Planen spänner över åren 2022–2030 och är indelad i etapper för planering och genomförande. I underlaget presenteras tre etapper där detaljprojektering inför varje etapp kommer att göras med de verksamheter som berörs. Etapp 1 är inledd.

  • Etapp 1: Rivningar, ersättningslokaler och förberedelsearbeten
  • Etapp 2: Ny vårdbyggnad med försörjningslokaler samt angöringsbyggnad
  • Etapp 3: renovering tomställda ytor

Vårdbyggnad

Bilden ovan visar på nya vårdbyggnadens placering 1 N, samt angöringsbyggnad 2 F.

Den nya vårdbyggnaden, 1 N, omfattar 17 650 kvadratmeter högintensiv vård med försörjning och teknik. Byggnaden planeras i 7 våningar, varav 6 över mark. En mindre angöringsbyggnad, 2 F, placeras vid gavel.

I den nya vårdbyggnaden läggs stor vikt vid att länka samman verksamheterna på ett sätt som underlättar hanteringen av sterilt gods. Flödet och logistiken in och ut ur sterilcentralen är centralt för inplaceringen av verksamheterna i byggnaden.

Verksamheters placeringar i vårdbyggnaden

Bilden ovan visar på nya vårdbyggnadens olika verksamheters placering.

Vårdavdelningar

Överst i den nya vårdbyggnaden förläggs två vårdavdelningar med enpatientrum, 24 vårdplatser vardera med eget hygienutrymme.
Placeringen av vårdavdelningarna överst i byggnaden ger en lugn miljö med vackra utblickar. I anslutning till en av vårdavdelningarna föreslås även en terrass till utevistelse.

Operationsavdelning

Dagens operationsavdelning är i stort behov av nya lokaler för att möta framtidens krav på exempelvis våningshöjder och teknik.

I den nya byggnaden planeras det för en ny modern operationsavdelning. Huset utformas så att sex operationssalar (en mer än idag) får förutsättningar för effektiva flöden och samband samt bidrar med en god arbetsmiljö. Salarna utformas flexibelt för att möta framtida arbetssätt, för att stödja högt kapacitetsutnyttjande och ökad produktion.

Bild och funktionsmedicin (röntgen)

Utvecklingen inom bild- och funktionsmedicin har blivit ett viktigt redskap och en central del i diagnos- och behandlingsmetoder.

Utvecklingen kräver ett nära samarbete mellan akutvården och anestesi/operation. Den nya vårdbyggnaden är utformad för att stödja dessa viktiga samband.

Sterilcentral

Stora förändringar har skett i hanteringen av sterilgods de senaste 10–15 åren. Ny teknik har bidragit till att kraven på sterilcentraler har förändrats.

I den nya vårdbyggnaden placeras sterilcentralen i samband med operation så att kraven på hygienzoner och effektivare hantering av gods möjliggörs.

Akutmottagning med ambulansintag

En ny akutmottagning och nytt ambulansintag planeras i den nya vårdbyggnaden. Akuten blir strategisk placerad för att hålla samman flödet med övriga verksamheter, underlätta och stärka patientens väg genom sjukvården samt skapa bättre tillgänglighet för akuta transporter.

En ambulansstation planeras utanför sjukhusområdet.

Kulvertplan

För att möjliggöra den nya vårdbyggnaden och sjukhusets logistik och robusthet kommer en ny kulvert, 3 meter bred, att byggas då en av de befintliga kulvertarna rivs. På detta sätt möjliggörs en väg för samtliga transporter mellan godsmottagning och sjukhuset.

Lasarettsrehab/ primärvårdsrehabs verksamhetsyta och bassängen

Rehabiliteringens verksamhet ligger till stor del idag inom området där den nya vårdbyggnaden ska uppföras. Därför kommer verksamhetens lokalbehov detaljstuderas och planeras vidare.

Rehabiliteringsverksamheten använder idag bassängen som är placerad i en byggnad som planeras att rivas. Det pågår dialog med Ljungby kommun om samlokalisering av bassängverksamheten. Detta behöver utredas vidare efter beslut.

Ekonomisk kalkyl

I kalkylen beräknas en ny vårdbyggnad som omfattar totalt 17 650 m2, medicinsk teknik och övriga inventarier, konst, IT/media, rivningar, renoveringar, angöringsbyggnad, provisorier och övriga driftkostnader.

Den sammanställda kostnaden över perioden 2022 – 2030 för drift- och investeringskostnader beräknas till cirka 1.3 miljarder kronor.

Parkeringsdäck

Regionfullmäktige har fattat ett investeringsbeslut för att bygga ett parkeringsdäck vid Lasarettet Ljungby. Investeringen är på 70 miljoner kronor för att bygga ett parkeringsdäck med 277 platser. Det nya parkeringsdäcket kommer att påbörjas i mitten av oktober 2022 och beräknas stå klart runt årsskiftet 2023/2024.

Bakgrund

Regionstyrelsen gav i ett inriktningsbeslut, november 2020, regiondirektören i uppdrag att bereda beslutsunderlag för investering. Underlaget ska inkludera ett lokal- och fastighetsförslag för en nybyggnation som ersätter byggnad 1 A och 1 M vid Lasarettet Ljungby samt att den fortsatta lokal- och fastighetsplaneringen inom Lasarettet Ljungby ska utgå från utvecklingen av den nära vården i Kronobergs län.

Regionfullmäktige tog under våren 2019 ett inriktningsbeslut om ett nytt sjukhus i Växjö där en av de 13 beslutspunkterna beskrev att Lasarettet Ljungby ska fortsatt utvecklas.

Regionfullmäktige fattade den 2 mars 2022 ett investeringsbeslut om en ny vårdbyggnad vid Lasarettet Ljungby. Den kommer att innehålla akutmottagning, röntgen, operationsavdelning, sterilcentral samt vårdavdelningar. När verksamheter flyttar in i den nya vårdbyggnaden renoveras tomma ytor i etapper och två byggnader på sjukhusområdet rivs.

Kontakt

Jessika Andersen

Planeringschef

Senast uppdaterad: 7 september 2022