Forskning

Inom Region Kronoberg pågår mycket intressant forskning! Klinisk forskning är avgörande för utvecklingen av svensk hälso- och sjukvård. Inom Region Kronoberg arbetar vi aktivt med att öka mängden forskning för att kunna utveckla arbetssätt, metoder och behandlingar för att möta framtidens vårdbehov.

Region Kronoberg har som mål att utöka samverkan med universitet och högskolor och att öka och tillvarata medarbetarnas forskarkompetens. Målet är att bli en attraktiv arbetsgivare som kan erbjuda en god vård till kronobergarna - där alla medborgare får möjlighet att delta i forskning. 

För att nå målet att vara en kvalitetsstyrd region krävs det att vi både skapar och tar till oss ny kunskap. Vi måste också reflektera över vad mätningar, resultat och avvikelser innebär för vår organisation och för patienter och medborgare.

På Vårdgivarwebben, som främst är till för vårdpersonal, hittar du information om aktuella utlysningar, seminarier och information till dig som vill börja forska:

Vårdgivarwebben, forskning och utveckling,öppnas i nytt fönster

Sjukvård är en kunskapsintensiv multiprofessionell verksamhet.

Forskning bidrar till att:

  • Behålla och rekryter nya kompetenta medarbetare
  • Öka kompetens och engagemang hos medarbetare
  • Organisationer med hög kompetens har bättre förmåga att anpassa sig till omgivningens krav och förväntningar
  • Utifrån patienternas/invånarnas behov och efterfrågan uppnås resurseffektiv vård genom att insatser erbjuds utifrån bästa kända evidens

En forskningsplan 2018–2027 har antagits av Regionstyrelsen för att långsiktigt stärka forskningen och skapa möjlighet för kronobergarna att vara med och påverka det nationella omställningsarbetet.

Ta del av forskningsplanen här:

Forskningsplan 2018-2027, pdf, öppnas i nytt fönster

 

Vi bedriver forskning inom alla verksamhetsområden inom hälso- och sjukvård och folkhälsa. Exempelvis psykisk ohälsa, allmänmedicin och klinisk mikrobiologi.

Se ett urval av aktuell forskning här:

Pågående forskning, Vårdgivarwebben, öppnas i ett nytt fönster 

Här kan du söka på vetenskapliga artiklar som är framtagna av regionens forskare. 2021 publicerades 106 artiklar. 

Sök publicerad forskning, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad: 10 oktober 2022