Samordning av hälso- och sjukvård och socialtjänst

I Kronoberg samverkar Region Kronobergs hälso- och sjukvård med kommunernas socialchefer inom arbete, välfärd och omsorg, även kallat ”regionala samverkans- och stödstrukturer (RSS)” Under lång tid har man tillsammans hittat lösningar för avancerad vård, att dela expertkunskaper och att äldre ska komma tryggt hem till sina boenden när de är färdigbehandlade i sjukvården.

Gruppen kallas för ”Ledningsgruppen för samordning av länets hälso- och sjukvård och socialtjänst”. Samverkan har resulterat i flera överenskommelser och verksamheter, bland annat:

Integrerad missbruks- och beroendemottagning, öppnas i nytt fönster 

Barnens bästa gäller! i Kronoberg

Familjefrid Kronoberg, öppnas i nytt fönster

Äldrehälsa Kronoberg, västra och östra

Personliga ombud Kronoberg, öppnas i nytt fönster

Gemensam strategi för de äldre i Kronoberg, pdf, öppnas i nytt fönster

Gemensam handlingsplan för de äldre, pdf, öppnas i nytt fönster

Barnahus Kronoberg

Resurscentrum heder, pdf, öppnas i nytt fönster

Palliativt centrum för samskapad vård, öppnas i nytt fönster

Alla överenskommelser samlas här

Ledningsgruppens fokus

I ledningsgruppen sitter Region Kronobergs hälso- och sjukvårdsdirektör, sjukhuschef, psykiatrichef och primärvårdschef och socialcheferna för arbete, välfärd och omsorg i Alvesta, Lessebo, Ljungby, Markaryd, Tingsryd, Uppvidinge, Växjö och Älmhults kommuner. Till sin hjälp för att förverkliga de beslut som ledningsgruppen fattar finns tvärgrupper för äldre, barn och vuxna med personal från regionens och kommunernas verksamheter.

Från 2019 och framåt vill ledningsgruppen utveckla sin samverkan inom följande områden:

  • Mottagning och integration – Mål: få en utväxling av integrationen i form av kompetens och arbetskraft
  • Våld i nära relationer – Mål: Skapa en länsövergripande strategi för arbete med våld i nära relationer/ hedersrelaterat våld
  • Äldrestrategin – Mål: Bästa möjliga hälsa samt vård, omsorg- och rehabilitering för den äldre befolkningen i Kronoberg
  • Psykisk ohälsa – Mål: Ett integrerat arbetssätt i länet för personer med psykisk ohälsa för att få en effektiv resursanvändning
  • Barnens bästa gäller! – i Kronoberg – Mål: En trygg och säker uppväxt för varje barn genom främjande, tidiga och samordnade insatser
  • Arbetet i de gemensamma tvärgrupperna barn, äldre och vuxna

Kommunalt forum

Ett politiskt forum med presidierna från hälso- och sjukvårdsnämnden och kommunernas socialnämnder (eller motsvarande) träffas cirka fyra gånger per år. Vid två av tillfällena är även presidierna i kommunernas skolnämnder (eller motsvarande) med. Där lyfts länsgemensamma samverkansfrågor och de förtroendevalda fattar beslut om viljeinriktningar i länsgemensamma utvecklingsfrågor. 

 

Kontakt

Marcus Johansson
Utredare, omställningsprogrammet närmare kronobergaren

Senast uppdaterad: 1 mars 2022