Missbruk och beroendevård

Alla invånare i Kronoberg ska ha rätt och möjlighet till lika missbruks- och beroendevård oavsett var i länet man bor. Därför har Region Kronoberg tillsammans med länets samtliga kommuner en gemensam mottagning med placeringar i både Växjö och Ljungby, där vi samlar spetskompetens kring missbruks- och beroendevården i länet.

Integrerad missbruk- och beroendemottagning

Mottagningen är uppdelad i två block utifrån att det finns två huvudmanskap gällande missbruk och beroendevården i Sverige. Ett av blocken är kommunalt och ett sköts av Region Kronoberg. I regionens del ingår psykiatrin och primärvården och i den kommunala ingår kommunala behandlingsinsatser. Därav ser vägen in till mottagningen olika ut beroende på vilken insats som är aktuell för den enskilde.

Region Kronobergs insatser

För individer med samsjuklighet, i detta sammanhang - individer med en psykiatrisk diagnos och missbruk/beroende diagnos, är det regionens psykiatriska del av mottagningen som är aktuell. För att få insatser därifrån krävs remiss, antingen en egenremiss som skickas in av individen själv eller en remiss från annan vårdinstans.

För patienter som tillhör primärvården krävs ingen samsjuklighet utan dit kommer individer som primärvården (vårdcentralerna och/eller primärvårdens hälsoenhet) bedömer behöver specialistkompetens utifrån den problematik och dess konsekvenser individen har av sitt riskbruk/missbruk. Även här kommer individen via remiss antingen från vårdgivare eller från individen själv (egenremiss).

I regionens regi finns även LARO (läkemedelassisterad rehabilitering vid opiatberoende), där krävs inte heller någon samsjuklighet, dock ett dokumenterat beroende av opioider.

Kommunernas insatser

Har individen ingen psykiatrisk diagnos är det kommunens del av mottagningen som erbjuder insatser för missbruk och beroende. Hit kommer individerna via sin socialtjänst i sin hemkommun, eftersom det krävs ett biståndsbeslut från den kommunen där individen är folkbokförd i.

Utbud

Samverkansteamet träffar främst patienter med samsjuklighet. För att patienten ska bli aktuell för samverkansteamet krävs att remiss skickas från både psykiatrin och aktuell kommun. Teamets huvudsakliga uppgift är att skapa samarbete i patientens nätverk, se till att patienterna har en fungerande vardag och få en ökad livskvalité. I teamet arbetar två sjuksköterskor och två skötare tillsammans med läkare, kurator och arbetsterapeut. Teamet har inga färdiga koncept att arbeta utifrån utan vården utarbetas i samråd med den enskilde och nätverket för bästa resultat.

En 12-stegsbaserad behandling med fokus på ökad insikt kring beroendet och dess konsekvenser, nödvändiga livsstilsförändringar och strategier för fortsatt nykterhet/spelfrihet.
Behandlingen vänder sig till män och kvinnor, från 18 år, med ett beroende av alkohol, narkotika, läkemedel eller spel om pengar och är under dagtid, måndag till fredag under sexton veckor.

Under behandlingen är det obligatorisk provtagning minst en gång i veckan.

Det är max 8 deltagare åt gången och intag sker kontinuerligt i gruppen (i mån av plats). Placering sker endast via uppdrag från hemkommunens socialtjänst och inför beslut om behandlingen sker informationssamtal/studiebesök. Klienten ska ha minst två veckors dokumenterad nykterhet/drogfrihet före inskrivning.

LARO-programmet är en behandlingsmetod för patienter som är beroende av opiater som innebär en läkemedelsassisterad behandling. Opiater är droger (heroin, opium) och läkemedel (oxykodon, kodein, morfin) som påverkar hjärnan på ett morfinliknande sätt. Alla opiater är beroendeframkallande.

LARO-programmet följer Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd för läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende.

Målsättningen på mottagningen är att patienten så snabbt som möjligt, efter att ha lämnat sin dokumentation, får träffa en sjuksköterska för att kunna påbörja den utredning som ska ligga till grund för beslutet om patienten uppfyller kraven för att ingå i LARO-programmet. Det handlar om att se om patienten uppfyller kraven som opioidberoende sedan mera än ett år, inte har bruk av andra droger eller alkohol som skulle kunna utgöra medicinska risker samt en kartläggning av de psykosociala förutsättningarna för att klara deltagande i programmet.

Behandlingen bygger på frivillighet. Den medicinska delen av behandlingen kompletteras med samtal, stöd och rådgivning. Det ska finnas förutsättningar för patienten att klara av behandlingen på ett medicinskt och psykiatriskt säkert sätt.

Patienten kan söka direkt till integrerad missbruks- och beroendemottagning genom egenremiss som finns på 1177.se. Det är också möjligt att bli remitterad från annan sjukvård, socialtjänst, frivård.

Individer som fått föreläggande från transportstyrelsen om provtagning och läkarintyg av specialist (beroende) eller ansökt om alkolås är välkomna via egenremiss att få hjälp av oss. 

Utbildningarna är tillgängliga för kommun- och regionanställda i länet som arbetar med missbruk och beroendevård/behandling.

LVM föreläsning

Med Jonas Reinholdsson

 • 29 mars 2022, kommer ske digitalt
 • Sista anmälningsdag 20 mars

Information och anmälan LVM föreläsning, pdf, öppnas i nytt fönster

Återfallsprevention

Med Sophie Andersson

 • 5 och 6 april, kl 9-16
 • Utbildningen sker i Ljungby eller digitalt.
 • Sista anmälningsdag 20 mars

Information och anmälan utbildning återfallsprevention, pdf, öppnas i nytt fönster

ASI metodstöd med samskattning

Med Anna Hamle

 • 18 maj 2022, digitalt kl 9-12,
 • Sista anmälningsdag 1 maj

Information och anmälan ASI metodstöd med samskattning, pdf, öppnas i nytt fönster

ASI grundutbildning

Med Anna Hamle

 • Dag 1: 14 september
 • Dag 2: 15 september
 • Dag 3 10 november
 • Dag 4: 4 maj 2023
 • Max 4 deltagare!
 • Sista anmälningsdag 1 september

Information och anmälan ASI grundutbildning, pdf, öppnas i nytt fönster

HAP

Med Sophie Andersson

 • 8 och 9 november, kl 9-16
 • Utbildningen sker i Ljungby eller digitalt
 • Sista anmälningsdag 23 oktober

Information och anmälan utbildning i HAP, pdf, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad: 22 augusti 2022