Digifysisk vård

Planen för Digifysisk vård är Region Kronobergs långsiktiga strategi för digitaliseringen av hälso- och sjukvården som ska underlätta vårdarbetet och göra vården mer tillgänglig för invånarna.

Med stöd av planen ska digitala verktyg bli ett tydligt komplement i vården och göra vården mer tillgänglig för invånarna. 

Ett stöd i hälso- och sjukvårdens omställning

Hälso- och sjukvården ställer om till nära vård för att kunna möta framtida behov och förväntningar. Konkret innebär det att mer vård kommer att bedrivas närmare invånarna genom öppna och flexibla vårdformer, och att individen ska ha större  möjligheter att vara delaktig i sin egen vård. I det arbetet är digitalisering en viktig del.

Digifysisk vård i fem steg

Planen för digifysisk vård beskriver den övergripande inriktningen och vägleder hälso- och sjukvårdens digitaliseringsarbete under perioden 2020-2027. Planen beskriver utvecklingsresan i fem steg, där digital och fysisk vård kompletterar varandra.

  1. Invånarna får tillgång till en ny digital ingång till vården – en webbportal där hen kan uttrycka sina symtom, bli bedömd och lotsad till rätt vårdinsats.
  2. Invånarna kan ta del av vårdcentralens kompetenser virtuellt – till exempel kommunicera med distriktsläkaren, sjuksköterskan eller psykosocial resurs i en virtuell miljö.
  3. Invånarna kan ta del av fler kompetenser via virtuella mötesplatser – till exempel även specialistkompetenser från sjukhusvård, psykiatri eller tandvård.
  4. De digitala verktygens förmåga att skapa automatiska flöden utvecklas och frigör allt tydligare resurser för vårdarbete – till exempel att automatiskt generera remisser eller boka tid till undersökning och behandling utan att belasta vårdens resurser. 
  5. Artificiell intelligens (AI) integreras allt mer i vården och kommer bidra till att höja kvaliteten genom att föreslå lösningar.

 

 

Senast uppdaterad: 5 april 2022