Digifysisk vård

Planen för Digifysisk vård är Region Kronobergs långsiktiga strategi för digitaliseringen av hälso- och sjukvården och de digitala lösningarna ska underlätta vårdarbetet och göra vården mer tillgänglig för invånarna. Handlingsplanen beskriver hur arbetet ska genomföras under åren 2023-2025.

Hälso- och sjukvården ställer om till nära vård för att kunna möta framtida behov och förväntningar. Konkret innebär det att mer vård kommer att bedrivas närmare invånarna genom öppna och flexibla vårdformer, och att individen ska ha större  möjligheter att vara delaktig i sin egen vård. I det arbetet är digitalisering en viktig del. 

Digifysisk vård i fem utvecklingsområden

Handlingsplanen för digifysisk hälso- och sjukvård beskriver den övergripande inriktningen och vägleder hälso- och sjukvårdens digitaliseringsarbete under perioden 2023-2025.  Till varje utvecklingsområde finns ett antal initiativ listade samt vilken nytta initiativet skapar för medarbetare och invånare. I samtliga fem utvecklingsområden pågår det idag olika initiativ.  

 1. Patientportalen - 1177.se
  Via 1177.se kommer invånaren att få ökad möjlighet att söka, få vård och hantera sina bokningar. Målsättningen är att 1177.se är den självklara platsen för patienten att logga in för att söka vård och hantera sina vårdärende. 

 2. Digifysisk vårdcentral (erbjuder vård digitalt i första hand och fysiskt när det behövs/efterfrågas)
  Patientportalen 1177.se utvecklas och invånarna kan i allt större utsträckning ta del av alla vårdcentralens kompetenser digitalt – till exempel kommunicera med distriktsläkaren, sjuksköterskan eller psykosocial resurs digitalt via videomöte eller chatt.

 3. Digifysisk hälso- och sjukvård
  Patientportalen 1177.se fortsätter att utvecklas. För invånaren blir fler kompetenser tillgängliga som till exempel specialistkompetenser från sjukhusvård, psykiatri eller tandvård. Invånaren kan också möta flera olika professioner inom och mellan organisationer samtidigt i till exempel ett videomöte.

 4. Automatiska processer
  De digitala verktygens förmåga att skapa automatiska processer utvecklas och frigör allt tydligare resurser för vårdarbete. En automatisk process är till exempel en vaccinationsrobot som automatiskt dokumenterar i Cosmic.

 5. Autonomi och AI
  Artificiell intelligens (AI) integreras allt mer i vården och kommer bidra till att höja kvaliteten genom att föreslå lösningar. Ett exempel på AI är Digital bildanalys patologi. Mikroskopbilder digitaliseras och verktyg för bildanalys och AI stödjer vårdprofession i granskning och bedömning.

Senast uppdaterad: 11 januari 2023