Mänskliga rättigheter och barnets rättigheter

Barnkonventionen blir svensk lag den 1 januari 2020. Barnets rättigheter finns även i t.ex. patientlagen och till viss del i hälso- och sjukvårdslagen.

För att underlätta ett barnrättsbaserat arbete inom Region Kronoberg finner ni en presentation riktad till personal om barnets rättigheter inom vården. Det finns även ett informationsmaterial riktat till barn om barnets rättigheter i vården.

Region Kronoberg ska ta fram barnrättsbaserade beslutsunderlag (BARBBU) vid verksamhetsförändringar inom hälso- och sjukvården samt vid beslut i nämnder, styrelse och fullmäktige som rör barn. Nedan finns en blanketten för barnrättsbaserade beslutsunderlag samt instruktioner med förslag på formuleringar. Det finns även ett kunskapsunderlag som förklarar barnets rättigheter lite närmare.

Barnhälsovården har tagit fram ett diskussionsmaterial för att lyfta frågor om barnets rättigheter med vårdnadshavare. Detta kan även användas (ibland med viss verksamhetsanpassning) av andra verksamheter. Ni finner både handledningen och diskussionskortleken nedan.

Region Kronoberg har som en del av sin årsredovisning även presenterat barnbokslut sedan 2014. Ni finner barnboksluten nedan.

Barnkonventionen inom hälso- och sjukvården samt tandvården, ppt

För barn om barnets rättigheter i hälso- och sjukvården, pdf

Analys av barnets rättigheter i patientlagen, pdf

Barnrättsbaserat beslutsunderlag, blankett i word (ska sparas ner på din dator)

Instruktioner till barnrättsbaserade beslutsunderlag med förslag på formuleringar, pdf, (öppnas i nytt fönster)

Kunskapsunderlag för barnrättsbaserade beslutsunderlag (öppnas i nytt fönster)

Barnbokslut 2018, pdf

Barnbokslut 2017, pdf

Barnbokslut 2016, pdf

Barnbokslut 2015, pdf

Barnbokslut 2014, pdf

Föräldrautbildning BHV handledning, pdf

Kortlek till föräldrautbildning BHV, pdf

 

Praktik inom människorätts- och barnrättsområdet

Region Kronoberg tar emot praktikanter inom människorätts- och barnrättsområdet.

Vi tar emot universitetsstudenter som har praktik i 4-6 månader inom relevant program och som vill få kunskap om hur man driver barnrätts- och människorättsfrågor inom offentlig verksamhet.

Universitetspraktikanter följer Region Kronobergs människorätts- och barnrättsstrateg i det övergripande människorättsarbetet. Man får en grundlig barnrätts- och människorättsutbildning samt inblick i hur detta arbete bedrivs på regional nivå inom hälso- och sjukvården, regional utveckling och kultur.

Universitetspraktikanter får även egna uppdrag för att maximera den upplevda nyttan av praktikperioden.

Kontakta människorätts- och barnrättsstrategen Susann Swärd för mer information:

Det här är en e-postadress

0709-844558

Gör en intressanmälan - glöm inte ange att det är barnrätts- och människorättsfrågor du är intresserad av.

När någon i familjen dör vänds tillvaron upp-och-ner för både barn och vuxna. För det mesta hittar man sätt att stödja varandra i familjen eller med vänner. Det är vanligt att man känner många olika känslor; ledsamhet, förtvivlan, chock, sorg, ilska och kanske även lugn eller lättnad om personen varit sjuk en tid. Barnet har rätt att få reda på vad som har hänt. Det är viktigt för barnet att veta att det inte är barnets fel att någon dör. Barnet har rätt att må bra och få någon att prata med om hen behöver det. Det finns hjälp att få.

När någon nära barnet har dött

Folder: När någon nära dör, pdf, öppnas i nytt fönster

Affisch: När någon nära dör, pdf, öppnas i nytt fönster

Foldern och affischen går att beställa från regionens tryckeri via Weblord, klicka på Tryckeri och Kopiering och sedan Trycksaker.

Alla inom hälso- och sjukvården som får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa ska anmäla det till socialnämnden (14 kap. 1 c § SoL).

För att underlätta detta arbete finner ni nedan Region Kronobergs handlingsplan med tillhörande kunskapsunderlag som visar hur vi ska arbeta i sådana situationer. Det finns även förslag på verksamhetsnära arbetsrutiner som följer handlingsplanen.

I de fall vi informerar vårdnadshavarna om att vi har gjort en orosanmälan på deras barn finns det stöd till vår personal i form förslag på talarmanus. Det finns även ett material riktat till vårdnadshavarna som på enkel svenska förklarar vad en orosanmälan är.

Vidare finner ni länkar till en webbutbildning om orosanmälan vid misstanke om barn far illa, samt tre filmer som kan användas för att diskutera våld i nära relationer, barn som far illa samt anmälningsplikten kring barn som far illa. Ni finner även relevanta diskussionsfrågor som kan vara bra att ha diskuterat inför uppdaterandet av era egna arbetsrutiner. 

Handlingsplan vid misstanke om våld i nära relationer och barn som far illa 2017, pdf

Vårddokumentation för våldsutsatta personer, pdf

Lathund vid orosanmälan kring barn som far illa

Vem gör vad inom Region Kronoberg kring barn som far illa, pdf, öppnas i nytt fönster

Externa kontakter i Kronoberg kring barn som far illa, pdf

Definitioner av våldutsatthet samt relevanta länkar, pdf

Anmälningsplikten vid misstanke om att barn far illa, powerpoint

Exempel på talarmanus vid orosanmälan av barn, pdf

Socialstyrelsens kunskapsstöd om orosanmälan

Filmer om barn som far illa och orosanmälan 

Film om barn som far illa, youtube, öppnas i nytt fönster

Film om orosanmälan, youtube, öppnas i nytt fönster

Information till föräldrar om orosanmälan till socialtjänsten

Svenska, pdf

Arabiska, pdf

Dari, pdf

Engelska, pdf

Farsi, pdf

Somaliska, pdf

Thai, pdf

Tigrinska, pdf

Vietnamesiska, pdf

Här hittar ni information om barnets rättigheter och föräldrastöd.

Broschyr vänder sig till föräldrar och berättar om barnets rättigheter ur ett föräldraperspektiv.

Broschyr Barnets rättigheter och föräldrastöd

Presentationerna utgår från broschyren och är uppdelade på fyra teman. De kan användas i mötet med föräldrar för att diskutera olika perspektiv på barnets rättigheter och föräldrars ansvar.

Om föräldraskap och barnets rättigheter

Om hälsa och utveckling utifrån barnets rättigheter

Om att lyssna och att respektera barnet utifrån barnets rättigheter

Om stöd och skydd utifrån barnets rättigheter

Region Kronoberg har ett ansvar för att uppmärksamma frågor som rör hedersrelaterat våld och förtryck. För att stärka vår kompetens inom området finns här en webbutbildning om hedersrelaterat våld och förtryck samt länkar till fördjupad information inom området.

Regeringens beskrivning av hedersrelaterat våld och förtryck: ”Kontrollen kan sträcka sig från vardagliga former av begränsningar i flickors och kvinnors liv som berör exempelvis klädval, socialt umgänge och rörelsefrihet till livsval som utbildning, jobb och giftermål och skilsmässa.  I sin mest extrema form resulterar hederstänkandet i hot om våld och våld, inklusive dödligt våld”.

Vid misstanke om hedersrelaterat våld och förtryck, öppnas i nytt fönster.

Vårddokumentation för våldsutsatta personer, pdf

Webbkurs om hedersrelaterat våld och förtryck, öppnas i nytt fönster

Nationellt kompetenscentrum mot hedersförtryck, öppnas i nytt fönster

Region Kronoberg har ett ansvar för att uppmärksamma frågor som rör könsstympning av flickor och kvinnor. Nedan finns ett exempel på hur en kortfattad arbetsrutin för hälso- och sjukvården kan se ut. Det finns även en handbok om hur vi praktiskt ska arbeta och samverka i Kronobergs län kring könsstympning av flickor och kvinnor.

För att stärka vår kompetens inom området finner en webbutbildning om könsstympning av flickor och kvinnor samt länkar till fördjupad information inom området.

Vem gör vad inom Region Kronoberg kring könsstympning av flickor och kvinnor, pdf, öppnas i nytt fönster

Förebyggande och praktiskt arbete mot könsstympning av flickor och kvinnor i Kronobergs län, pdf

Förslag på checklista - Misstanke om könsstympning av flickor, pdf

Webbkurs om könsstympning av flickor och kvinnor, öppnas i nytt fönster

Kunskapsstöd för hälso- och sjukvården, öppnas i nytt fönster

Nationellt kompetenscentrum, öppnas i nytt fönster

Socialtjänst och andra aktörer i länet, pdf, öppnas i nytt fönster

Förbud mot kvinnlig könsstympning i Sverige

Det finns ett informationsmaterial om förbudet mot könsstympning av flickor och kvinnor som med fördel kan lämnas ut i vår kontakt med familjer från länder där könsstympning är vanligt förekommande. Informationsmaterialet finns på svenska och sex andra språk.

Förbud mot kvinnlig könsstympning i Sverige, svenska, pdf

Förbud mot kvinnlig könsstympning i Sverige, engelska, pdf

Förbud mot kvinnlig könsstympning i Sverige. arabiska, pdf

Förbud mot kvinnlig könsstympning i Sverige, franska, pdf

Förbud mot kvinnlig könsstympning i Sverige, kurmanji, pdf

Förbud mot kvinnlig könsstympning i Sverige, somaliska, pdf

Förbud mot kvinnlig könsstympning i Sverige, tigrinja, pdf

Information till föräldrar

Kvinnlig könsstympning - information till föräldrar, svenska, pdf

Kvinnlig könsstympning - information till föräldrar, engelska, pdf

Kvinnlig könsstympning - information till föräldrar, arabiska, pdf

Kvinnlig könsstympning - information till föräldrar, franska, pdf

Kvinnlig könsstympning - information till föräldrar, sorani, pdf

Kvinnlig könsstympning - information till föräldrar, somaliska, pdf

Kvinnlig könsstympning - information till föräldrar, tigrinja, pdf

Misstänker du att någon är utsatt för människohandel?

Människohandel förkommer i Sverige och människor utsätts och utnyttjas för människohandel bland annat för sexuella ändamål, inom tiggeri, för tvångsarbete och för att begå kriminella handlingar. Socialtjänsten har ett särskilt ansvar att bistå brottsutsatta. 

Sex mot ersättning

Personer som säljer sex kan vara utsatta för våld. När det gäller personer som är utsatta för våld eller övergrepp i en nära relation har socialtjänsten ett särskilt ansvar. Socialtjänsten har ett särskilt ansvar att bistå brottsutsatta. 

Till alla kommuner i Sverige finns det en regionkoordinator knuten, denna ska bistå myndigheter med stöd vid ärenden som rör människohandel samt sex mot ersättning. Regionkoordinators uppdrag styrs av Jämställdhetsmyndigheten som ansvarar för det nationella arbetet mot prostitution.

För att komma i kontakt med regionkoordinatorn som är knuten till en kommun gå in på

NMTSverige.se, regionkoordinatorer, öppnas i nytt fönster

Mer information finns hos Nationellt metodstöd mot prostitution och människohandel:

NMTSverige.se, öppnas i nytt fönster

Det går även att kontakta Valentina Hajra eller Susann Swärd, deras kontaktinformation finns längst ner på sidan.

I ”Policy för lika möjligheter och rättigheter i en hållbar Region Kronoberg” etableras att all vår verksamhet utgår från mänskliga rättigheter. Ni finner policyn och vår värdegrund nedan. Det finns även presentationsmaterial om hur vår policy relaterar till vår budget och våra verksamhetsplaner.

Mänskliga rättigheter inkluderar bland annat jämställdhet, förbud mot diskriminering samt demokrati och medborgardialog. Nedan finner ni vår jämställdhetsplan och diskrimineringsutbildning, samt länkar till mer information om olika människorättsområden.

Region Kronobergs policy, öppnas i nytt fönster

Region Kronobergs etablering av mänskliga rättigheter i styrning och ledning, pptx

Region Kronobergs värdegrund, öppnas i nytt fönster (intern länk)

SKL om mänskliga rättigheter i styrning och ledning, öppnas i nytt fönster

SKL om mänskliga rättigheter, öppnas i nytt fönster

SKL om medborgardialog, öppnas i nytt fönster

Praktik inom människorätts- och barnrättsområdet

Region Kronoberg tar emot praktikanter inom människorätts- och barnrättsområdet.

Vi tar emot universitetsstudenter som har praktik i 4-6 månader inom relevant program och som vill få kunskap om hur man driver barnrätts- och människorättsfrågor inom offentlig verksamhet.

Universitetspraktikanter följer Region Kronobergs människorätts- och barnrättsstrateg i det övergripande människorättsarbetet. Man får en grundlig barnrätts- och människorättsutbildning samt inblick i hur detta arbete bedrivs på regional nivå inom hälso- och sjukvården, regional utveckling och kultur.

Universitetspraktikanter får även egna uppdrag för att maximera den upplevda nyttan av praktikperioden.

Kontakta människorätts- och barnrättsstrategen Susann Swärd för mer information:

Det här är en e-postadress 

0709-844558.

Gör en intressanmälan - glöm inte ange att det är barnrätts- och människorättsfrågor du är intresserad av.

Region Kronoberg ska arbeta systematiskt inom området våld i nära relationer. Nedan finns vår handlingsplan med tillhörande kunskapsunderlag som förtydligar vårt övergripande ansvar. Även exempel på verksamhetsnära arbetsrutiner kring våld i nära relationer.

För att underlätta kompetensutveckling om våld i nära relationer finns länkar till webbutbildningar och fördjupningsmaterial nedan.

Socialtjänst och andra aktörer i länet, pdf, öppnas i nytt fönster

Vem gör vad inom Region Kronoberg kring vuxnas våldsutsatthet, pdf, öppnas i nytt fönster

Handlingsplan vid misstanke om våld i nära relationer och barn som far illa 2017, pdf

Vårddokumentation för våldsutsatta personer, pdf

Definitioner av våldutsatthet samt relevanta länkar, pdf

Varningssignaler hos våldsutsatta patienter, öppnas i nytt fönster, pdf

Nationellt centrum för Kvinnofrid NCK, öppnas i nytt fönster

Information om våld och föräldraskapsstöd på olika språk, öppnas i nytt fönster

Webbkurs om våld i nära relationer, öppnas i nytt fönster

Webbstöd för vården om våldsutsatthet, öppnas i nytt fönster

Webbutbildning om hedersrelaterat våld och förtryck, öppnas i nytt fönster

Webbutbildning om våld mot äldre, öppnas i nytt fönster

Arbetsgivarens ansvar vid våld i nära relationer

Checklista vid våld i nära relation, pdf

Rutin för chefer att uppmärksamma våld i nära relation vid hemarbete, pdf

Stöddokument då en anställd utsätts för våld i nära relation, pdf

Kontaktlista till stödfunktioner i Kronobergs län, pdf

Susann Swärd

Människorätts- och barnrättsstrateg

Arbetar med barnens rättigheter, mänskliga rättigheter, barn som far illa och våld i nära relationer. Uppdragsbeskrivning Människorätts- och barnrättsstrateg, pdf

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 046470586331

Valentina Hajra

Utvecklingsledare för våld i nära relationer och barn som far illa

Arbetar med våld i nära relationer, barn som far illa och hedersrelaterat våld och förtryck. UppdragsbeskrivningUtvecklingsledare för våld i nära relationer och barn som far illa

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 046470583159

Senast uppdaterad: 5 september 2019