Samtal vid allvarlig sjukdom - Kronobergsmodellen

Kronobergsmodellen handlar om att personer med allvarlig sjukdom och deras närstående ska erbjudas samtal om önskemål och prioriteringar, som ett led i att individualisera vården och främja möjligheten att leva ett gott liv.

Kronobergsmodellen är ett arbetssätt som möjliggör samtal tidigt i sjukdomsförloppet oavsett diagnos. Samtalen utgör ett verktyg för utformning av fortsatt vård och behandling, där patientens och närståendes behov, önskemål och prioriteringar samt styrkor och resurser utgör grunden. Att tidigt initiera samtal med patient och närstående om prognos, diagnos samt om önskemål och preferenser om framtida vård ökar inte bara möjligheterna för en ökad delaktighet, det har även visat sig minska oro, ångest och ger en ökad livskvalité för patient och närstående.

Kronobergsmodellen är ett strukturerat arbetssätt med olika delar; bland annat samtalsträning för läkare och sjuksköterskor utifrån strukturerad samtalsguide, erbjudande om samtal till patienter, dokumentation, samt mentorstöd och handledning under implementeringen.

Kronobergsmodellen tar sin utgångspunkt i modellen ”The Serious Illness Care Programme” som utvecklats vid Ariadne Labs, Boston, USA. Som enda region i Sverige, implementerade Region Kronoberg 2018 på flera enheter ”Samtal vid allvarlig sjukdom - Kronobergsmodellen” med fokus på läkarledda samtal. Projektet genomfördes i samarbete mellan Palliativt centrum för samskapad vård Region Kronoberg, Linnéuniversitetet, och Palliativt utvecklingscentrum, Lund. Total 120 specialistläkare inom somatisk sjukvård deltog.

Vi utvidgar nu Kronobergsmodellen till att även inkludera sjuksköterskor, och fokuserar mer på teamsamverkan samtidigt som vi fokuserar på hur implementeringen sker, detta för att skapa hållbara strukturer i organisationen. Samtalsguiden och alla andra dokument revideras.

Under hösten 2021–2024 införs den utvidgade Kronobergsmodellen inom olika verksamheter, samtidigt som vi kommer att studera modellens effekter och hur den implementeras. Forskningen leds av docent Anna Sandgren och bedrivs via Palliativt centrum för samskapad vård i samarbete med Adriane Labs, USA (läs mer här) Internationellt samarbete kring modellen med forskare i USA, UK och Spanien. Projektet finansieras av Familjen Kamprads stiftelse.

De dokument nedan som tillhör Kronobergsmodellen 2.0 testas nu i pilotstudie under hösten 2021-våren 2022. 

Kontakt

Helene Reimertz

Överläkare Palliativa teamet, utvecklingsledare Palliativt centrum för samskapad vård

Anna Sandgren

Docent, Vetenskaplig ledare Palliativt centrum för samskapad vård, Linnéuniversitetet

Senast uppdaterad: 15 november 2022