Nära vård

Kronoberg växer samtidigt som den medicinska och tekniska utvecklingen skapar nya möjligheter, behov och förväntningar. För att kunna möta utvecklingen och erbjuda en god vård nu och framöver, ställer Region Kronoberg om till nära vård - en satsning som tydligt involverar kronobergaren och förändrar hälso- och sjukvården i grunden. Tillsammans ska vi flytta vården närmare individen, både relationellt och i vår tillgänglighet.

Omställningen pågår just nu

Vårt fokus är att ge patienten en smidig resa i vården och en så bra upplevelse som möjligt. Det ska vara enkelt att få tillgång till rätt vård, på rätt plats och i rätt tid utifrån sitt unika vårdbehov. Konkret innebär omställningen bland annat att vi:

 • stärker primärvården som navet och vägen in i vården
 • utvecklar mer öppna och flexibla vårdformer
 • ökar vår digitala tillgänglighet 
 • fokuserar på förebyggande och hälsofrämjande insatser
 • utvecklar samarbetet över organisationsgränser för att bättre möta hela patientens vård- och omsorgsbehov 
 • stärker patientens möjlighet att vara aktiv i planeringen och genomförandet av den egna vården

Hälso- och sjukvårdens utvecklingsstrategi, Närmare kronobergaren, utgår från invånarnas behov och vägleder resan mot den nära vården.

Utvecklingsstrategin

Hälso- och sjukvårdens viktigaste framtidsfråga handlar om omställning till nära vård. Resan pågår just nu och är komplex. Den innebär både att vårdens strukturer och kultur behöver förändras. Men vad betyder det egentligen? Vad är nära vård och hur påverkas du och din enhet?

Här hittar du olika stöd för samtalet på din arbetsplats i syfte att öka kunskapen och medvetenheten om vart vi är på väg och varför.

Dialogkort

Dialogkorten finns i printat och digitalt format. Hälso- och sjukvårdens utvecklingsstrategi Närmare kronobergaren utgör en röd tråd genom materialet som är indelat i följande kategorier:

 • Övergripande frågor om nära vård
 • Utvecklingsstrategins fyra strategiska inriktningar
 • Fiktiva patientberättelser

Gör så här:

 • Välj ett upplägg som passar din arbetsplats – använd printad eller digital kortlek, välj ut de frågor som passar er, blanda från olika kategorier eller dela upp och fördjupa er inom en kategori i taget.
 • Om du väljer printat format: skriv ut på dubbelsidigt papper (inställning: vänt längs med långsidan), eller beställ kopiering.
 • Det finns förstås möjlighet att komplettera med egna frågor.

Kortlek print, pdf öppnas i nytt fönster

Digital kortlek, Powerpoint öppnas i nytt fönster

Spela corona-säkert!

 • Sitt på coronasäkert avstånd i små grupper
 • Låt en person i gruppen hantera kortleken
 • Sprita händerna före och efter spel

Presentationsmaterial

Film: Om nära vård och vår utvecklingsresa i Kronoberg 

Omställningen till nära vård i Region Kronoberg, PowerPoint, öppnas i nytt fönster

Film om nära vård, via SKR:s hemsida, öppnas i nytt fönster

Som patient ska du känna dig trygg med att få vård när du behöver det. Det ska vara enkelt att komma i kontakt med vården och som patient ska du uppleva att det finns en större flexibilitet utifrån dina behov. Det ska till exempel finnas digitala tjänster som underlättar din kontakt med vården och som möjliggör nya vårdformer, som komplimenterar det fysiska mötet. Det kommer också att finnas tydligare stöd och verktyg för att du kan främja din egen hälsa.

Som patient ska du ha goda möjligheter att vara delaktig i din egen vård och känna att du kan ta ett större ansvar för din egen vård om du vill. Du ska känna att vårdpersonalen lyssnar in dina tankar och idéer och att du har en god bild av vad som ska hända nu, i ditt nästa steg och vad du själv kan göra. Som patient ska du också tycka att den vård du får är av hög kvalitet och att du blir väl omhändertagen i kontakten med vården. Det ska finnas ett helhetstänk runt din vård och du ska inte behöva känna till organisatoriska gränser.

Patientens delaktighet kommer att fortsätta öka och stärka dig i ditt arbete. Som medarbetare kommer du tydligare att involvera patienten i utformningen och genomförandet av vården. Digitala vårdformer kommer att vara en naturlig del i ditt arbete. Förebyggande insatser och stöd till egenvård kommer också att vara en ännu tydligare del i vårdarbetet. 

Som medarbetare kommer du att vara en tydlig del i helheten runt patienten. Du kommer tydligare att samarbeta över verksamhets- och organisationsgränser för att kunna bidra till att hålla ihop och stötta patientens hela väg genom vården.

 • Kronobergs invånare blir fler och äldre vilket leder till ett ökat vårdbehov: Fram till år 2027 väntas befolkningen öka med 10 procent och antalet invånare som är över 80 år kommer att vara 4000 fler jämfört med 2017.
 • Utmaningar med kompetensförsörjning: Andelen kronobergare i arbetsför ålder ökar inte i samma takt som övriga åldersgrupper. Dessutom kommer cirka en fjärdedel av medarbetarna i Region Kronoberg att gå i pension fram till 2027. Prognosen visar att Region Kronoberg kommer att sakna cirka 600 medarbetare år 2027.
 • Medicinsk och teknisk utveckling ger nya möjligheter att behandla/erbjuda vård 
 • Invånare har högre förväntningar på delaktighet, tillgänglighet och flexibilitet än vad vi kan erbjuda idag. 
 • Vi måste skapa en långsiktigt hållbar ekonomi

Nära vård är ett sätt att tänka, ett förhållningssätt kring hur vi organiserar och arbetar med hälso- och sjukvård med utgångspunkt i patienters och brukares individuella behov och förutsättningar. Nära vård är inte en ny organisationsnivå eller en ny benämning på dagens primärvård.

En förändring av vårdens strukturer

Nära vård innebär en strukturell förändring av hälso- och sjukvården, där mer vård ska bedrivas i öppna och flexibla vårdformer oavsett var individen befinner sig.

En kulturell förändring

Nära vård innebär en kulturell resa för både medarbetare och invånare, som bland annat handlar om att tydligare göra patienten till medskapare i sin egen vård, förändra arbetssätt och nya sätt att söka och ta del av hälso- och sjukvård.

Programledning 

 • Magnus Frithiof, programchef 
 • Hanna Lunding, samordnare
 • Johan Thulin, huvudprojektledare för digifysisk vård
 • Frida Holm Johansson, huvudprojektledare för personcentrerad vård
 • Angelica Arvidsson, huvudprojektledare för hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande åtgärder
 • Mirsada Myrskog Rizvanovic, huvudprojektledare för kompetensväxling

Senast uppdaterad: 23 mars 2021