Nära vård

Kronoberg växer och den medicinska och tekniska utvecklingen skapar nya möjligheter, behov och förväntningar. För att kunna möta utvecklingen, bemanna med rätt kompetens och skapa en långsiktigt hållbar ekonomi måste hälso- och sjukvården vara annorlunda imorgon jämfört med idag. Vården behöver komma närmare invånarna både relationellt och tillgänglighetsmässigt.

Omställningen pågår just nu

Konkret innebär det bland annat att vi:

 • stärker primärvården som navet och vägen in i vården
 • utvecklar mer öppna och flexibla vårdformer
 • ökar vår digitala tillgänglighet 
 • fokuserar på förebyggande och hälsofrämjande insatser
 • samarbetar över organisationsgränser för att bättre möta hela patientens vårdbehov 
 • stärker patientens möjlighet att vara aktiv i planeringen och genomförandet av den egna vården

Hälso- och sjukvårdens utvecklingsstrategi: Närmare kronobergaren utgår från invånarnas behov och vägleder resan mot den nära vården.
Utvecklingsstrategin

Som patient ska du känna dig trygg med att få vård när du behöver det. Det ska vara enkelt att komma i kontakt med vården och som patient ska du uppleva att det finns en större flexibilitet utifrån dina behov. Det ska till exempel finnas digitala tjänster som underlättar din kontakt med vården och som möjliggör nya vårdformer, som komplimenterar det fysiska mötet. Det kommer också att finnas ett tydligare stöd för att du ska kunna främja din egen hälsa.

Som patient ska du ha goda möjligheter att vara delaktig i din egen vård. Du ska känna att vårdpersonalen lyssnar in dina tankar och idéer och att du har en god bild av vad som ska hända nu och i ditt nästa steg. Som patient ska du också tycka att den vård du får är av hög kvalitet och att du blir väl omhändertagen i kontakten med vården. Det ska finnas ett helhetstänk runt din vård och du ska inte behöva känna till organisatoriska gränser.

Patientens delaktighet kommer att öka. Som medarbetare kommer du tydligare att involvera patienten i utformningen och genomförandet av vården. Digitala vårdformer kommer att vara en naturlig del i ditt arbete. Förebyggande insatser och stöd till egenvård kommer också att vara en ännu tydligare del i vårdarbetet. 

Som medarbetare kommer du att vara en tydlig del i helheten runt patienten. Du kommer att samarbeta mer över organisationsgränser för att kunna bidra till att hålla ihop och stötta patientens hela väg genom vården.

 • Kronobergs invånare blir fler och äldre vilket leder till ett ökat vårdbehov: Fram till år 2027 väntas befolkningen öka med 10 procent och antalet invånare som är över 80 år kommer att vara 4000 fler jämfört med 2017.
 • Utmaningar med kompetensförsörjning: Andelen kronobergare i arbetsför ålder ökar inte i samma takt som övriga åldersgrupper. Dessutom kommer cirka en fjärdedel av medarbetarna i Region Kronoberg att gå i pension fram till 2027. Prognosen visar att Region Kronoberg kommer att sakna cirka 600 medarbetare år 2027.
 • Medicinsk och teknisk utveckling ger nya möjligheter att behandla/erbjuda vård 
 • Invånare har högre förväntningar på delaktighet, tillgänglighet och flexibilitet än vad vi kan erbjuda idag. 
 • Vi måste skapa en långsiktigt hållbar ekonomi

Senast uppdaterad: 21 april 2020