Trauma

Det pågående arbetet med att förbättra traumaprocessen startades upp under 2016 och är kopplat till hälso- och sjukvårdens verksamhetsplan och målet att skapa effektiva processer. Målsättningen är att alla traumapatienter ska få möjlighet till ett samlat optimalt omhändertagande av samtliga skador, oberoende av när och var olyckan har inträffat. Nytt är att traumaprocessen ska innefatta hela vårdkedjan, från ambulans till rehab och hemgång.

Arbetet har delats i tre områden:

 • SOS alarm, ambulans, akutmottagningar, kirurgläkare
 • Röntgen, IVA, kirurgläkare, operation
 • Avdelningar, rehabiliteringsklinik/lasarettsrehab

Respektive team har under 2016 kartlagt processen inom sitt område och tagit fram förbättringsförslag. Under 2017 har arbetet fortsatt med att testa och utvärdera förbättringsförslagen där några blivit till nya rutiner och andra nya riktlinjer. Den aktuella arbetsperioden i processen planeras fortsätta under våren 2018.

Mål

 • Med ett optimalt omhändertagande av patienter med stort trauma ha 0 dödsfall för patienter som kommer levande till sjukhus.
 • Undvika vårdskador för denna patientgrupp med < 5 % vårdskador under 2017.
 • Minska de bestående symtomen efter en traumatisk skada.
 • Optimera de olika processtegen från olycksplats till rehabilitering och utskrivning från sjukhusvård.

Traumaprocessen i Kronoberg

Traumaprocessens huvudprocesser innefattar traumapatientens väg genom organisationen samt utbildning och övningsverksamhet. Delprocesser innefattar ambulans, traumateam, psykosocialt, rehab och uppföljning.

Region Kronobergs traumakoordinatorer arbetar på uppdrag av medicinska gruppen i trauma. Traumakoordinatorerna ansvarar för traumaövningar, traumaregistrering, traumautbildning och koordinerar utvecklingen av traumaarbetet i regionen.

Kontakt

Ann Sohl

Traumakoordinator

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 88 46, 0720-83 19 44

Jenny Augustine

Traumakoordinator

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 88 46

Sandra Svensson

Traumakoordinator

 • E-post: Det här är en e-postadress

Lokala traumagruppen på Ljungby Lasarett arbetar på uppdrag av medicinska gruppen i trauma. Uppragen är ofta kopplade till det direkta arbetet med traumapatienten: material, flöde och rutiner. Lokala gruppen är inte beslutsfattande utan redovisar sina uppdrag tillbaka till medicinska gruppen för eventuella beslut.

Medlemmar

 • Robert Berglund, kirurgläkare
 • Oskar Sjölin, ortopedläkare
 • Joakim Hidestål, anestesiläkare
 • Maria Larsson, operationssjuksköterska
 • Lisa Johansson, intensivvårdssjuksköterska 
 • Els-Marie Beckvall, sjuksköterska akutmottagning, 
 • Sandra Svensson, sjuksköterska akutmottagning, 
 • Thomas Asp, ambulanssjuksköterska
 • Emil Torstensson, ambulanssjuksköterska
 • Per Bursell, anestesisjuksköterska
 • Elisabeth Berglund, röntgensjuksköterska
 • Elin Johansson, intensivvårdssjuksköterska
 • Pernilla Landgren, fysioterapeut
 • Malin Pettersson, sjuksköterska kirurgavd. 6
 • Katarina Eek, sjuksköterska ortopedavd. 5

Mötestider 2020

Tisdag 15 september   kl.14.30

Torsdag 12 november kl 14.30

Protokoll

Protokollen från den lokala gruppen i trauma Ljungby hittar ni här:

Mötesprotokoll september, öppnas i nytt fönster

Mötesprotokoll, öppnas i nytt fönster

 

Lokala traumagruppen på Centrallasarettet Växjö arbetar på uppdrag av medicinska gruppen i trauma. Uppragen är ofta kopplade till det direkta arbetet med traumapatienten: material, flöde och rutiner. Lokala gruppen är inte beslutsfattande utan redovisar sina uppdrag tillbaka till medicinskagruppen för ev. beslut.

Medlemmar

 • Carin Påhlman, Specialistläkare Kirurgkliniken
 • Pär Lindgren, Överläkare Anestesikliniken
 • Alexander Leptien, Överläkare Anestesikliniken
 • Ann Sohl, Narkossjuksköterska Traumakoordinator Anestesikliniken
 • Anne Johansson, Fysioterapeut
 • Annie Ramsing, IVA-sjuksköterska Anestesikliniken
 • Aron Lidström, Ambulanssjuksköterska Ambulansen
 • Barbara Hipp, Narkossjuksköterska, Anestesikliniken
 • Farzaneh Maddah Kashef, Röntgensköterska
 • Gustav Haggren, Sjuksköterska Ortopedkliniken
 • Johan Salomonsson, Fysioterapeut
 • Katarina Eriksson, Operationssjuksköterska
 • Linda Nilsson, Specialistsjuksköterska kirurgi, Kirurgkliniken
 • Mikael Thorén, Akutsjuksköterska Akutkliniken
 • Zainab Mir Ali, Specialistläkare Ortopedkliniken

Protokoll

Protokoll från den lokala gruppen i trauma Växjö, hittar ni här:

Mötesprotokoll, öppnas i nytt fönster

Vi genomför traumaövningar 8-10 gånger/år vid våra sjukhus. Vid övningarna deltar personal från de verksamheter som i normala fall är engagerade i traumalarmen. Syftet med övningarna är att tydliggöra arbetsuppgifter, fördelning av dessa, samarbete, ledarskap och kommunikation genom teamträning. ATLS-principerna tränas också i övningarna. Genom ett förbättrat omhändertagande skapas förutsättningar att ett färre antal patienter får svåra resttillstånd efter trauma.

Traumaövningar 2021, Ljungby Lasarett 

DatumDagPrehospital övningHospital övningAnsvar för markör
 8/9  Onsdag  13.00-14.30  14.30-16.00  Akuten
 6/10  Onsdag  13.00-1430  14.30-16.00  Röntgen
 9/11  Tisdag  13.00-14.30  14.30-16.00  Ambulansen
 9/12 Torsdag   13.00-14.30  14.30-16.00  Op
         

 

Traumateamsövning IVA  
Traumateamsövning OPE

 


Övningsdatum 2021, Växjö

ÖvningDatum och tid
Prehospitalt/akuten CLV

1/9 Barmlarm
22/9
1/12 

Traumateamsövning OP 15/4
7/9
Traumateamsövning IVA

15/4
7/9 

Tidplan

 • Platsbesök på sjukhusen den 6-7 mars 2017
 • Preliminär regional återkoppling från granskningsteamen den 8 mars 2017
 • Återföringsrapporter och förslag till åtgärdsöverenskommelser ska vara klara senast den 20 april 2017
 • Redovisning av lokala och regionala genomförda åtgärder ska göras senast efter 6 månader respektive 9 månader. Då planeras även ett uppföljande platsbesök

Bakgrund

Region Kronoberg är med i projektet Säker traumavård, där syftet är att höja kvalitet och säkerhet vid omhändertagande av traumapatienter genom externa granskningar.

Granskningen utfördes genom en självvärdering som vi besvarade och där vi också skickade in våra riktlinjer. Granskningsteamen var i Växjö respektive Ljungby den 6–7 mars. Platsbesöket bestod av intervjuer och traumaövningar.

Under våren har vi fått rapport där granskningsteamet återger sin samlade bedömning av våra styrkor och förbättringsområden. Utifrån rapporterna har medicinska gruppen och berörda verksamhetschefer tagit fram ett förslag på förbättringsåtgärder vi ska arbeta med under det kommande halvåret. Detta förslag har resulterat i en åtgärdsöverenskommelse som är underskriven av centrumcheferna Maria Wiltz och Annika Hull Laine samt kontaktpersonerna från respektive granskningsteam. Rapporter och åtgärdsöverenskommelser finns nedan.

Arbetet fortsätter nu med processarbetet för traumaprocessen och fortsatt arbete inom den medicinska gruppen i trauma (MGiT). Återrapportering kommer att ske på APT och läkarmöten under den närmaste tiden.

Granskningsteamen kommer att återkomma under senhösten för en avstämning av traumaarbetet i Region Kronoberg.

Mer om projektet Säker traumavård, lof.se, öppnas i nytt fönster

Återföringsrapport till Ljungby lasarett, pdf, öppnas i nytt fönster

Åtgärdsöverenskommelse med Ljungby lasarett, pdf, öppnas i nytt fönster

Återföringsrapport till Centrallasarettet Växjö, pdf, öppnas i nytt fönster

Åtgärdsöverenskommelse med Centrallasarettet Växjö, pdf, öppnas i nytt fönster

ATSS TM - akut traumasjukvård för sjuksköterskor

Vänder sig till sjuksköterskor och undersköterskor inom traumavården på sjukhus. ATSS är framtagen i samarbete med ATLS Sverige och Svensk kirurgisk förening.

Kursinnehållet fokuserar på omhändertagandet under första timmen efter trauma. Tonvikten läggs på snabb och strukturerad patientundersökning, livsviktig behandling, stabilisering, individuell prioritering och transport.

Grundutbildningen pågår i tre dagar och omfattar föreläsningar, fallpresentationer och diskussioner samt praktiska moment i form av stationsträning, upprepad träning på skademarkörer. Praktisk och skriftlig examination.

Undersköterskor och sjuksköterskor som deltar i kursen som auditörer, examineras inte dag tre. 

I Region Kronoberg erbjuder vi både grundutbildning och repetition. Repetitionen rekommenderas vart fjärde år i Region Kronoberg.  

ATSS grundutbildning är återkommande ti-to v. 20 och 47, samt ATSS repetition to. v.40.

ATSS - grundutbildning

Grundutbildning v.47, 23-25/11 2021 - Sista anmälningsdag 1/10 2021görs till:
Intresseanmälan

ATSS - repetitionsutbildning 

Intresseanmälan för att delta i ATSS-repetitionsutbildning 7/10 med sista anmälan 1/9 görs till:
Intresseanmälan

Vid intresseanmälan uppge deltagarens:
För interna deltagare: Användarid, Namn, E-post, Organisation
För externa deltagare: Namn, E-post, Organisation

Efter sista anmälningsdag får du bekräftelse om definitiv plats. 

Nationell traumateamutbildning på KTC CLV 
Nästa utbildning 27/10 med sista anmälan den 21/9 2021.

Anmälan sker via egna avdelningen/kliniken

Nytt kurstillfälle till våren 2022. Datum meddelas senare.

Senast uppdaterad: 8 maj 2019