Bilden saknar en alternativtext.

Trauma

Det pågående arbetet med att förbättra traumaprocessen startades upp under 2016 och är kopplat till hälso- och sjukvårdens verksamhetsplan och målet att skapa effektiva processer. Målsättningen är att alla traumapatienter ska få möjlighet till ett samlat optimalt omhändertagande av samtliga skador, oberoende av när och var olyckan har inträffat. Nytt är att traumaprocessen ska innefatta hela vårdkedjan, från ambulans till rehab och hemgång.

Arbetet har delats i tre områden:

 • SOS alarm, ambulans, akutmottagningar, kirurgläkare
 • Röntgen, IVA, kirurgläkare, operation
 • Avdelningar, rehabiliteringsklinik/lasarettsrehab

Respektive team har under 2016 kartlagt processen inom sitt område och tagit fram förbättringsförslag. Under 2017 har arbetet fortsatt med att testa och utvärdera förbättringsförslagen där några blivit till nya rutiner och andra nya riktlinjer. Den aktuella arbetsperioden i processen planeras fortsätta under våren 2018.

Mål

 • Med ett optimalt omhändertagande av patienter med stort trauma ha 0 dödsfall för patienter som kommer levande till sjukhus.
 • Undvika vårdskador för denna patientgrupp med < 5 % vårdskador under 2017.
 • Minska de bestående symtomen efter en traumatisk skada.
 • Optimera de olika processtegen från olycksplats till rehabilitering och utskrivning från sjukhusvård.

Traumaprocessen i Kronoberg

Traumaprocessens huvudprocesser innefattar traumapatientens väg genom organisationen samt utbildning och övningsverksamhet. Delprocesser innefattar ambulans, traumateam, psykosocialt, rehab och uppföljning.

Region Kronobergs traumakoordinatorer arbetar på uppdrag av medicinska gruppen i trauma. Traumakoordinatorerna ansvarar för traumaövningar, traumaregistrering, traumautbildning och koordinerar utvecklingen av traumaarbetet i regionen.

Kontakt

Ann Sohl

Traumakoordinator

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 83 44, 0470-58 88 46

Per Bursell

Traumakoordinator

Ljungby

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0372-58 52 70

Lokala traumagruppen på Ljungby Lasarett arbetar på uppdrag av medicinska gruppen i trauma. Uppragen är ofta kopplade till det direkta arbetet med traumapatienten: material, flöde och rutiner. Lokala gruppen är inte beslutsfattande utan redovisar sina uppdrag tillbaka till medicinska gruppen för eventuella beslut.

Medlemmar

 • Robert Berglund, kirurgläkare
 • Oskar Sjölin, ortopedläkare
 • Joakim Hidestål, anestesiläkare
 • Maria Larsson, operationssjuksköterska
 • Lisa Johansson, intensivvårdssjuksköterska 
 • Gun Magnusson, sjuksköterska akutmottagning, 
 • Els-Marie Beckvall, sjuksköterska akutmottagning, 
 • Sandra Svensson, sjuksköterska akutmottagning, 
 • Thomas Asp, ambulanssjuksköterska
 • Emil Torstensson, ambulanssjuksköterska
 • Per Bursell, anestesisjuksköterska
 • Elisabeth Berglund, röntgensjuksköterska

Mötestider 2020

 • Tisdag 15 september   kl.14.30
 • Torsdag 12 november kl 14.30

Protokoll

Minnesanteckningar lokala traumagruppen LL 171128, pdf, öppnas i nytt fönster

Minnesanteckningar lokala traumagruppen LL 170831, pdf, öppnas i nytt fönster

Minnesanteckningar lokala traumagruppen LL 180215, pdf, öppnas i nytt fönster

Minnesanteckningar lokala traumagruppen LL 180305, pdf, öppnas i nytt fönster

Minnesanteckningar lokala traumagruppen LL 180927, pdf, öppnas i nytt fönster

Minnesanteckningar lokala traumagruppen LL 181129, pdf, öppnas i nytt fönster

Minnesanteckningar lokala traumagruppen LL 190328, pdf, öppnas i nytt fönster

Minnesanteckningar lokala traumagruppen LL 190604.pdf, öppnas i nytt fönster

Minnesanteckningar lokala traumagruppen LL 190826.pdf, öppnas i nytt fönster

Minnesanteckningar lokala traumagruppen LL 200602, pdf, öppnas i nytt fönster

Lokala traumagruppen på Centrallasarettet Växjö arbetar på uppdrag av medicinska gruppen i trauma. Uppragen är ofta kopplade till det direkta arbetet med traumapatienten: material, flöde och rutiner. Lokala gruppen är inte beslutsfattande utan redovisar sina uppdrag tillbaka till medicinskagruppen för ev. beslut.

Medlemmar

 • Ordförande Patrik Johansson, Kirurgkliniken
 • Alexander Leptien, Anestesikliniken
 • Zainab Mir Ali, Ortopedkliniken
 • Mikael Thorén, Akutkliniken
 • Jesper Näsström, Kirurgkliniken
 • Aron Lidström, Ambulanen.
 • Annelie Tengvall, Röntgen
 • Barbara Hipp, Anestesikliniken
 • Vakant IVA, Anestesikliniken
 • Johanna Hansson, Anestesikliniken.
 • Linda Nilsson Kirurgkliniken
 • Gustav Haggren Ortopedkliniken
 • Ann Sohl, Traumakoordinator

Mötestider 2019

 

Protokoll

2018-02-07, protokoll lokal traumagrupp Växjö, pdf, öppnas i nytt fönster

2017-01-18, protokoll lokal traumagrupp Växjö, pdf, öppnas i nytt fönster

2017-10-04, protokoll lokal traumagrupp Växjö, pdf, öppnas i nytt fönster

Vi genomför traumaövningar 8-10 gånger/år vid våra sjukhus. Vid övningarna deltar personal från de verksamheter som i normala fall är engagerade i traumalarmen. Syftet med övningarna är att tydliggöra arbetsuppgifter, fördelning av dessa, samarbete, ledarskap och kommunikation genom teamträning. ATLS-principerna tränas också i övningarna. Genom ett förbättrat omhändertagande skapas förutsättningar att ett färre antal patienter får svåra resttillstånd efter trauma.

Traumaövningar 2020, Ljungby Lasarett 

DatumDagPrehospital övningHospital övningAnsvar för markör
 1/9  Tisdag  Ingen övning  14.30  Röntgen
 8/10  Torsdag  13.00  14.30  Akuten
 4/11  Onsdag  13.00  14.30  IVA
 3/12  Torsdag  13.00  14.30  Ambulans
         

 

Traumateamsövning IVA  
Traumateamsövning OPE

 Ingår i övningen 3/12


Övningsdatum 2020, Växjö

ÖvningDatum och tid
Prehospitalt/akuten CLV

Onsdag 9/9 
Torsdag 8/10  
Torsdag 12/11 
Onsdag 2/12  

Traumateamsövning OP  
Traumateamsövning IVA  

Tidplan

 • Platsbesök på sjukhusen den 6-7 mars 2017
 • Preliminär regional återkoppling från granskningsteamen den 8 mars 2017
 • Återföringsrapporter och förslag till åtgärdsöverenskommelser ska vara klara senast den 20 april 2017
 • Redovisning av lokala och regionala genomförda åtgärder ska göras senast efter 6 månader respektive 9 månader. Då planeras även ett uppföljande platsbesök

Bakgrund

Region Kronoberg är med i projektet Säker traumavård, där syftet är att höja kvalitet och säkerhet vid omhändertagande av traumapatienter genom externa granskningar.

Granskningen utfördes genom en självvärdering som vi besvarade och där vi också skickade in våra riktlinjer. Granskningsteamen var i Växjö respektive Ljungby den 6–7 mars. Platsbesöket bestod av intervjuer och traumaövningar.

Under våren har vi fått rapport där granskningsteamet återger sin samlade bedömning av våra styrkor och förbättringsområden. Utifrån rapporterna har medicinska gruppen och berörda verksamhetschefer tagit fram ett förslag på förbättringsåtgärder vi ska arbeta med under det kommande halvåret. Detta förslag har resulterat i en åtgärdsöverenskommelse som är underskriven av centrumcheferna Maria Wiltz och Annika Hull Laine samt kontaktpersonerna från respektive granskningsteam. Rapporter och åtgärdsöverenskommelser finns nedan.

Arbetet fortsätter nu med processarbetet för traumaprocessen och fortsatt arbete inom den medicinska gruppen i trauma (MGiT). Återrapportering kommer att ske på APT och läkarmöten under den närmaste tiden.

Granskningsteamen kommer att återkomma under senhösten för en avstämning av traumaarbetet i Region Kronoberg.

Mer om projektet Säker traumavård, lof.se, öppnas i nytt fönster

Återföringsrapport till Ljungby lasarett, pdf, öppnas i nytt fönster

Åtgärdsöverenskommelse med Ljungby lasarett, pdf, öppnas i nytt fönster

Återföringsrapport till Centrallasarettet Växjö, pdf, öppnas i nytt fönster

Åtgärdsöverenskommelse med Centrallasarettet Växjö, pdf, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad: 8 maj 2019