Nätverket av etikombud

Nätverket av etikombud i Region Kronoberg finns för att värna etiken i Kronoberg! Vårt mål är att ge råd och stöd och utbildning i etiska frågor. För att kunna göra detta arbetar vi för att varje större arbetsplats ska ha ett etikombud och att alla anställda ska veta vilket deras etikombud är.

Många situationer i sjukvården innebär etiska dilemman. Dit hör exempelvis att vårda patienter med nedsatt autonomi, att prioritera mellan olika patientgrupper, att fortsätta eller avstå behandling samt att hantera konflikter mellan personal och patienter eller mellan personalkategorier. Det är viktigt att vården upprätthåller ett gott etiskt förhållningssätt. Om etiken brister blir både patienter och personal lidande.

En väl fungerande sjukvård är en av de viktigaste samhällsinstanserna. Sjukvården är en institution med mycket makt, och bland annat därför är det viktigt att bibehålla den respekt för människan som nämns i Region Kronobergs värdegrund.

Nätverket av Etikombud i Region Kronoberg verkar sedan starten 2018 för att värna den viktiga etiska diskussionen på våra arbetsplatser. På dessa sidor kan du läsa mer om oss, vilken form av etiskt stöd vi kan ge och hur du kan kontakta oss.

Handlingsplan för etiknätverket 2022

Här finns Etiknätverkets Handlingsplan för 2022. Liksom tidigare kommer vi att arbeta med etiska analyser, föreläsningar och etiska ronder. Nytt för 2022 blir att ordna Etikcafé, spela in en film som ska kunna användas som diskussionsunderlag på APT samt bilda en mindre arbetsgrupp inom Etiknätverket.

Handlingsplan etiknätverket 2022

Etikombud finns idag runt om på arbetsplatser i regionen. Etikombuden stimulerar den etiska diskussionen på sin arbetsplats, och ska vara en naturlig instans att vända sig till då medarbetare har etiska frågor. Vid behov slussar sedan etikombudet frågan vidare i nätverket. Region Kronobergs långsiktiga mål är att att alla större arbetsplatser inom regionen ska ha ett etikombud.

Genom kontinuerlig fortbildning av etikombuden sker en långsiktig och strategisk kompetenshöjning. Nätverket erbjuder också föreläsningar och etiska ronder till arbetsplatserna, vilket ökar den etiska kompetensen ute i verksamheten.

Region Kronoberg visar genom att satsa på Nätverket av Etikombud att man tar de etiska frågorna på allvar.

Målet är att etikombuden ska vara väl förankrade i sin roll på sin arbetsplats. Detta innebär att närmaste chef betraktar etikombudet som en resurs vid etiska utmaningar, och att medarbetarna vänder sig till etikombudet. Etikombudet ska fortlöpande underhålla den etiska diskussionen på arbetsplatsen. Etikombudet ska också fungera som en länk mellan arbetsplatsen och Nätverket. Detta kan innebära att hänvisa etiska frågor till kollegor i Nätverket, eller att anordna föreläsningar av Nätverket på arbetsplatsen.

För att få med perspektiv från hela sjukvården är det angeläget att nätverket har medlemmar ur olika vårdprofessioner. 

 • Joar Björk (ordförande), FoU Forskning Utveckling 
 • Therese Rosén (sekreterare), FoUU ledningssekretariat
 • Isa Alemo Koranyi, Onkologkliniken
 • Sandra Allard, Akutpsykenh barn unga
 • Lina Al-Mashhadani, Vårdcentral Dalbo
 • Martin Andersson, Vårdcentral Lessebo
 • Petra Becker, Allmänpsykiatrin enhet 3 Ljungby
 • Henrik Bertilsson, Medicinsk fysik
 • Anna Bennesved, Ambulansen Växjö
 • Maria Björk, Palliativa teamet Växjö
 • Henrik Björkman, Kirurgkliniken Växjö
 • Malin Blomkvist, Akutmottagningen och AVA Växjö
 • Anna Bärtås, Barn- och ungdomskliniken ledning
 • Claudia Cabrera Nunez, Vårdcentral Unicare
 • Mattias Cloodt, FoUU Utveckling o Innovation
 • Jenny Egonsson, Kirurgavdelning 6 Ljungby
 • Katarina Eklund, Rättspsykiatriska regionkliniken
 • Martin Glosax, Allmänpsykiatriska enhet 1 Växjö
 • Anna Gradeen, Fysioterapin 1 lasarettsrehab Växjö
 • David Granberg, Vårdcentralen Braås
 • Josefin Granberg, Medicinkliniken Växjö
 • Sofia Grimheden, Barn- och ungdomsavdelning 11 Växjö
 • Cecilia Hager, Rättspsykiatriska regionkliniken avdelning 62
 • Sebastian Jansson, Infektionskliniken
 • Veronica Jarnemyr, Medicinkliniken E 5 Växjö
 • Josefina Johannisson, Omställningsprogrammet Närmare Kronobergaren
 • Susanne Johansson, Ungdomshabiliteringen
 • Paul Kalulanga, Rättspsykiatriska regionkliniken avdelning 61
 • Conny Karlsson, Sjukhuskyrkor
 • Carola Kindstrand Loeb, Habiliteringen ledning
 • Erika Klement, Akutmottagning och AVA Växjö
 • Heléne Köhler, Strålbehandlingsenheten
 • Henrik Larm, Allmänpsykiatrin barn och unga vårdval
 • Anneli Liljenberg, Akutgeriatriska kliniken
 • Pär Lindgren, Anestesikliniken Växjö
 • Anna Lindskog, Rättspsykiatriska regionkliniken öppenvård
 • Carina Modéus, Onkologkliniken
 • Karl Månsson, Ortopedkliniken Växjö
 • Lisa Niane Lilliequist, Neonatalavdelning 10
 • Lena Persson, IVA Ljungby
 • Simon Persson, Vårdcentralen Alvesta
 • Ida Petersson-Schmidt, Barn- och ungdomskliniken
 • Carina Pettersson, Sjukhusvård ledning
 • Per Rydström, Klinisk mikrobiologi
 • Tova Rylander, Onkologkliniken
 • Birgitta Sagemo, Vårdcentral Centrum
 • Josefine Schön, Onkologkliniken
 • Annika Sevandersson Hansen, Akutmottagning Ljungby
 • Monica Ström, Medicinkliniken E 4 Växjö
 • Amanda Svensson, Medicinkliniken dialysenheten Växjö
 • Erica Svensson, IVA Växjö
 • Ida Svensson, Kvinnokliniken Växjö
 • Mikael Svensson, Vårdcentral Dalbo
 • Susann Swärd, Stödstrukturer
 • Robert Szepesvari, Kirurgkliniken Växjö
 • Andreas Söderberg, Rättspsykiatri HR-kompetensförsörjningsenheten
 • Carl-Fredrik Tidegran, Vårdcentralen Lammhult
 • Sara Tollemark, Onkologkliniken öppenvård
 • Amanda Vasko, Akutgeriatriska kliniken
 • Sara Wireklint, Akutmottagningen och AVA Växjö
 • Amanda Wikström, ST-läkare
 • Anna Wästergård, Kvinnokliniken förlossning och slutenvårdsenhet
 • Thomas Zucconi Mazzini, Specialistpsykiatrin läkarenheten

Föreläsning

Vi kommer ut till er arbetsplats – exempelvis i samband med APT eller motsvarande – och håller en föreläsning om ämnen med etisk relevans. Vi väljer ut ämnen i samråd med er. Vår erfarenhet är att föreläsningarna blir bäst om ämnet uppfattas som relevant av arbetsgruppen. Alla föreläsningar lämnar stort utrymme för diskussion. 

Exempel på tidigare föreläsningar:

Prioriteringar i sjukvården

Framtidsfullmakt

Behandlingsbegränsningar

Etisk fallanalys

Vi gör en etisk analys av ett utmanande fall som ni upplevt, i skrift eller över telefon. För att detta ska bli meningsfullt krävs att ni kan berätta om fallet utförligt. Vi hjälper er att navigera mellan medicinskt relevanta fakta och de etiskt viktigaste aspekterna.

Exempel på tidigare fallanalys (modifierad av sekretesskäl)

Etisk rond

Vi kommer till er och gör en etisk analys av ett utmanande fall som ni upplevt, tillsammans med er under en APT eller motsvarande. Det är önskvärt att flera professionsgrupper närvarar. För att det ska bli meningsfullt krävs att någon deltar som varit involverad i fallet.

Sammanfattning av etisk rond (modifierat av sekretesskäl)

Etisk analys

Vi gör en etisk analys av en etisk fråga som har relevans för ert arbete, i skrift eller över telefon. 

Etisk analys: vad innebär beslutskompetens

Stöd vid prioriteringar

Vi kan bistå med teoretisk kunskap om området prioriteringar i sjukvården, samt metodkunskap (hur görs prioriteringsarbete i praktiken?)

För alla ovanstående stödinsatser går det bra att vända sig direkt till sitt etikombud, eller till etiknatverket@kronoberg.se

Skriv ett mail till: etiknatverket@kronoberg.se  

Ring: 070-984 43 01 (Joar Björk) 

Senast uppdaterad: 17 september 2021