Personcentrerad vård

Hälso- och sjukvården står inför flera utmaningar men också många utvecklingsmöjligheter. En av dessa är att skapa ännu bättre förutsättningar för patienter att vara medskapare i sin egen hälsa och vård. Vad innebär det då att vara medskapare?

I många fall är det patienten själv som utför stora delar av sin vård. Då behöver hen på ett tydligt och anpassat sätt vara delaktig i beslut och planering genom hela vårdprocessen. Patienten ska bli bemött som en person som är expert på sig själv, sina behov och sina resurser.

Personcentrerad vård är ett övergripande begrepp som kan tydliggöra flera dimensioner av vad som är viktigt för personer som har kontakt med vården. Delaktighet är centralt liksom bemötande, respekt och helhetssyn men också tillgänglighet, samordning och kunskap för ett delat beslutsfattande.

En personcentrerad vård tar tillvara patientens behov och resurser i alla delar av vårdprocessen, innan, under, mellan och efter en kontakt med vården. Det innebär inte att du som vårdpersonal ska avstå från att arbeta professionellt, evidensbaserat och med utgångspunkt i fastställda rutiner. Tvärtom skapar den personcentrerade vården bättre möjligheter att erbjuda rätt vård till rätt patient. En hög grad av delaktighet för patienten, och ofta även närstående, främjar följsamhet till behandlingsrekommendationer och genomförande av egenvård och preventiva åtgärder.

Sedan 2016 arbetar Region Kronoberg aktivt med att utveckla en mer personcentrerad vård. I grunden handlar det om ett förhållningsätt som är nära kopplat till värderingar, attityder och kultur. Det är ett långsiktigt arbete som ställer krav på en samsyn kring regionens definition av personcentrerad vård. Definitionen lyder: Personcentrerad vård är att utgå från personens berättelse och egna resurser. Varje patient erbjuds att aktivt delta i sin vårdprocess. Dialog och ömsesidig respekt mellan patient, närstående och vårdpersonal möjliggör delat beslutsfattande om bästa vård.

Så här står det i patientlagen från 2014:  

Inledande bestämmelser:

Denna lag syftar till att inom hälso- och sjukvårdsverksamhet stärka och tydliggöra patientens ställning samt till att främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet.

5 kap. Delaktighet

1 § Hälso- och sjukvården ska så långt som möjligt utformas
och genomföras i samråd med patienten.
2 § En patients medverkan i hälso- och sjukvården genom att
han eller hon själv utför vissa vård- eller behandlingsåtgärder ska utgå från patientens önskemål och individuella förutsättningar.
3 § Patientens närstående ska få möjlighet att medverka vid
utformningen och genomförandet av vården, om det är lämpligt och om bestämmelser om sekretess eller tystnadsplikt inte hindrar detta.

Länk till patientlagen

Myndigheten Vårdanalys har utvärderat patientlagens genomslagskraft. Utvärderingen tydliggör flera faktorer som måste finnas för att lagen ska leda till det den är tänkt. En av de viktigaste faktorerna är att det finns en kultur som främjar delaktighet och medskapande. Genom att skapa förutsättningar för en starkare ställning för patienten kan fler bli medskapare till sin vård och hälsa. Det kan ge utrymme för ett utökat stöd till mer resurssvaga grupper och patienter.

Lag utan genomslag

Hälso- och sjukvårdens utvecklingsstrategi Närmare Kronobergaren beskriver att invånarna i Kronoberg ska kunna vara aktiva medskapare i sin hälsa och vård. Det innebär att vården ska vara personcentrerad och möta patienter och närstående i dialog. Patientens kunskap, erfarenhet, motivation och resurser ska ligga till grund för ett delat beslutsfattande om bäst och mest effektiva vård och egenvård samt om förebyggande och hälsofrämjande åtgärder.

Vården ska efterfråga patientens och närståendes behov av information och anpassa den efter individuella förutsättningar.

Med utgångspunkt i Närmare Kronobergaren och i Region Kronobergs definition av personcentrerad vård finns konceptet patientkontrakt som verktyg för att efterfråga, stärka och ta tillvara patientens egen förmåga och vilja utifrån vad som är viktigt för den personen. Konceptet består av fyra delar: överenskommelse, fast vårdkontakt, överenskommen tid, sammanhållen plan.

Länkar

Närmare Kronobergaren

Patientkontrakt

Patientens och närståendes medverkan i förbättringsarbete, projekt, arbetsgrupper, forskning, ledningsgrupper har som syfte att ta tillvara erfarenheter, kunskaper och engagemang för en effektiv och hållbar vidareutveckling av hälso- och sjukvården.

Mer om patient- och närståendemedverkan

Kontakt

Helene Kratz

Verksamhetsutvecklare

Senast uppdaterad: 30 november 2022