Folkhälsa och prevention

Genom ett ökat fokus på hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser kan hälso- och sjukvården stödja individens förmåga att bibehålla och främja sin egen hälsa.

Genom att arbeta preventivt, med till exempel levnadsvanor, kan individens hälsa stärkas och som följd, behovet av framtida vård minskas. Med sjukdomsförebyggande insatser, som till exempel screeningverksamhet, kan vården tidigt upptäcka riskfaktorer hos individen för att tidigt kunna sätta in åtgärder som förhindrar sjukdom och för tidigt död.

Folkhälsa är ett begrepp som beskriver hela befolkningens hälsa, medan hälsan är individuell. En god folkhälsa innebär att befolkningens hälsa är bra, men även jämlikt fördelad. Vanliga sätt att mäta folkhälsa är medellivslängd, livskvalitet, sjuklighet och dödlighet.

Senast uppdaterad: 13 oktober 2022