Patientsäkerhet

Det övergripande målet med patientsäkerhetsarbetet är att minimera vårdskador.

En säker vård är mycket viktigt för alla: patienten känner trygghet, medarbetarna är mer tillfreds med sitt arbete och merkostnaden för att rätta till misstag minskar.

Patientsäkerhet - ansvarsfördelning och rutiner, pdf, öppnas i nytt fönster

Prioriterade områden 2021

Förbättrad diagnostisk säkerhet

Kommunikation/Dokumentation

Läkemedel

Patientsäkerhetskultur

Vårdrelaterade infektioner

Vårdskadeprevention typ trycksår

Struktur och kultur för att sprida lärdomar inom organisationen

För att lyckas förbättra kvaliteten på säkerheten i vården krävs att hela organisationen ständigt arbetar med förbättringar av processer och system för att stödja säkra arbetssätt. Genom att utveckla nya arbetssätt kan vården bli säkrare, skador undvikas och resurser frigöras

Patientsäkerhet är inte ett statiskt tillstånd som kan finnas eller saknas, utan en ständig rörelse i organisationen. Arbetet handlar om att

  • identifiera och åtgärda allvarliga händelser,
  • systematiskt arbeta riskförebyggande,
  • stimulera och stödja kunskap, arbetssätt och metoder som bidrar till kvalitet och säkerhet.

En viktig del är att vi lär oss av egna och andras erfarenheter och att patienten och anhöriga blir delaktiga.

Om en vårdskada ändå inträffar ska vi arbeta för att begränsa vårdskadans effekt för patient, närstående och vårdpersonal.

Senaste pressmeddelande

Se de senaste anmälningarna enligt lex Maria, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Pär Lindgren

Regional chefläkare

Arbetar som regionansvarig chefläkare. Arbetsuppgifterna innefattar: Huvudansvar för det regionövergripande patientsäkerhetsarbetet Stödfunktion och internkontroll i patientsäkerhetsfrågor Analysleda...

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 83 04, 0709-84 46 09

Zandra Anivike

Patientsäkerhetsstrateg

Arbetar som patientsäkerhetsstrateg i regionen. Tillhör organisatorisktutveckling och innovation inom FoUU. Arbetsuppgifterna innefattar: Ansvarar för utvecklingsområden inom patientsäkerhet Är kont...

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 79 53

Intern post

Skickas till:

Patientsäkerhet

H-huset plan 5

CLV

 

mail: Det här är en e-postadress

Extern post

Skickas till:  

Region Kronoberg

Patientsäkerhet

Hus H (plan 5), Centrallasarettet

351 85 Växjö 

Senast uppdaterad: 16 mars 2021