Patientsäkerhet

Det övergripande målet med patientsäkerhetsarbetet är att minimera vårdskador.

Att vården är säker är en grundsten i allt kvalitetsarbete inom hälso- och sjukvården. Förutom lagar och förordningar finns föreskrifter och allmänna råd från Socialstyrelsen och andra myndigheter. Gemensamt för de flesta regleringarna är att de ytterst syftar till en god och säker vård för patienterna.

En säker vård är mycket viktigt för alla: patienten känner trygghet, medarbetarna är mer tillfreds med sitt arbete och merkostnaden för att rätta till misstag minskar.

En viktig del är att vi lär oss av egna och andras erfarenheter och att patienten och anhöriga blir delaktiga.

Om en vårdskada ändå inträffar ska vi arbeta för att begränsa vårdskadans effekt för patient, närstående och vårdpersonal.

Patientsäkerhet - ansvarsfördelning och rutiner, pdf, öppnas i nytt fönster

Prioriterat patientsäkerhetsarbete 2022-2024

Region Kronoberg har som ett led i det långsiktiga och systematiska patientsäkerhetsarbetet i att bedriva en säker vård och undvika vårdskada tagit fram en regional handlingsplan för patientsäkerhet. Handlingsplanen gäller för perioden 2022-2024. 

Handlingsplan för ökad patientsäkerhet 2022-2024, pdf, öppnas i nytt fönster

Specifika regiongemensamma arbetsområden såsom dokumentation/kommunikation,  förbättrad diagnostisk säkerhet, läkemedel, patientsäkerhetskultur, vårdrelaterade infektioner, vårdskadeprevention och struktur och kultur för att sprida lärande är integrerade i handlingsplanen. 

Senaste pressmeddelande

Se de senaste anmälningarna enligt lex Maria, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Pär Lindgren

Regional chefläkare

Arbetar som regionansvarig chefläkare.  Arbetsuppgifterna innefattar: Huvudansvar för det regionövergripande patientsäkerhetsarbetet Stödfunktion och internkontroll i patientsäkerhetsfrågor Analysleda...

Zandra Anivike

Patientsäkerhetsstrateg

Arbetar som patientsäkerhetsstrateg i regionen. Tillhör organisatoriskt Uppföljning och Kvalitet inom Planering och Uppföljning/Hälso och sjukvårdstab Arbetsuppgifterna innefattar: Ansvarar för utveck...

Skickas till:

Patientsäkerhet
H-huset plan 5
CLV 

Eller 

Patientsäkerhet
H-huset CLV
351 85 Växjö

Skickas till:

Region Kronoberg
Patientsäkerhet
351 88 VÄXJÖ 

Alla medarbetare och patienter/anhöriga har möjlighet att skicka frågor via e-post till Arbetsutskottet för patientsäkerhet.

E-post: patientsakerhet@kronoberg.se

Senast uppdaterad: 15 november 2022