Webbtidbok

Webbtidbok är ett samlingsbegrepp för att tillåta invånaren/patienten att själv hantera sina tider på webben. Hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp har beslutat att webbtidbok ska breddinföras i hela Region Kronoberg.

Ärendetyperna ”Boka tid” och ”Bokade tider, av-/omboka tid” på 1177.se är de ärendetyper som är kopplade till webbtidboken. Via webbtidboken kan patienten/invånaren se, boka, av- eller omboka sina tider.

Målet för 2022 är att 10 procent av alla nybokningar ska göras av invånaren via 1177.

Film om hur webbtidbok fungerar, öppnas i nytt fönster (intern länk, fungerar bara i webbläsaren Edge)

Införande av e-tjänster och webbtidbokning i Region Kronoberg

Syfte:

  • Öka patienternas delaktighet i vården genom samlade digitala möjligheter.
  • Likvärdigt utbud på 1177 av e-tjänster och webbtidbokning oavsett var invånaren söker sin vård.
  • Spara resurser i vården med patienten som resurs.

Mål i verksamhetsplanen för 2022:

  • 10% av alla nybokningar i region Kronoberg ska göras via webbtidbokning.

Införande/optimering webbtidbok

Verksamheter kan påbörja införande av webbtidbok eller optimering av befintlig webbtidbok. Införandet eller optimeringen görs i sex olika steg. 

Kontakta projektledare för ett första informationsmöte. Projektledare sätter tillsammans med ansvarig verksamhetschef upp arbetsgång med tidsplan. Vi går igenom verksamhetens e-tjänster på 1177 samt om det finns behov av utbildningar i samband med införandet av webbtidbokning.

IT VIS Support och utbildning har tagit fram utbildning kring Personalverktyget 1177, Schemaläggning och Webbtidbokning. 

Beräknad tid ca. 2 möten a´ 1,5h

IT VIS tar tillsammans med representanter från verksamheten fram inställningar, funktioner och rutiner inom följande tre områden.

Vårdtjänster

Det är inställningar på vårdtjänsten som möjliggör för invånaren att hantera sin tid själv. Utbudet av vårdtjänster ses över och inställningar för webbtidbok görs på respektive vårdtjänst.

Schemaläggning

För att invånaren/patienten ska ha tider att välja på vid ny- och ombokning behöver det finnas bemannade tider i tidboken i Cosmic. För att utbudet av tider ska vara så stort som möjligt kan det vara en fördel att schemalägga med ”Bokningsbara schemamarkeringar” som möjliggör att flera olika vårdtjänster kan bokas på samma tid i tidboken i Cosmic.

Information till patienten

För att invånaren/patienten ska veta om att denna ska/kan hantera sin tid själv är information viktig. Används en väntelista (Planerade vårdåtgärder) går det att skicka en inbjudan att boka tid (Öppen kallelse) på ett planerat besök till patienten. Det finns också mall med information och instruktion som går att dela ut på plats. Personalen behöver också känna sig trygg hur det ser ut och fungerar på 1177 Vårdguiden, för att kunna visa och hjälpa patienterna.

Verksamheten ansvarar för att informera alla berörda på arbetsplatsen om arbetssätt och rutiner att tydliggöra vad som kommer att ske framöver.

IT VIS uppdaterar vårdtjänster med inställningar för webbtidbok samt övriga inställningar i Cosmic.

Verksamheten bemannar tidboken enligt ny rutin. Om väntelista (Planerade vårdåtgärder) används uppdateras bokningsunderlagen som redan är skapade och nya bokningsunderlag fylls i enligt ny rutin.

Verksamheten informerar sina patienter om vad de ska eller kan göra själva via 1177 Vårdguden. Antingen skriftligt via en öppen kallelse, informationsblad, eller muntligt.

Kontakt

Helena Nilsson

Verksamhetsutvecklare

IT VIS Utbildning och Support

Telefon: 0470-582020

Beställningar läggs som ett ärende till VIS via IT-portalen.

Senast uppdaterad: 30 augusti 2022