Patientlagen

Patientlagen ska stärka och tydliggöra patientens ställning och att främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet.

Intentionen med  lagen är också att tillsammans med patienter utveckla vården så den blir säkrare.

Patientlagen innebär bland annat följande:

  • Informationsplikten gentemot patienten utvidgas och förtydligas.
  • Det klargörs att hälso- och sjukvård som huvudregel inte får ges utan patientens samtycke.
  • Patientens möjlighet att få en ny medicinsk bedömning utvidgas.
  • Patienten ska ges möjlighet att välja utförare av offentligt finansierad primärvård och öppen specialiserad vård i hela landet.

I övrigt innehåller lagen motsvarigheter till nuvarande bestämmelser om exempelvis vårdgaranti, fast vårdkontakt, fast läkarkontakt, individuell planering samt val av behandlingsalternativ och hjälpmedel.

Även bestämmelser om barns inflytande över sin vård införs i lagen.

Delar av lagen omfattar både kommuner, landsting och regioners ansvarsområden medan andra delar endast gäller för landsting och regioner.

Senast uppdaterad: 31 januari 2018