Förskrivning av hjälpmedel

För att en person med funktionsnedsättning ska få tillgång till ett hjälpmedel måste det ske en förskrivning. Det innebär att personen får träffa en förskrivare som gör en behovsbedömning. Hjälpmedelsförskrivning är en del i en habiliterings- eller rehabiliteringsprocess och kan vara en av flera insatser för att nå uppsatta mål i en habiliterings-, rehabiliterings- eller vårdplan. Nytt hjälpmedel kan förskrivas då behovet förändras eller det gamla hjälpmedlet blivit utslitet.

Förskrivning av hjälpmedel

Vägen till hjälpmedel går via en förskrivningsprocess. Denna process kan se något olika ut beroende på hur mycket inflytande hjälpmedelsanvändaren kan och vill ha. Den allmänna förskrivningsprocess som tillämpas vid förskrivning av olika typer av hjälpmedel kan sammanfattas i följande punkter:

 • Behovsbedömning (görs alltid vid all förskrivning av hjälpmedel)
 • Utprovning, anpassning och val av lämplig specifik produkt
 • Specialanpassning vid behov - initiera och utfärda anvisning
 • Information
 • Instruktion och träning
 • Uppföljning och utvärdering av funktion och nytta (görs alltid). Hur uppföljningsansvaret ska utföras styrs av varje verksamhets lokala rutiner.

Ovanstående punkter beskriver kort den traditionella förskrivningsprocessen där förskrivaren har ansvar för hela processen och användaren förskrivs ett hjälpmedel som finns i Region Kronobergs upphandlade sortiment.

Fritt val

Fritt val av hjälpmedel innebär att hjälpmedelsanvändaren har ett större inflytande över förskrivningsprocessen. I Region Kronoberg har det fattats ett politiskt beslut som ger hjälpmedelsanvändaren rätt att i samråd med sin förskrivare välja Fritt val. De flesta av de hjälpmedel som regionen och kommunen idag kan erbjuda genom förskrivning ingår även i Fritt val.

Vid Fritt val överlåts hela eller delar av ovanstående förskrivningsprocess till användaren själv. Detta sker genom ett beslut om egenvård som fattas i samband med behovsbedömningen. En grundförutsättning för att detta beslut ska kunna fattas är att den funktionsnedsatta personen har behov av hjälpmedel enligt de kriterier som finns i den gemensamma handboken, och att personen i fråga själv vill ha Fritt val av hjälpmedel.

Vid förskrivning genom Fritt val får hjälpmedelsanvändaren en rekvisition på ett anvisat belopp och hjälpmedel. Det är sedan användaren själv som inhandlar, äger och ansvarar för hjälpmedlet. Hälso- och sjukvården har inget ansvar för produkten men har kvar sitt ansvar för användarens habilitering eller rehabilitering. Förskrivaren ska därför fortsatt bistå användaren med de delar av ovanstående (traditionella) förskrivningsprocess som användaren känner att han/hon har behov av.

Förskrivningsprocessen vid Fritt val av hjälpmedel innebär att:

 • Fatta beslut om egenvård.
 • I samråd med hjälpmedelsanvändaren bestämma vilka delar som ska överlåtas till honom/henne.
 • Följa upp beslutet om egenvård om det inte är uppenbart obehövligt.
 • Dokumentera i patientjornal.

Fritt val på 1177 Vårdguiden, öppnas i nytt fönster

Egenansvar

En tredje väg till hjälpmedel går genom egenansvar. Det gäller framförallt de användare vars behov inte omfattas av hälso- och sjukvården och därför hänvisas till att själva köpa produkten inom sitt egensanvar. Användaren ansvarar då för inköp, eventuella justeringar, service, underhåll, försäkring med mera. Hälso- och sjukvården har inget ansvar för den inköpta produkten. Däremot har förskrivaren en viktig roll att bistå med information, råd och rekommendationer om de olika produkterna.

Egenansvar innebär för förskrivaren att:

 • Ge råd som kan vara individuella eller generella.
 • Dokumentera individuella råd i patientjournalen.

Hjälpmedel förskrivs via kommun, region eller landsting, som själva beslutar vilka yrkeskategorier som får förskriva hjälpmedel. Undantag finns inom vissa privata verksamheter som har begränsad förskrivningsrätt. I vissa fall kan personlig förskrivningsrätt beviljas av verksamhetschef.

Inom Region Kronoberg ska alla förskrivare ha fått utbildning i förskrivningsprocessen och känna till lokala rutiner. Förskrivare för respektive hjälpmedel framgår av den gemensamma hjälpmedelshandbokens produktbeskrivningar. Följande yrkesgrupper kan vara förskrivare av hjälpmedel inom Region Kronoberg:

 • arbetsterapeut
 • audionom
 • hörselpedagog
 • distriktssköterska/sköterska med specialkompetens
 • läkare
 • logoped
 • optiker
 • synpedagog
 • fysioterapeut/sjukgymnast
 • dietist
 • hjälpmedelskonsulent

Inom Region Kronoberg kan alla personer med funktionsnedsättning, som innebär funktionhinder, vid behov ordineras hjälpmedel.

En funktionsnedsättning innebär en nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga medan funktionshindret är den begränsning, som en funktionsnedsättning innebär för en person i relation till omgivningen.

Beträffande utlandssvenskar, utlänska medborgare, asylsökande och utomlänspatienter gäller särskilda regler angående vilka som har rätt till hjälpmedel och vem/vilka som svarar för kostnaderna.

Utländska medborgare

För utländska medborgare som stadigvarande bor i Sverige gäller samma förutsättningar vid förskrivning av hjälpmedel som för svenska medborgare.

Flyktingar och asylsökande

Vid akut vård har vuxna asylsökande rätt att få nödvändiga hjälpmedel förskrivna. Barn och ungdomar (till och med 17 års ålder) har samma rättigheter till hjälpmedel som svenska barn. Asylsökande ska kunna visa upp ett gilitigt LMA-kort, utfärdat av Migrationsverket. (LMA = lagen om mottagande av asylsökande) eller ett kvitto på LMA-kort (gäller 30 dagar). På förskrivningsblanketten ska det framgå vem som har fått vilka hjälpmedel och LMA-numret ska finnas med.

Utomlänsförskrivning och flyttning

Hemlandstinget kontaktas alltid vid förskrivning av hjälpmedel.

Ett förskrivet hjälpmedel ägs av Region Kronoberg och är att betrakta som ett lån. I samband med överlämnandet ska förskrivaren ge information om lokala bestämmelser för återlämnandet. Förskrivaren ska också informera om lånet är förenat med någon kostnad för användaren.
Eventuell avgift tas ut då hjälpmedlet är förskrivet. Avgiften återbetalas inte.

Användaren ska informeras om att det är hans/hennes ansvar att vårda hjälpmedlet väl. Om hjälpmedlet blir utsatt för onormal förslitning, tappas bort eller blir stulet sker en enskild bedömning i varje fall huruvida användaren blir ersättningsskyldig. Förskrivaren ska upplysa användaren om att se över sitt försäkringsskydd.

 

Enskilt ärende till hjälpmedelscentralen

De hjälpmedel som ingår i grundsortimentet är upphandlade enligt lagen om offentlig upphandling. För hjälpmedel som inte ingår i regionens hjälpmedelssortiment gäller därför särskilda riktlinjer. Ärendet handläggs enligt lokala rutiner vid berörd verksamhet som tillhandahåller hjälpmedlet (till exempel hjälpmedelscentralen eller synhabiliteringen.)

Dubbelförskrivning av hjälpmedel

Grundregeln är att hjälpmedel skrivs ut i ett exemplar per användare. Vid speciella omständigheter och efter särskild bedömning i samråd med verksamhetschef kan det bli aktuellt med dubbelutrustning.

Specialanpassning innebär att hjälpmedlet tillverkas eller omkonstrueras för att passa en särskild användare. De som har förskrivningsrätt för det aktuella hjälpmedlet är också behöriga att förskriva en specialanpassning.

Förskrivaren ansvarar vid specialanpassning för en funktionell riskanalys, och teknikern eller ingenjören som utför arbetet på hjälpmedlet ansvarar för en teknisk riskanalys. Den ursprunglige tillverkarens ansvar för produkten upphör när hjälpmedlet specialanpassas och den person som utfört anpassningen tar över det ansvaret. Den specialanpassade produkten är tillverkad för en enskild användare och produkten måste märkas så att den kan spåras.

Arbetshjälpmedel är tekniska hjälpmedel som person med funktionsnedsättning behöver på sin arbetsplats och som normalt inte behövs i den verksamhet arbetet avser. Försäkringskassan kan ge bidrag till sådana hjälpmedel. Arbetsgivaren har det grundläggande ansvaret för arbetsmiljön och arbetsplatsens ergonomiska utformning. De skyldigheter arbetsgivaren har beträffande arbetsmiljö och ergonomisk utformning gäller samtliga anställda, det vill säga även personer med funktionsnedsättning och partiellt arbetsföra personer.

Arbetshjälpmedel på 1177 Vårdguiden, öppnas i nytt fönster

Ansvaret för att få hjälpmedel i skolan delas mellan region eller kommun och skolan.

Hjälpmedel i skolan kan vara:

 • Personliga hjälpmedel
 • Läromedel
 • Grundutrustning

Skolhjälpmedel på 1177 Vårdguiden, öppnas i nytt fönster

Individuellt förskrivna hjälpmedel i skolan, pdf, öppnas i nytt fönster

Läkemedelsnära produkter är förbrukningsartiklar som används för att tillföra kroppen ett läkemedel, för egenkontroll eller som används för stomi. Dessa produkter omfattas av läkemedelsförmånen och består i huvudsak av diabeteshjälpmedel, stomihjälpmedel och inhalationshjälpmedel för patienter med astma eller KOL. Artiklar som ingår i läkemedelsförmånen förskrivs på ett så kallat hjälpmedelskort (recept för hjälpmedel) och distribueras av apoteken. Patienten hämtar de varor som framgår av hjälpmedelskortet på apoteket. För vissa artiklar utgår en egenavgift vilken kan skifta mellan olika sjukvårdshuvudmän. Egenavgifter inryms i högkostnadsskyddet vilket innebär att avgifterna räknas samman med andra egenavgifter för läkemedel.

När det inträffat en negativ händelse och/eller ett tillbud, där ett hjälpmedel varit inblandat, ska en avvikelserapport lämnas i regionens avvikelsesystem Synergi. En del händelser ska också anmälas till berörd tillverkare och till Läkemedelsverket.

Verksamhetsrelaterad avvikelse

Verksamhetsrelaterade avvikelser är händelser där hjälpmedel varit inblandande och som stört verksamhetens processer. Till exempel fellevererad produkt, försenad eller utebliven leverans, brister i bemötande och service, bristande tillgänglighet, fel på grund av otillfredställande underhåll eller uppföljning.
Verksamhetsrelaterade avvikelser ska rapporteras i Synergi.

Medicinteknisk avvikelse

Medicintekniska avvikelser är händelser där hjälpmedel varit inblandade och som bidragit till personskada, allvarligt försämrad hälsa eller att en person avlidit. En medicinteknisk avvikelse kan också vara en händelse där hjälpmedel varit inblandat och som kunde ha bidragit till personskada, försämrad hälsa eller att en person avlidit.

Medicintekniska avvikelser ska rapporteras i Synergi. De ska även rapporteras till berörd tillverkare och till Läkemedelsverket. Blankett finns att hämta på Läkemedelsverkets webbplats. Händelsen ska rapporteras i användarens journal. Om användaren har drabbats av, eller utsatts för risk att drabbas av, allvarlig skada i samband med olycka eller tillbud med en medicinteknisk produkt, ska även en anmälan enligt Lex Maria göras till Socialstyrelsen. Kraven för rapportering anges i Socialstyrelsens föreskrifter SOSFS 2008:1.

Läkemedelsverkets webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad: 27 april 2018