Hjälpmedelsrådet

Hjälpmedelsrådet arbetar för en samordnad, kvalitetssäker, behovsbaserad och kostnadseffektiv hjälpmedelsprocess – i alla verksamheter i Region Kronoberg som arbetar med hjälpmedel.

I rådet finns representanter från hjälpmedelscentralen, hörselvården, syncentralen, barn- och ungdomshabiliteringen, barn- och ungdomspsykiatrin, vuxenhabiliteringen, medicinsk service samt psykiatrin.

Hjälpmedelsrådets uppdrag är att:

  • Skapa samsyn kring hjälpmedelsförsörjning, som gör att vi hanterar hjälpmedelsfrågor på samma sätt och kan utvecklas.
  • Följa den nationella utvecklingen inom hjälpmedelsområdet.
  • Ha beslutanderätt och ansvara för en levande hjälpmedelshandbok.
  • Fatta beslut om övergripande hjälpmedelsfrågor, utifrån förslag och dialog med verksamheterna. (Till exempel besluta om produkter som ska ingå i Region Kronobergs sortiment, inom den beslutade finansieringsramen.)
  • Ta fram underslag för beslut i Region Kronobergs ledning. (Till exempel när det gäller nya behov av hjälpmedel som inte täcks av finansieringsramen.)

Barbro Frindberg är ordförande i hjälpmedelsrådet, och tar emot ärenden via e-post eller telefon 0470-58 73 46.

Det här är en e-postadress

För hjälpmedel som föreslås att ingå i Region Kronobergs sortiment ska ärendet beskrivas enligt mall och skickas till hjälpmedelsrådets ordförande.


Hjälpmedelsrådets planerade möten 2021
Lokal Lambda i H-huset, alt. via Skype

10/2     kl. 13.30-15.30   

19/5     kl. 13.30-15.30     

8/9       kl. 13.30-15.30   

24/11   kl. 13.30-15.30    

Senast uppdaterad: 24 november 2020