Hjälpmedelsrådet

Hjälpmedelsrådet arbetar för en samordnad, kvalitetssäker, behovsbaserad och kostnadseffektiv hjälpmedelsprocess – i alla verksamheter i Region Kronoberg som arbetar med hjälpmedel.

I rådet finns representanter från hjälpmedelscentralen, hörselvården, syncentralen, barn- och ungdomshabiliteringen, barn- och ungdomspsykiatrin, vuxenhabiliteringen, medicinsk service samt psykiatrin.

Hjälpmedelsrådets uppdrag är att:

  • Skapa samsyn kring hjälpmedelsförsörjning, som gör att vi hanterar hjälpmedelsfrågor på samma sätt och kan utvecklas.
  • Följa den nationella utvecklingen inom hjälpmedelsområdet.
  • Ha beslutanderätt och ansvara för en levande hjälpmedelshandbok.
  • Fatta beslut om övergripande hjälpmedelsfrågor, utifrån förslag och dialog med verksamheterna. (Till exempel besluta om produkter som ska ingå i Region Kronobergs sortiment, inom den beslutade finansieringsramen.)
  • Ta fram underslag för beslut i Region Kronobergs ledning. (Till exempel när det gäller nya behov av hjälpmedel som inte täcks av finansieringsramen.)

Barbro Frindberg är ordförande i hjälpmedelsrådet, och tar emot ärenden via e-post eller telefon 0470-58 73 46.

Det här är en e-postadress

För hjälpmedel som föreslås att ingå i Region Kronobergs sortiment ska ärendet beskrivas enligt mall och skickas till hjälpmedelsrådets ordförande.

Hjälpmedelsrådets planerade möten 2020

11/2   kl.8.30-10.30     lokal Epsilon i H-huset

13/5   kl.13.00-15.00   lokal Epsilon i H-huset

2/9     kl.13.00-15.00   lokal Epsilon i H-huset

4/11   kl.13.00-15.00  lokal Epsilon i H-huset

Senast uppdaterad: 7 januari 2020