Forskningsenheten Rättspsykiatriska regionkliniken

Forskningsenheten på Rättspsykiatriska regionkliniken i Växjö bedriver patientnära forskning i samarbete med patienter, personal, brukar- och anhörigföreningar, myndigheter samt andra kliniska och akademiska verksamheter.

English version

Vi bedriver forskning på såväl grundnivå, för att skapa bättre förståelse för olika typer av ohälsa och beteenden, som tillämpad forskning, för att öka förståelsen för hur olika typer av ohälsa kan bemötas och behandlas. 

Forskningsenheten har också en viktig uppgift att sprida kunskap vidare ut i samhället, till de som möter personer med denna typ av problematik och, inte minst, till de som själv lider av svår psykisk ohälsa. Forskningsenheten verkar även för att stimulera forskning och utveckling i Södra Sjukvårdsregionen genom Södra regionvårdsnämnden. 

Senast uppdaterad: 8 maj 2020