Standardiserade vårdförlopp (SVF) cancer

Sedan 2015 har 31 SVF införts och det täcker över 95 procent av alla cancerdiagnoser. Syftet med satsningen är att personer med misstänkt cancer ska mötas av en välorganiserad, helhetsorienterad professionell process, utan onödig väntetid i samband med utredning och behandling.

Ett standardiserat vårdförlopp beskriver vilka symtom och kriterier som utgör misstanke eller välgrundad misstanke om cancer, vilka utredningar och första behandlingar som ska göras och vilka maximala ledtider som gäller för de olika åtgärderna.

Regeringens mål är att 70 procent av nya cancerfall ska utredas via ett standardiserat vårdförlopp (SVF). Av dessa ska 80 procent ha startat sin behandling inom respektive vårdförlopps utsatta maximala tidsgränser. 

OBS! SVF-remisser ska skrivas av läkare och de ska skickas samma dag eller senast dagen efter.

Kontakt

Vårdförloppskoordinatorerna nås på telefon 0470-58 88 68

De har även en inkorg i Messenger (Cosmic) dit du kan skicka frågor och/eller information om SVF. Välj ”SVF Alla Cancerprocesser Brevlåda”.

När du skickar ett messenger till ”SVF Alla Cancerprocesser Brevlåda”, länka alltid till aktuell anteckning/remiss eller annan dokumentation som du hänvisar till. Det underlättar för koordinatorerna att hitta informationen

Alarmsymptom i SVF

Alarmsymtom i standardiserade vårdförlopp

När du hittat rätt SVF under alarmsymtom, gå till riktlinje för inremitterande som finns under respektive förlopp, där finns lokala instruktioner.

Välj förlopp

Kontakt och information

Akut lymfatisk leukemi, pdf, öppnas i nytt fönster

Akut myeloisk leukemi, pdf, öppnas i nytt fönster

Allvarliga ospecifika symtom, pdf, öppnas i nytt fönster

Analcancer, pdf, öppnas i nytt fönster 

Bröstcancer, pdf, öppnas i nytt fönster

Buksarkom/GIST/Gyn-sarkom, pdf, öppnas i nytt fönster

Bukspottkörtel, pdf, öppnas i nytt fönster

Cancer med okänd primärtumör, pdf, öppnas i nytt fönster

Gallblåsa, Perihilär gallgång, pdf, öppnas i nytt fönster 

Huvud- och hals, pdf, öppnas i nytt fönster

Kronisk lymfatisk leukemi KLL, pdf, öppnas i nytt fönster

Levercancer, primär, pdf, öppnas i nytt fönster

Livmoderhals, pdf, öppnas i nytt fönster

Livmoderkropp, pdf, öppnas i nytt fönster

Lunga, pdf, öppnas i nytt fönster

Maligna lymfom, pdf, öppnas i nytt fönster

Malignt melanom, pdf, öppnas i nytt fönster

Matstrupe och magsäck, pdf, öppnas i nytt fönster

Myelom, pdf, öppnas i nytt fönster

Neuroendokrina buktumörer inkl. binjurecancer, pdf, öppnas i nytt fönster

Njure, pdf, öppnas i nytt fönster 

Penis, pdf, öppnas i nytt fönster

Primära maligna hjärntumörer, pdf, öppnas i nytt fönster

Prostata, pdf, öppnas i nytt fönster

Skelett- och mjukdelssarkom, pdf, öppnas i nytt fönster

Sköldkörtel, pdf, öppnas i nytt fönster

Testikel, pdr, öppnas i nytt fönster

Tjock- och ändtarm, pdf, öppnas i nytt fönster

Urinblåsa och urinvägar, pdf, öppnas i nytt fönster

Vulva, pdf, öppnas i nytt fönster

Äggstock, pdf, öppnas i nytt fönster

 

Rutin för SVF vid patientvald och medicinskt orsakad väntan, pdf, öppnas i nytt fönster

 

Standardiserade vårdförlopp beskriver vilka utredningar och första behandlingar som ska göras inom respektive cancerdiagnos, och vilka maximala tidsgränser som gäller för de olika åtgärderna. Tidsgränserna utgår enbart från värdeskapande tid och kommer att variera mellan diagnoser och olika behandlingar.

Det standardiserade vårdförloppet startar med beslut om remiss på grund av välgrundad misstanke om viss cancerdiagnos och följs sedan av utredning och behandling i detta första skede.

Utifrån det standardiserade vårdförloppet ska en individuell vårdplan planeras för varje enskild patient som får en cancerdiagnos. Hänsyn ska tas till patientens önskemål och individuella situation.

Vårdförloppet ska inte begränsas av dagens organisation, situation eller resurser. Det ska bygga på ett multidisciplinärt arbetssätt. Det förutsätter också att vi kommunicerar med och involverar patienter och närstående.

I Region Kronoberg har vi tagit fram en gemensam patitientinformation för alla standardiserade vårdförlopp som ger en översiktlig beskrivning av vårdförloppet och fungerar som ett komplement till den muntliga och individuella information varje patient får av vårdpersonalen.

Det är tänkt att delas ut till patienten i samband med det besök då läkaren får en välgrundad misstanke om cancer och remitterar patienten till utredning enligt standardiserat vårdförlopp.

Patientinformation SVF Region Kronoberg

Patientinformation om SVF på 12 olika språk

Informationsbladet till patienter som ska utredas enligt standardiserat vårdförlopp finns översatt från enkel svenska till tolv andra språk. Urvalet av språk är baserat på de rekommendationer som tillämpas för översättning av sjukvårdsinformationen på 1177.se.

Patientinformation om SVF på olika språk, öppnas i nytt fönster

I överenskommelsen om att införa standardiserade vårdförlopp i cancervården ingår att följa upp patienternas upplevelser av sina kontakter med vården under utredningsförloppen. Uppföljningen görs genom en nationell enkät, en så kallad PREM-enkät. Översatt står PREM för "patientrapporterade upplevelsemått" från engelskans "Patient Reported Emotional Measures".

Regioner, RCC och SKR har tillsammans utvecklat enkäten. Den innehåller frågor olika dimensioner av upplevelser, och skickas ut till ett urval av patienter cirka 8 veckor efter avslutat standardiserat vårdförlopp. Enkäten skickas ut både till patienter som fått en cancerdiagnos och till patienter som utretts enligt ett standardiserat vårdförlopp men inte fått en cancerdiagnos.

Följebrevet till utvalda

I följebrevet till enkäten är anslaget ”Hur upplevde du din utredning?”. Vidare beskrivs det att det just nu pågår en nationell satsning för att korta väntetiderna och skapa en mer jämlik och patientfokuserad cancervård över hela landet. Det står att man har blivit utvald att delta i en undersökning då man nyligen genomgått en utredning. Att delta i enkätundersökningen är frivilligt och man kan välja att svara via internet eller via brev.

Resultatredovisning

Varje region äger sin data och resultatet redovisas på cancercentrum.se.  Resultatet kommer att redovisas kvartalsvis i tre nivåer; för riket, regionalt och per region utifrån respektive SVF.

 Läs mer om PREM-enkäten på RCC i samverkan

I samband med att de standardiserade vårdförloppen startade infördes  en ny funktion - vårdförloppskoordinator. I Region Kronoberg finns tre vårdförloppskoordinatorer.

Dessa arbetar med att:

  • Koda standardiserat vårdförlopp enligt rutin för respektive förlopp
  • Aktiva överlämningar mellan olika enheter och vårdgivare
  • Ansvara för kodning under hela förloppet i journalen
  • Bevaka remisser (remissbedömning)
  • Registrera och följa ledtider och rapporterar avvikelser till SKR
  • Plockar fram statistik från SKR
  • Samarbete med kliniker, kontaktsjuksköterskor & andra regioner
  • Ge support till vårdpersonal och andra vårdgivare
  • Delta i processteamens utvecklingsarbeten

Kontakt

Vårdförloppskoordinatorerna nås på telefon 0470-58 88 68!

De har även en inkorg i Messenger (Cosmic) dit du kan skicka frågor och/eller information om SVF. Välj ”SVF Alla Cancerprocesser Brevlåda”.

När du skickar ett messenger till ”SVF Alla Cancerprocesser Brevlåda”, länka alltid till aktuell anteckning/remiss eller annan dokumentation som du hänvisar till. Det underlättar för koordinatorerna att hitta informationen

Startkoder

Här finns samtliga startkoder för de 31 standardiserade vårdförlopp som har startat gällande cancerutredning.

Kontakt

Tina Eriksson

Cancersamordnare

Senast uppdaterad: 4 oktober 2021