Cancerrehabilitering

Alla patienter med cancer ska vid upprepade tillfällen under sjukdomsförloppet få sina rehabiliteringsbehov kartlagda och insatser ska efter behov erbjudas och följas upp.

Rehabiliteringsbehoven kartläggs av kontaktsjuksköterska eller annan vårdpersonal på ett strukturerat sätt vid samtal och med hjälp av ett skattningsinstrument.

Hälsoskattning för cancerrehabilitering, pdf, öppnas i nytt fönster

Rehabiliteringsåtgärder kan även handla om stöd till närstående. Sjukvården ska särskilt uppmärksamma minderåriga barn när en vårdnadshavare är svårt sjuk (HSL 5 kap7§).

Cancerrehabteamet i Region Kronoberg

Cancerrehabteamet i Region Kronoberg är en multiprofessionell rehabiliteringsresurs för cancerberörda som har behov av samordnade rehabiliteringsbedömningar och insatser. Teamet är ett komplement till de rehabiliteringsresurser som finns på lasarettsrehab på sjukhusen i Växjö och Ljungby.  

Vi erbjuder

 • Råd, stöd, vägledning och konsultation till vårdpersonal gällande patientens/närståendes rehabilitering.
 • Teambedömning av rehabiliteringsbehov. Kan även vid behov lotsa vidare till andra rehabresurser t ex i primärvården eller specialistrehab.
 • Individuell rehabiliteringsbedömning och upprättande av rehabiliteringsplan tillsammans med patienten.
 • Individuella behandlingar för patienter och i vissa fall närstående.
 • Gruppbehandlingar för patienter.
 • Gruppträning för patienter.
 • Gruppaktiviteter för patienter och närstående.
 • Fortbildning till personal.

Kontakt

 • Remiss till remissmottagare Cancerrehabteamet i Cosmic (vårdpersonal kan skicka). 
 • För vårdgivare som inte har Cosmic, skicka pappersremiss till:

  Centrallasarettet
  Lasarettsrehab, Cancerrehabteamet
  Strandvägen 8, 351 85 Växjö.

 • Ring 0470-586006

Vårt mål: att cancerberörda ska uppnå bästa möjliga livskvalitet inom livets fysiska, psykiska, sociala och existentiella dimensioner.

Vår vision: att cancerrehabilitering är en självklar del av vården.

Internatförlagd cancerrehabilitering

Region Kronoberg har avtal med tre aktörer för internatförlagd cancerrehabilitering för personer som genomgått behandling för cancer.

Mer infortmation om internatförlagd cancerrehabilitering

Gruppaktiviteter för cancerberörda

Gruppens främsta syfte är att deltagarna ska dela erfarenheter och hitta nya strategier tillsammans med andra personer i liknande situation med stöd av psykologen kopplad till cancerrehabteamet.

Anmälan: Ring 0470-58 73 62 eller maila

Det här är en e-postadress

Kostnad: 50 kr per gång. Frikort gäller

Tid: 4 tillfällen, 1,5 - 2 timmar varje gång. Nya grupper startas efter behov.

Plats: Centrallasarettet Växjö / Ljungby lasarett.

I samband med cancerbehandling kan patienter drabbas av fatigue, sjukdomsrelaterad trötthet som de inte kan vila sig ifrån. Gruppen riktar sig främst till personer i arbetsför ålder. Deltagarna bör kunna klara förflyttningar självständigt, orka delta i fysisk aktivitet > 30 minuter samt kunna följa instruktioner. I fatigueskolan får man lära sig att hantera sin fatigue och hur den kan minskas. Föreläsningar, olika typer av träningspass, samt fika och möjlighet till dialog mellan gruppmedlemmarna. Skolan leds av arbetsterapeut och sjukgymnast. Individuell uppföljning 3 månader efter avslutad skola. 

Anmälan: Remiss till Cancerrehabteamet. Patienten blir sedan kallad till ett enskilt besök för bedömning av fatigue och fysisk förmåga.

Kostnad: Besök till arbetsterapeut/sjukgymnast kostar 100 kr. Fatigueskolan kostar 50 kr per gång. Frikort gäller.

Tid: 6 tisdagar, 2 timmar/gång.

Plats: Centrallasarettet Växjö Arbetsterapin/Fysioterapin

Vid frågor kontakta arbetsterapeut Hanna Ivarson eller sjukgymnast Anna Gradeen.

Innan, under och efter cancerbehandling är det viktigt att träna. Patienten kan bibehålla och förbättra sin kondition och styrka även under en påfrestande behandling. Via fysioterapin erbjuds träning i gym vid 12 tillfällen. Patienten får ett individuellt träningsprogram och introduktion i gymmet. Deltagarna bör kunna klara förflyttningar självständigt (gånghjälpmedel är inget hinder), orka delta i fysisk aktivitet under > 30 minuter samt kunna följa instruktioner. Gymmet desinficeras innan varje träningspass.

Anmälan: Remiss till Cancerrehabteamet med kort anamnes och eventuella restriktioner/observandum.

Kostnad: Besök till sjukgymnast kostar 100 kr. Träningen kostar 50 kr per gång. Frikort gäller.

Tid: Växjö: Måndagar eller fredagar samt möjlighet till extrapass på onsdagar. Ljungby: måndagar eller torsdagar.

Plats: Centrallasarettet Växjö fysioterapin, Ljungby lasarett fysioterapin.

Vid frågor kontakta Fysioterapin 0470-587540

När någon i familjen dör vänds tillvaron upp-och-ner för både barn och vuxna. För det mesta hittar man sätt att stödja varandra i familjen eller med vänner. Barnet har rätt att få reda på vad som har hänt. Det är viktigt för barnet att veta att det inte är barnets fel att någon dör. Barnet har rätt att må bra och få någon att prata med om hen behöver det. Det finns hjälp att få.

För familjer med minderåriga barn erbjuds gruppbehandling för barn och föräldrar parallellt. Att möta någon annan som varit med om ett dödsfall i den nära familjen skapar igenkänning för barn och vuxna och bidrar på positivt sätt till att bearbetningen möjliggörs. Grupperna startar kontinuerligt när det finns underlag, viktigt att barnen är i ungefär samma ålder så att man kan hitta samhörighet i vardagliga saker.

Under gruppträffarna äter vi mat tillsammans, gör praktiska saker för att bevara minnet av den som dött och berätta för de andra i gruppen vad som hänt i just vår familj. Vi läser, leker, pysslar och pratar kring olika teman som handlar om sorgen.
Barn och vuxna är i olika gruppen efter att vi ätit tillsammans.

Tid: Måndagskvällar 17-19

Plats: CLV, Lekterapin plan 7

Anmälan

Sker till Lekterapin, Sjukhuskyrkan eller Barn och Ungdomshälsan. Vi tar gärna emot kontaktuppgifter på familjer som kan vara intresserade längre fram och hör sedan av oss när lämplig grupp startar.

Gruppbehandlingen är kostnadsfri.

Läs mer om barnets rättigheter

Kompetenser och resurser i cancerrehabteamet

Kartlägger aktivitetsförmåga och bedömer kognition. Behandlande insatser: möjliggöra och underlätta aktiviteter som är viktiga och meningsfulla för patienten. Rådgivande samtal kring vardagsbalans, fatigue, energibesparande arbetssätt samt hjälpmedelsinformation. Kan vara ett stöd vid återgång till arbete. 

Erbjuder samtal vid frågor om mat och cancer eller svårigheter att äta och/eller ofrivillig viktnedgång med målet att underlätta matsituationen. Utformar individuell nutritionsbehandling som anpassas till sjukdom, behandling, nutritionssvårigheter och nutritionsstatus. Näringsdryck kan förskrivas vid behov. 

Erbjuder olika former av stöd- och krissamtal för patient och närstående. Ger råd och stöd kring ekonomi, juridik och sociala frågor. Vägleder patienter vid kontakter med samhällets olika institutioner.

Erbjuder psykologisk utredning och behandling i samband med cancersjukdom. Behandlar patienter med till exempel depression, stressreaktion, ångest och/eller reaktiva psykiska störningar. Ger stöd åt patienter och deras närstående genom enskild psykologisk terapi, parterapi samt gruppbehandlingar.

Erbjuder rådgivning, stödsamtal och sexologisk behandling med fokus på välbefinnande för patienter, individuellt eller tillsammans med eventuell partner. Informerar om olika hjälpmedel och rehabiliterande egenvård.

Bedömer led-och muskelfunktion, styrka, balans, kondition. Rådgivning kring fysisk aktivitet och träning, utformar individuella träningsprogram och leder cancer gymgrupp. Andningsgymnastik vid andningsrelaterade besvär. Bedömning/behandling av lymfödem. Utprovning av framförallt gånghjälpmedel.

Erbjuder stöd till vårdgivare, föräldrasamtal och även direkta samtal med barn och ungdomar eller hela familjen efter behov. Det är viktigt att barn som anhöriga erbjuds god och relevant information och möjlighet att vara delaktiga i sin förälders sjukdom. 

Riktlinjer

Behandlas av medicinsk lymfterapeut på lymfödemmottagningen på lasarettet i Växjö eller Ljungby. Remiss skickas via Cosmic till Lymfödemmottagningen på lasarettsrehab.

Samma remissingång för både Växjö och Ljungby

Vårdriktlinje cancerrelaterat lymfödem, pdf, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad: 12 april 2021